Protokoll 141203

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: Onsdagen den 3 december, kl 18.30, 2014.

Plats: Hos P-G Larsson, Segolstorp 6.

Närvarande: P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, Lars Johansson, Gunilla Johansson,

Frånvarande: Maria Israelsson, Joachim Johansson, Håkan Landenmark, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var P-G Larsson och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades att 110 medlemmar nu registrerat sig. Det konstaterades att det kan ev förekomma s k ”dubbelregistreringar, då några både lämnat in ansökan via hemsidan och brevledes. Det noterades också att medlems- samt inträdesavgift (100 kr + 100 kr)ej inkasserats ännu. Kassören kommer i möjligaste mån maila medlemmarna att betala in avgifterna, de övriga kommer få inbetalningskort.
  Lars Holmen presenterade förslag på skylt till fiberföreningen, som är ämnad att sätta på medlemmarnas tomter. En logotyp för föreningen är framtagen, dock inte helt klar i nuläget. Synpunkter lämnades på att logotypen bör vara större, webadressen kan vara mindre, liksom Leader och EU´s logotyper. Pröva olika typsnitt för att få fram en så tydlig och lättläst text som möjligt. Plats skall också finnas för att skriva till fastighetsbeteckning på skylten. Det beslutades att till nästa möte skall slutgiltigt förslag presenteras.
 7. Gerald Wallstersson informerar om hemsidan. Här finns nu inlagda dokument såsom protokoll och anteckningarna från ”Sötåsenträffarna”. Det finns också en ”nyhetsdel” där b l a finns en s k ”omvärldsbevakning”. Det konstaterades också att Facebook är ett utomordentligt bra forum att sprida vår information vidare, här finns även den s k omvärldsbevakningen samt en länk vidare till vår hemsida. Ju fler som gillar desto större spridning får informationen.
 1. Kartmaterialet diskuterades. Svårigheter har förelegat för styrelsemedlemmarna att ladda ner materialet. Gerald informerade att han laddat ner materialet på vår gemensamma lagringsplats i Google Drive. Här finner vi också medlemsregistret, som kommer att uppdateras.
 2. I övrigt fortsatte diskussionerna angående bl.a. medlemsregistret. Att det nu är viktigt att ha det uppdaterat så att vi kan påbörja identifieringen av var medlemmarna finns geografiskt på kartan. Gunilla Johansson påtog sig att markera in medlemmarna på kartan, under förutsättning att respektive områdesansvarig kontrollerar medlemsregistret innan och meddelar Gunilla att alla uppgifter är riktiga.
  Var samläggning kan ske med Vänerenergi för att nedbringa grävkostnaderna, var också en fråga som diskuterades. Lars Holmén påtog sig att ta fram kartor över Vänerenergi´s luftledningar och kontrollera om dessa även är kompatibla med Kartex.

  Gerald efterfrågade möjligheten att lagra Kartex olika plan för att på så sätt kunna ta fram valda delar ur kartan, när så krävs. Slutligen visade Gerald hur vi finner dokumenten i Google Drive. Han poängterade vikten av att använda hemsidan och Facebook som informationskälla. Dessa forum är ett verktyg för att värva medlemmar.

  Hemsidan kan även bli en form av blogg med möjligheter att kommentera, men den funktionen är inte installerad, enligt Gerald. Skulle en sådan funktion bli aktuell, så är det av största vikt att ”någon” då tar på sig att svara på kommentarer som kommer och även ta bort de som inte är relevanta i sammanhanget.

 3. Nästa möte beslutades äga rum den 17 december, kl 18.15, hemma hos Kjell Norholl.
 4. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

P-G Larsson                                                                Gerald Wallstersson

Protokoll 141119

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 19 november, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 1. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 2. Att justera dagens protokoll, utsågs Gunilla Johansson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna, med noteringen att inbetalningsavier avseende medlems- och inträdesavgift skulle skickas ut av kassören den 20 november med 10 dagars betalningsfrist.
 5. Rapporterades från ”Fibermöten” på Sötåsen, den 4 och 13 november.
  Mötet den 4 november fokuserade på hur en fiberförening bildas.Vid dagens sammanträde ställde Gerald Wallstersson frågan ”När vill vi vara klara”? Enligt honom kräver målet ett ”visst tempo”. Finns möjligheter till att upprätta en ”grovkarta” över föreningens geografiska område under våren/sommaren, och gräva till hösten, var frågor som kom fram. Det konstaterades också att en utförlig kravspecifikation är mycket viktig vid upphandling.

  Den 13 november hölls information av Länsstyrelsen.
  All nödvändig information rörande prövningar, tillstånd, ärendegång, separata tillstånd m m finns på Länsstyrelsens hemsida, som länkas till Torsövägens fiberförenings hemsida.

  Det rapporterades att det nu finns 100 medlemmar registrerade. Beslutades att ge Kjell Norholl i uppdrag att kontrollera hur många fast boende det finns i det tilltänkta fiberföreningsområdet.

  Håkan Landenmark informerade om att redovisning av nedlagd ideell tid samt betalda fakturor skall redovisas till Leader senast sista november.

 6. Gerald Wallstersson presenterade vad som hänt med hemsidan. Se föregående protokoll.
 7. Kartmaterialet diskuterades. Beslutades att Kjell Norholl och Gunilla Johansson skall köpa in kartor och påbörja ”inmatning” inom en vecka. Kjell Norholl fick också i uppdrag att den 3 december redogöra för styrelsen hur vi får tillgänglighet till medlemregister, kartor m m, på ett enkelt sätt.
 8. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om framtagna prisuppgifter på skylttryck till fiberföreningen. Två firmor har kontaktats, dels Skylt och Tryck i Mariestad, dels Tibro Reklam. Tibro Reklam visar sig kunna göra det bästa priset på skyltar om 150 stycken till ett pris av 7:- styck för enkelsidig och 14:- styck för dubbelsidig, storlek 20 x 35 cm. Det beslutades att följande skall stå på skylten: ”Torsövägens fiber, fixar fiber till Din fastighet” därunder skall vår hemsideadress stå, och där under ”Vi är med”. På skylten skall också logotyper i följande ordning stå med: Vår egen, Leader´s, och EU´s. Det fastslogs dock att EU´s logotyp är viktigast i sammanhanget om utrymmet skulle visa sig inte vara tillräckligt för samtliga logotyper.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 3 december, kl 18.30 hos P-G Larsson.
 10. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                           Gunilla Johansson

Nur är vi 100 !!!

100

Nu är vi etthundra medlemmar !! Fortsätt att att prata med dina grannar som ännu inte är med.

Gör medlemsansökan via hemsidan.
Inget papper att posta ;-)

Inom kort kommer mail för inbetalning av medlemsavgift 100kr + insats 100kr

 

 

 

Protokoll 141001

Protokoll för vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.
Tid: 1 oktober, kl 18.30.
Plats: Brygghuset, Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson.
Inbjuden att närvara: Gustaf Andersson, NVF
Frånvarande: Kjell Norholl
1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark, och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Ordföranden rapporterade om mötet med stiftet, egendomsnämndens chef, med anledning av avgift för upplåtande av mark vid nedläggning av fiberkabel. Priset 12.50/meter visade sig vara förhandlingsbart, men enligt kyrkoordningen tillåts inte kyrkan upplåta mark ”gratis”. En kostnad på 2.50/meter kan bli den troliga. Det beslutades att avvakta förhandlingarna som kommer att äga rum mellan Torsö fiber och stiftet.

Det meddelades också att Torsövägens fiberförening nu har registrerats och att föreningens officiella namn, enligt Bolagsverket är: ”Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening”. Föreningens organisationsnummer är: 769628-7882.

19 nya medlemsansökningar hade kommit in.

7. P-G Larsson meddelade att han ”jobbar vidare”, med hemsidan. Det senaste tillskottet var inlagda kartor. P-G lät meddela att vissa filer inte går att ”plocka upp” beroende på vilken version man har på sin dator.

8. Gunilla Johansson presenterade olika kartor på fiberföreningens tilltänkta upptagningsområde.

I samband med detta redogjorde den speciellt inbjudne, Gustaf Andersson från NVF om olika varianter av nätanslutning. Enligt NVF´s erfarenheter skall det vara s k ”A-nät” som tillåter flera kommunikationsoperatörer, och det behövs minst två kommunikationsoperatörer för att få ut bidragen.
S k ”Pondnät” tillåter endast en kommunikationsoperatör, vilket innebär att det då inte existerar valfrihet av operatör.
Det fastslogs även att det är av största vikt att föreningen bygger och äger ”nätet” själva.

Gustav redogjorde också om erfarenheter av upprättande av markavtal. Där skall b l a framgå att om markägaren upplåter mark ”gratis” skall, om en försäljning sker med eventuell vinst, en större del av vinsten, tillfalla markägaren.

Gustaf A, redogjorde också hur NVF använt sig av ”Kartex-kartor ”som arbetsunderlag, vilka visat sig vara mycket användbara, b l a i förprojekteringsstadiet, men även för entreprenörer i senare skede.
Inköpskostnad för Kartex digitalt c a 4.000 kr och engångskostnad.
Det fastställdes att föreningen skall inköpa Kartex, snarast.

9. Under övriga frågor diskuterades om förprojekteringen kräver upphandling, vilket fastslogs att så, troligtvis inte är fallet.
Kjell Norholl fick i uppdrag att upprätta bankgiro, samt ta fram inbetalningskort för att få in medlemsavgift och insats (100 kr ¬¬x 2), snarast möjligt, detta för att få in medel för att kunna köpa in kartmaterialet till förprojekteringen.

10. Det påmindes om att nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober, kl 18.30 och då på Vänerenergi i Mariestad.

11. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Tomtarbete

Så här smidigt plöjer man ner fiber på tomten

Protokoll 141029

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 29 oktober, 2014, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan Landenmark.

 

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 1 oktober, samt minnesanteckningar från information med Vänerenergi och Fastbit, den 8 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Gerald W rapporterar om hemsidan, där han bl a registrerat en medlemssida i Facebook, för att kunna få en bredare marknadsföring av Torsövägens fiberförening. På hemsidan finns numera också medlemsansökan, styrelseprotokoll, pågående arbete i styrelsen m m. Hemsidan finns också med ”Wordpress-inlogg”. Beslutades att Gerald W och P-G Larsson jobbar vidare med den nya versionen av hemsidan.
 7. 90 medlemsansökningar har inkommit. Kjell N skickar med det snaraste ut inbetalningskort vad rör inträdesavgift 100:- samt medlemsavgift 100:-. Det underströks att medlemsavgiften gäller för 2015.
 8. Hemsidan diskuterades under punkt 6.
 9. Gunilla J kontrollerar ”Kartexkartan”. Vad går att publicera ur den? Hur kan den användas? Kostnad? Gunilla får också i uppdrag att beställa den till ”Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening”. Ett förslag som uppkom var att kunna använda kartan på hemsidan och där markera medlemmarna med ”färglagd punkt”, för att visuellt klargöra var medlemmarna geografiskt är placerade i det tilltänkta fiberföreningsområdet.
 10. Diskuterades kallelser till informationsträffar den 4:e och 13/11. De som tänker delta anmälde sig till Håkan L, som anmäler vidare till arrangören.
 11. Under övriga frågor diskuterades b l a att föreningen borde tillverka och sätta upp skyltar som uppmärksammar fiberföreningens existens. Lars Holmén påtog sig att kontrollera kostnad för skylttillverkning hos Skylt och Tryck i Mariestad. En egen Logotyp för föreningen diskuterades också. Det anmäldes även att ägaren till fastigheten där ”Gamla Syfabriken, en gång låg i Hasslerör, är intresserad att få ansluta sig.Information lämnades, att Bengt Jonsson, Norra Vadsbo Fiber, önskar inbjuda till allmän träff för ”grannfiberföreningar”. Beslutades att diskutera och samordna en sådan träff den 13/11.
 12. Nästa möte beslutades äga rum den 19 november, kl 18.30, på samma plats som vid dagens sammanträde.
 13. Sammanträdet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Nu är vi 90 !!!

Vid styrelsemöte idag kunde vi konstatera att föreningen har 90 medlemsansökningar!

Inbetalningsavi kommer att skickas ut inom kort.

Alla medlemmar uppmanas att prata med sina grannar om möjligheten att få fiber till sin fastighet.

Visa hemsidan och Facebooksidan.

Nu går det att ansöka om medlemskap via denna hemsida.