Protokoll 150819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 19 augusti 2015.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Gunilla Johansson, Lars och Solveig Holmén, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson samt P-G Larsson, första delen av mötet.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen med tilläggen under punkt 8, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes med tillägget att överlägga med Johan Abrahamsson angående dennes 28 anslutningar i det planerade fritidsområdet. I övrigt se punkt Protokollet lades därefter till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det f n finns 28.175,94 kr i föreningens kassa. Nya medlemsansökningar godkändes. F n finns 177 st godkända medlemmar. 4 st ej betalt medlems/inträdesavgift, av dessa 4 har 3 förfallit till betalning. Se bilaga                ./.

  Informerades om extrastämman som ägde rum den 16 augusti 2015 där cirka 25 utöver föreningens styrelsemedlemmar deltog. Beslutades att
  *  höja insatsen till 25.000 kr,
  *  ta bort E-postadresserna från hemsidan,
  *  ev utöka området med Örvallsbro,Gerald Wallsterssons presentation av medlemsundersökningen. Gerald lät meddela att  sammanställningen nu finns på föreningens hemsida.Kontakt tagen av Håkan Landenmark  med Monika Ek- Remmerth, Länsstyrelsen, b l a angående förfrågan om  att starta byggandet innan bidragsansökan är handlagd/beviljad, vilket hon avrått från. Angående de nya stödreglerna hänvisade hon till Thord Nordstedt, ordf,  Vikaskogarnas Fiberförening.

  Hon lät också meddela att ansökan om bidrag mycket väl kan sändas in omgående, då sätts vi upp på deras E-postlista som de upprättar på nya sökande, och kommer på så sätt inte gå miste om information från Länsstyrelsen. Hon anser också att en ansökan så tidigt som möjligt, gör att de som handlägger ansökningarna får en uppfattning om ”vad de har att vänta” i september/oktober, då handläggningen börjar. I november planerar de börja ta beslut . Oro uttalades av Lars Holmén över att entreprenörerna befaras kunna höja priset då de har fiberföreningar som ”står på kö” för att upphandla deras tjänster.

  Diskuterades även möjligheten till ROT-avdrag för grävarbetena i medlemmarnas trädgårdar. Fram till 2016-01-01 är det  50% och efter 30 %.
  Ansökan om bidrag tas upp vid nästa sammanträde. Kostnadskalkyl skall bifogas och i den kommer då eventuellt  Örvallsbro att tillkomma.

 

 1. Diskuterades rutiner för utlägg och protokollshanteringen inför styrelsemötena.
 • Rörande utläggen för resp styrelsemedlem skall de faktureras. Gunnel Johansson tar fram en ”fakturamall” som vederbörande fyller i och bifogar kvitto, samt anger kontonummer. Fakturan attesteras av beställaren och därefter lämnas till Gunnel för utbetalning.
 • Rörande protokollen så sänder sekreteraren över protokollet till ordföranden och justeringsmannen. Efter att dessa ”godkänt” sänder ordföranden protokollet vidare till övriga styrelsemedlemmar. Gerald Wallstersson publicerar protokollet på föreningens hemsida när det har justerats.
 1. Under punkten övriga frågor diskuterades
 • Bredbandskonferensen den 13 september i Göteborg, ingen från styrelsen ser ut att ha möjlighet att delta. Frågan kommer ställas till P-G Larsson som inte närvarade under denna punkt.
 • Markintrång
 • Örvallsbro som eventuellt kommer anslutas till föreningens område. F n 7 intresserade. Diskuterades även anslutning av Tjos. Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Wikstrands Maskin AB och be dem göra grovprojekteringen för Örvallsbro/Tjos.
 • Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Johan Abrahamsson angående anslutning av de 28 tomterna och låter meddela föreningens förslag att Johan A ombesörjer erforderlig  grävning. De som sedan ansluter får betala sedvanlig insats om 25.000 kr/hus.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 14 september, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                        Maria Israelsson

 

Protokoll från extra föreningsstämma 20150816

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 16 augusti 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle kommunalhus.

Närvaro: Se bifogad röstlängd.

Mötet inleddes med information av representant från Wikstrands Maskin. Informerades b l a  hur det praktiskt går till att gräva ner fiberkabel och hur man löser anslutningen från tomtgräns till huset. Enligt länsstyrelsens riktlinjer krävs 2 fiber in till varje fastighet (hus) för att få bidraget. I övrigt hänvisades till bilder och anvisningar som finns att tillgå på Torsövägens Fiberförenings hemsida. (www.torsovagensfiber.se).

Efter ovan nämnda information inleddes den extra stämman.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Det fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning. Kallelse gått ut via E-post och hemsida, 2 veckor innan.
 1. Röstlängden godkändes och fastställdes.
 1. Till justeringsmän utsågs Monica Ström och Jan-Åke Sandstedt.
 1. För andra gången fastställdes ändring av § 6.1 i stadgarna, angående ändring av insats från 500 kr till 25.000 kr.
 1. Beslutades att utöka fiberföreningens område med Örvallsbro, under förutsättning att utvidgningen blir självbärande för föreningen.
 1. Under övriga frågor beslutades att inga publika E-postadresser till föreningens medlemmar skall finnas på föreningens hemsida. Det betonades dock att det är av största vikt för föreningen att ha aktuella E-postadresser till samtliga medlemmar för att fortlöpande kunna informera och hålla kontakt via E-post. Gerald Wallstersson presenterade resultatet från medlemsundersökningen. 152 medlemmar svarat. I övrigt hänvisades till bifogad sammanställning.
 1. Stämman avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                       Monica Ström                         Jan-Åke Sandstedt