Vad kostar tjänsterna?

Vi får många frågor kring tjänsternas kostnad när man väl har fått sin fiberanslutning.
Vi har ännu inte något avtal med kommunikationsoperatör så att vi vet vilka tjänsteleverantörer som blir aktuella för oss. På nedanstående länk kan man få en indikation över aktuellt prisläge.

Betydelsebärande faktorer för rent internet är

1. Bindningstid

2. Startavgift

3. Hastighet upp och ner

För ett sommarboende är 1+2 viktigt om man önskar sig korttidsabonnemang.
I dessa fall bör man ha max 1 månads uppsägning och ingen startavgift.
Månadskostnaden blir då lite högre än vid 12 månader bundet.
Sedan finns också möjligheter till olika ”paketlösningar” exv Internet,TV och Telefoni hos olika tjänsteleverantörer.
Vi vet mer om dessa kostnader längre fram.

http://bredbandslista.se/fiber/

Kallelse Extrastämma 150816

Kallelse till extrastämma med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Söndagen den 16 augusti kl. 15.00
Hassle kommunalhus, Hasslerörsvägen 34.

Program:

Wikstrands Maskin AB kommer och berättar om hur det praktiskt går till att gräva ner ett fibernät. De visar också hur man kan lösa anslutningen från tomtgräns fram till huset.

Dagordning på stämman:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Val av justeringspersoner.
 4. Ändring av § 6.1 insats, i stadgarna. (Beslut om ändring togs på ordinarie föreningsstämma den 7 juni, stadgeändring kräver dock beslut på två stämmor.)
 5. Ev. utökning av verksamhetsområdet.
 6. Övriga frågor.
  – E-postadresser på nätet. 7.! Stämman avslutas.

VÄLKOMNA!
// Styrelsen för Torsövägens fiberförening

Gräva i trädgården?

DitchWitch2

 

 

 

 

 

 

 

På extra föreningsmöte Söndagen den 16 Aug kommer även Wikstrands maskin och berättar om hur grävning kan gå till. De har en maskin för kedjegrävning i trädgård som ger minsta möjliga påverkan. Som fastighetsägare kan man för egen räkning beställa grävning på egen tomt. Mer om detta på föreningsmötet. Kallelse kommer inom kort.

 

Protokoll 150630

Protokoll fört vid sammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:    Tisdag 30 juni kl 18.30

Plats: Brygghuset, Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gunnel Johansson, del av mötet: P-G Larsson, Lars Holmén

Frånvarande: Solveig Holmén, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Joachim Johansson

Särskilt inbjudna: 9 st medlemmar från Torsö Skärgårdsfiber
2 st representanter från Zitius – Olle Fransson och Victor Sandin

A) Intressant och givande information ang Zitius’ olika erbjudanden som kommunikations-operatör gavs av företagets två representanter varefter följde en frågestund.

B) Därefter höll styrelsen i TorsöVägens Fiberförening ett extrainsatt styrelsemöte

 1. Mötet öppnades
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
 3. Att justera protokollet utsågs Gunilla Johansson.
 4. Fyra nya medlemmar godkändes. Se bil 1
  – 166 st godkända medlemsansökningar finns nu, varav 154 st har betalt inträdes- och medlemsavgift.
  – finns i dagsläget 12 st obetalda, 3 st där betalningen ännu ej förfallit och 9 st som förfallit.
  – Gerald fick lista på de av hans kunder som ännu ej betalt och sänder omgående påminnelse-mail till dessa.
 5. Ekonomisk redovisning:
  – Kassabehållning per 2015-06-28           761:44
  – Fakt Tibro Reklam ej erhållen                ??
  – Fakt Brygghuset ej erhållen                     ca  550:00
 6. Beslutades att Gunnel kan inköpa bokföringsprogrammet VISMA Ekonomi 500 till en kostnad av ca 5-6.000 SEK.
 7. Håkan rapporterade från ett samtal med Marie Gustafsson från Leader ang fibercheck:
  – det är nu inte längre EU-medel som gäller, det är pengar från kommunen
  – taket för ansökan är 70.000 SEK
  – vi behöver ej i första läget inkomma med en fullständig ansökan. Det räcker att lämna in en ”önskelista”. Marie granskar listan och reviderar den om hon anser att medel söks för saker/tjänster som ej kan komma ifråga.
  – Håkan fick i uppdrag att sammanställa denna lista och sända till Marie.
 8. Kallelse till extra föreningsstämma 16 aug måste sändas ut till medlemmarna senast 1 aug. Håkan utarbetar denna kallelse och tar hjälp av Gerald och ev Gunnel för utskick.
 9. Lars J meddelade att Wikstrands Maskin AB kostnadsfritt kan komma och informera om sina tjänster beträffande grävning och ledningsdragning. Lars J efterhör om de kan komma till vårt styrelsemöte 4 aug kl 18.30 i Brygghuset.
 10. Gunilla och Lars J fick i uppdrag att kolla vilka ytterligare KO som finns i vårt område för ev fler informationsmöten.
 11. Mötet avslutades och de närvarande tillönskade varandra en trevlig sommar.

Vid protokollet:
Gunnel Johansson
Justerat:
Håkan Landenmark                                                          Gunilla Johansson

Vi behöver veta något om dig…

Inom kort kommer vi att skicka ett epost-meddelande till alla medlemmar
med 10 frågor som berör fastigheten för planeringen av fibersättningen och ansökan om EU-bidrag för varje fastighet.
Det är viktigt att alla svarar på denna e-enkät så att vi har ett korrekt underlag. Det tar mindre än 5 minuter och sker helt elektroniskt  klicka bara på länken som följer med.

Är du ännu inte medlem är det mycket viktigt att du ansöker snarast !!

Vi vill också redan nu avisera om ett planerat föreningsmöte den 16 aug kl 15:00 i f.d Hassle kommunalhus. Kallelse kommer senare via e-post.

Nu finns även protokoll från senaste föreningsmötet i nyhetsflödet nedan.

Protokoll föreningsstämma 150607

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 7 juni, 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle Kommunalhus.

 

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runeson och sekreterare, Solveig Holmén.

 

 1. Röstlängden godkändes, med förbehåll att om behov för ändring föreligger tas frågan upp under mötets gång.

 

 1. Till justeringsmän tillika rösträknare, utsågs Kent Ställ och Monica Ström.

 

 1. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse utsänd via E-post och brev 2 veckor innan.

 

 1. Dagordningen fastställdes, med tillägg att stadgeändring önskades rörande insatstaket, vilket godkändes av en enhällig stämma. Max.summan 500 kr/medlem önskas ändras till 25.000 kr. Denna fråga beslutades tas upp under punkt 16. I övrigt godkändes dagordningen.

 

 1. Presenterades årsredovisning och revisionsberättelse. Se bilaga. ./.  Beslutades att sända ut bokslutet till medlemmarna via E-post.

 

 1. Balans- och resultaträkning på ./. 630 kr som förs över till 2015. Ingvor Carlén redogjorde för revisionsberättelsen 2014-09-23 – 12-31, vilken fastställdes.

 

 1. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

 1. Beslutades att f n inte utbetala arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

 1. Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter för 2016 skall vara 100 kr/medlem.

 

 1. Håkan Landenmark valdes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk Förening på 1 år.

 

 1. Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag, följande: Kompletteringsval av kassör, Gunnel Johansson, 1 år för Kjell Norholl, som avsagt sig uppdraget.  Följande på 2 år: Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Tommy Israelsson och Håkan Landenmark

 

 1. Till revisorer valdes på 1 år: Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

 1. Till valberedning omvaldes Claes Läth, tillika sammankallande, samt Conny Johansson.

 

 1. Lars Holmén presenterade förprojekteringen och bedömda kostnader för projektet. Beslutades att projekteringen skall fortsätta och projektet genomföras. Styrelsen fick således tillstånd att gå vidare med att ansöka om bidrag, upphandla och utse entreprenör, upphandla och utse kommunikationsoperatör. Enhällig stämma godtog den föreslagna nya lydelsen:
  6.1  Insats: ”Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25.000 kr”. I övrigt som tidigare lydelse.

  Beslutades kalla till extrastämma inom fastställd tid, minst en månad, med anledning av ovanstående stadgeändring.  Delinbetalning av insatsen diskuterades. Gerald Wallstersson föreslog att man inbetalar 10.000 kr som första insats, resterande insats i en andra inbetalning.
  Gerald presenterade medlemsmatrikeln. Föreningen hade 7 juni  147 registrerade medlemmar. Enhällig stämma angående nuvarande variant av matrikeln på hemsidan. Rörande E-postadress framfördes synpunkter på om den finns på hemsidan finns påtagliga risk att få in s k ”SPAM”, d v s oönskad reklam. Beslutades att lägga E-postadresserna skyddade, som ”J-peg”.

  Medlemmarna gjordes uppmärksamma på att E-postadresserna är viktiga för att förmedla ut information till medlemmarna och då överenskoms att medlem som ändrar E-postadress meddelar det till styrelsen.

  Claes Läth påtalade vikten av att styrelsemedlemmarna får ersättning för faktiska kostnader. Ställde i samband med det frågan om hur de ersatts fram tills idag. Hänvisades till punkt 10 i protokollet, samt att ingen ersättning tagits under vare sig under 2014 eller fram till dags dato.

 1. Kjell Norholl tackades för de insatser han utfört för föreningen. Därefter förklarades stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat

 

Ulf Runeson, ordförande

 

Kent Ställ                                                                                                           Monica Ström