Protokoll 140831

Protokoll fört vid styrelsens, i Torsövägens fiberförening konstituerande möte

Datum 2014-08-31
Plats: Hassle Kommunalhus
Protokoll nr 1/2014.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Kjell Norholl, Solveig Holmén, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson.

§ 1. Mötet öppnades av Håkan Landenmark som valdes till ordförande för mötet. Ordföranden utsåg Solveig Holmén till sekreterare för mötet.
§ 2. Till att jämte ordföranden justera protokollet, valdes Tommy Israelsson.
§ 3. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Landenmark och till vice ordförande P-G Larsson. Till kassör valdes Kjell Norholl. Kassören fick i uppdrag att upprätta medlemsmatrikel.
§ 4. Till särskilda firmatecknare utsågs Håkan Landenmark, ordförande , P-G Larsson, vice ordförande samt Kjell Norholl, kassör, att teckna firman var för sig.
§ 5. Mötet avslutades med påminnelsen om nästa sammanträde som hålls den 3 september, kl 18, på Brygghuset.

Vid protokollet:

Solveig Holmén
Justeras, Sundsören den

Håkan Landenmark, Ordförande Tommy Israelsson

Protokoll 140831

Protokoll fört vid bildande av Torsövägens fiber, ekonomisk förening
Datum: 2014-08-31

Plats: Hassle Kommunalhus

§ 1. Mötet öppnades

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Landenmark.

§ 3. Ordföranden utsåg Solveig Holmén till sekreterare för mötet.

§ 4. Till att, jämte ordföranden, justera protokollet valdes Ingemar Trenge och Claes Läth.

§ 5. Förslaget till stadgar och den förundersökning som arbetsgruppen gjort föredrogs.

§ 6. Stadgarna behandlades och godkändes, bilaga 1
Den blivande styrelsen får rätta eventuella fel i stadgarna och göra ändringar som sakligt sätt är av mindre betydelse .

§ 7. Mötet beslutade bilda förening enligt stadgarna.

§ 8. Föreningens första medlemmar antogs och medlemsförteckningen upprättades, bilaga 2

§ 9. Röstlängden fastställdes i enlighet med medlemsförteckningen.

§ 10. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Landenmark (1 år)
Vice ordförande: P-G Larsson (2 år)
Sekreterare: Solveig Holmén (2 år)
Kassör: Kjell Norholl (2 år)
Ledamöter tillika områdesansvariga: Maria Israelsson (2 år), Tommy Israelsson (1 år),
Lars Johansson (2 år), Gunilla Johansson (1 år), Joachim Johansson (1 år),
Lars Holmén (1 år), Gerald Wallstersson (1 år).

§ 11. Till revisorer valdes Ingvor Carlén och Lars Skogsberg.

§ 12. Medlemsavgiften fastställdes till 100 Skr.

§ 13. Till ledamöter i valberedningen valdes Claes Läth, tillika sammankallande och
Conny Johansson.

§ 14. Övriga frågor: Det informerades att 54 medlemsansökningar inkommit samt att
föreningen har för avsikt att upprätta en hemsida där man kommer kunna söka om
medlemskap.

§ 15. Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade stämman.

Vid protokollet:
Solveig Holmén

Justerat den
Håkan Landenmark, Ordförande
Ingemar Trenge Claes Läth