Protokoll 141029

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 29 oktober, 2014, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan Landenmark.

 

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 1 oktober, samt minnesanteckningar från information med Vänerenergi och Fastbit, den 8 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Gerald W rapporterar om hemsidan, där han bl a registrerat en medlemssida i Facebook, för att kunna få en bredare marknadsföring av Torsövägens fiberförening. På hemsidan finns numera också medlemsansökan, styrelseprotokoll, pågående arbete i styrelsen m m. Hemsidan finns också med ”Wordpress-inlogg”. Beslutades att Gerald W och P-G Larsson jobbar vidare med den nya versionen av hemsidan.
 7. 90 medlemsansökningar har inkommit. Kjell N skickar med det snaraste ut inbetalningskort vad rör inträdesavgift 100:- samt medlemsavgift 100:-. Det underströks att medlemsavgiften gäller för 2015.
 8. Hemsidan diskuterades under punkt 6.
 9. Gunilla J kontrollerar ”Kartexkartan”. Vad går att publicera ur den? Hur kan den användas? Kostnad? Gunilla får också i uppdrag att beställa den till ”Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening”. Ett förslag som uppkom var att kunna använda kartan på hemsidan och där markera medlemmarna med ”färglagd punkt”, för att visuellt klargöra var medlemmarna geografiskt är placerade i det tilltänkta fiberföreningsområdet.
 10. Diskuterades kallelser till informationsträffar den 4:e och 13/11. De som tänker delta anmälde sig till Håkan L, som anmäler vidare till arrangören.
 11. Under övriga frågor diskuterades b l a att föreningen borde tillverka och sätta upp skyltar som uppmärksammar fiberföreningens existens. Lars Holmén påtog sig att kontrollera kostnad för skylttillverkning hos Skylt och Tryck i Mariestad. En egen Logotyp för föreningen diskuterades också. Det anmäldes även att ägaren till fastigheten där ”Gamla Syfabriken, en gång låg i Hasslerör, är intresserad att få ansluta sig.Information lämnades, att Bengt Jonsson, Norra Vadsbo Fiber, önskar inbjuda till allmän träff för ”grannfiberföreningar”. Beslutades att diskutera och samordna en sådan träff den 13/11.
 12. Nästa möte beslutades äga rum den 19 november, kl 18.30, på samma plats som vid dagens sammanträde.
 13. Sammanträdet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Nu är vi 90 !!!

Vid styrelsemöte idag kunde vi konstatera att föreningen har 90 medlemsansökningar!

Inbetalningsavi kommer att skickas ut inom kort.

Alla medlemmar uppmanas att prata med sina grannar om möjligheten att få fiber till sin fastighet.

Visa hemsidan och Facebooksidan.

Nu går det att ansöka om medlemskap via denna hemsida.

Protokoll 141008

Minnesanteckningar från möte med Tomas Birgersson, Vänerenergi och Jonas Lind, Fastbit.

Plats: Väner Energis kontor, Mariestad

Tid 141008 kl 18.30- 21.15

 • Tomas B. informerade om Väner Energis befintliga och planerade fiberutbyggnad i Mariestad- Töreboda och Gullspångs kommuner.
  Diskuterades hur ev. framtida samarbete skulle kunna se ut. När grovplaneringen av
  Torsövägens Fibers nät tar form kan en ny träff vara av intresse för båda parter.
 • Jonas Lind informerade om Fast Bit och Open Bits tjänster och det diskuterades
  olika lösningar på hur de olika kommunikationsleverantörernas tjänster ser ut.

Styrelsemöte efter informationen.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Lars Holmén, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Kjell Norholl och Håkan Landenmark.

 1. Mötet öppnas
 2. Till att föra minnesanteckningar och protokoll utsågs Håkan L.
 3. Rapporter:
 4. Kjell Norholl informerade om att han ansökt om ett kombinerat Bankgiro/ Plusgiro på Nordea. Han har inte fått kontot öppnat tills dagens möte.
 5. P-G och Gerald informerade om att hemsidan uppdaterats och att den nu går att söka via goggle.
 6. Håkan L. fick i uppdrag att kontakta Norra Vadsbo Fiber och Skärgårdsfiber att be dem länka till vår hemsida. 
 7. Beslutades att när Kjell får girot öppnat skickar han ut fakturor till dem som anmält sig som medlemmar via e-post till dem som har angivit den på medlemsansökan. Till övriga medlemmar som bor i närheten tar områdesansvarig med sig fakturorna vid nästa möte och vidarebefordrar dem till resp. medlem. Till medlemmar utan e-postadress som bor på annan ort skickas fakturan via ordinarie postgång.
 8. Medlemsavgiften ska endast betalas mot faktura. Det ska framgå av fakturan att           medlemsavg. är årlig och att insatsen är en engångskostnad
 9. När kassan tillåter får Kjell och Gunilla i uppdrag att skaffa Karex karta och Gunilla
  får uppdraget att lägga in de medlemsfastigheter som hittills gått med som medlemmar på kartan.
 10. Nästa möte hos Håkan Landenmark den 29/10 kl. 18.30
 11. Mötet avslutas.

 

Vid tangenterna: ______________________

Håkan Landenmark

Nu är vi igång

Välkommen Torsövägens fiberförenings blogg. Här kommer vi publicera fortlöpande viktig information om pågående aktiviteter.