Protokoll 150401

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 1 april, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Solveig Holmén, Lars Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl.

Övriga närvarande: Gunnel Johansson

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
  • Det rapporterades att det finns 12.704 kronor och 36 öre på föreningens konto, vilket innebär att c a 60 medlemmar betalt medlems- och inträdesavgift.
  • Medlemsmatrikelns utformning diskuterades. Medlemsnummer borde erhållas först när medlemmen betalt. De ”utan medlemsnummer” (ej betalt avgiften) kan då inte som konsekvens av detta markeras ut på föreningens områdeskarta.
  • Områdesansvarigas geografiska indelning oklar, hur dela upp de olika områdena? Gunnel Johansson som ansvarar för medlemsregistret lämnade ut reviderad version från den 30/3 och bad respektive områdesansvarig att göra ev korrigeringar.
  • Meddelades att uppsättning av skyltar har påbörjats och för vissa områdesansvariga saknas skyltar. Solveig Holmén påtog sig att ta kontakt med Conny och därefter kontakta styrelsen hur många omonterade skyltar som finns hos honom.
  • Poängterades vikten av att göra ansökan om bidrag så tidigt som möjligt, detta för poängsättningen.
  • Meddelades att korttidsabonnemang kan tecknas för sommarbostad, samt att det vore värdefullt att bjuda in olika tjänsteoperatörer för mer ingående information.
  • Lars Holmén informerade om mötet med kommunens samordnare i bredbandsfrågor, Anders Johansson, som påtalat vikten av att upphandla tjänsteoperatör. Hade även hänvisat till att ta kontakt med bl a Myrhults fiberförenings representant, Mats Jangdahl, angående moms. Enligt nytt regelverk skulle inte fiberföreningar behöva betala moms, vilket Myrhult´s , Fredsbergs Östra, samt Västra fiberföreningar inte har gjort.
  • Vänerenergi intresserade av samförläggning till en meterkostnad av 37:50 kr, bl a från Lilla Mörtevik till Torsöbron. Scanova har också kontaktats för samläggning av hängkabel denna sträcka, vilket skulle kunna nedbringa grävkostnaden ytterligare.
  • Det meddelades också att Vänerenergi är intresserade av att köpa s k ”svartfiber” av vår förening i samband med att de drar fiber till Sjötorp.
  • Rapporterades från mötet med Torsö Skärgårdsfiber, som bjudit in ett antal tjänsteoperatörer. Zitius som visade sig vara stor och ”allomfattande” var intresserade att träffa oss före eller i samband med föreningens årsmöte.
 1. Lars Holmén redovisade projekteringen och kontakten med Elektronikhuset. Samrådsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen. Stora områden rapporterades skyddade i ”vårt” grävområde. Många ”hinder” som kommer kräva dispens. Per Mattiasson, Elektronikhuset, har erbjudit sin medverkan i det fortsatta projekteringsarbetet, till en kostnad av 450 kr/timme. En preliminär beräkning av totalkostnad för konsultationen beräknas till c a 11.000 kr. Vid sammanträdet uppkom andra alternativ som diskuterades med syftet att nedbringa föreningens kostnader.
 1. Under punkten övriga frågor beslutades att bjuda in Mats Jangdahl, repr för Myrhults fiberförening till ett kommande styrelsemöte.
  Datum sattes för föreningens årsmöte , den 7 juni, kl 15.00. Lokal bokades, Kommunalhuset i Hasslerör. Planerades också att då bjuda in Zitius samt Jonas Lind från Openbit som innan årsmötet får informera som sina respektive verksamheter.
 2. Nästa sammanträde beslutades äga rum den 21 april, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.
 3. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                       Joachim Johansson

För dig med Sommarhus

sommarstuga collage

Tänk på att det kommer vara möjligt att teckna månads-abonnemang för fibertjänster på så kort tid som 1 månad under den tid du vistas i ditt hus. Du behöver därför inte oroas för att behöva betala för internet och TV under hela året. Passa på att bli medlem och planera för fiber till din fastighet. Gå till hemsidan och fyll i medlemsansökan nu!!!

 

Nu går det snabbt framåt – Viktig info!!

Hög tid att ansöka om medlemskap!

 

Projekteringen av fibernätverket för Torsövägens fiberförening går nu snabbt framåt!

Inom kort kommer styrelsen att ansöka om EU-bidrag (upp till 40%) hos länsstyrelsen för våra medlemmar. Därför bör du inte dröja att ansöka om medlemskap eftersom föreningen då kan gå miste om en del av bidraget!

 

Gå in på hemsidan www.torsovagensfiber.se och registrera dig om du bor inom vårt verksamhetsområde. Medlemskap beviljas vid kommande styrelsemöte och kort därefter kommer en bekräftelse samt uppmaning att betala in 200kr (varav 100kr är insats)

 

Förhandsavisering:

Söndagen den 7:e juni kl 15.00 kommer föreningen hålla ett informationsmöte i Hassle kommunalhus för alla intresserade. Vid samma tillfälle hålls föreningens årsmöte.

 

Glad påsk!!

Kycklingar