Nu går vi vidare…

Vid föreningsmötet i Söndags togs beslut band annat att styrelsen skulle:

 • Gå vidare och ansöka om bidrag
 • Upphandla entreprenör
 • Utse entreprenör
 • Upphandla kommunikationsoperatör
 • Utse kommunikationsoperatör.

Protokoll kommer inom kort.

Protokoll 150602

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 18.30.

Plats: Brygghuset, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, P-G Larsson, delar av sammanträdet, Joachim Johansson, senare delen av sammanträdet.

Frånvarande: Kjell Norholl, Tommy Israelsson

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll, gick igenom och lades till handlingarna, med följande kommentarer: Johan Lidefeldt har inte kontaktats. PDF-filen för fiberkartan är för stor att exportera till Kartex. Gerald W kontaktat ”fiberkartan.se” för att få support, men inte fått något svar.

 

 1. Det rapporterades att:
 • 25 401,44 kr finns i föreningens kassa
 • 134 medlemmar är registrerade
 • 14 nya medlemsansökningar godkändes (se bilaga) ./.
 • Skyltar sätts upp efter att medlemsavgiften betalats
 • Lars Johansson redogjorde för mötet den 21 maj, Trädgårdens skola. Flera olika företrädare medverkade. Däribland Tore Jonsson från Bredbandssamverkan, Västra Götaland, som talade om intentionen att det 2020 skall finnas ”90% fiber”. Betonade ”robusthet” samt ”redundans”, d v s att näten byggs samman så att föreningarna kan samverka. Uttryckte vikten av s k ”Byanetsforum”.
 • Ingrid Guldbrand från Länsstyrelsen lät meddela att det i juni skulle tas beslut om bidrag. 100 stycken ansökningar som lämnats in i VG-regionen ligger nu och väntar på handläggning. Första beslutet tas i februari 2016, sedan tas beslut i maj, september och november. Betonade vikten att det från föreningens ansökan skall framgå att anslutningsgraden är hög av ”möjliga” anslutningar. Föreningens genomförandekapacitet bedöms som tungt vägande faktor.  Även att man i projekteringen tar med s k ”vita fläckar”.
 • Det upplystes om att föreningen inte kan få kostnader täckta förrän ansökan diarieförts.
 • Vara kommuns uppbyggnad av fibernät presenterades också. De hade anlitat ByNet som projektör. Tillämpat ”Backpay”, vilket inneburit att medlemmarna sluppit betala nätavgift, eftersom fiberföreningen äger nätet och KO betalar fiberföreningen för att  leverera  tjänster i fiberföreningens nät.  Det meddelades också att Mariestads kommun gett VänerEnergi i uppdrag att stödja/hjälpa till för att undvika  s k ”vita fläckar”.

 

 1. Det fastslogs att föreningen klarar prognosen för 25.000 kr/anslutning.

 

 1. Planerades inför årsmötet /stämman den 7 juni.
 • Kallelsen är klar och utskickad. Då det framkommit att ”några” haft synpunkter på att den skickats ut för sent, kunde det fastställas att det av stadgarna framgår att densamma skall sändas ut högst 4 veckor och som lägst 2 veckor innan, och att den tidsramen hållits.
 • Zitius och Openbit är inbjudna till årsmötet/stämman. Representant från Zitius kommer, men Openbit som inte kunde delta, representeras av Tomas Birgersson från VänerEnergi.
 • Handlingar, upplägg av presentationer diskuterades. Föredrogs förslag till förvaltningsberättelse, som skulle kompletteras med ”resultatdisposition” som den 3 juni skall färdigställas i samband med upprättandet av budgetpresentationen. Den upprättas av Håkan Landenmark, Gunnel Johansson tillsammans med revisorerna. Gerald skapar PDF-fil för presentation den 7 juni.
 • Vilka uppdrag vill styrelsen skall beslutas på stämman?
 • Det fastslogs vikten av att få stämmans uppdrag att få fullfölja projektering av TVF´s fibernät och därmed få mandat att ta ställning till anbud,  att utse/upphandla entreprenör för grävning/blåsning samt att upphandla kommunikationsoperatör m m.
 • Diskuterades frågor som kommer upp i samband med ansökan om bidrag för fiber. Konstaterades att frågorna måste diskuteras mer ingående framöver.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades huruvida Lars Holméns planeringsverktyg kunde exporteras i Excel. Lars H mailar över projekteringsunderlaget till Gerald W för att med dennes hjälp skapa en fil som kan användas vid presentationen den 7/6. Det diskuterades också hur anslutningsavgiften skall debiteras. Som engångssumma eller i delinbetalningar. Styrelsen föreslog en delinbetalning á 10.000 kr under hösten och då i samband med att avtalet undertecknas av medlemmen.

 

 1. Det påmindes om att nästa möte äger rum den 7 juni, kl 15.00.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Maria Israelsson