Aktuellt läge Oktober

Tiden går fort, och fiberarbetet går framåt.  Vi i styrelsen har jobbat vidare för att nå vårt mål att kunna leverera fiber ut till er våren 2017

Här kommer en liten sammanfattning av aktuellt läge – oktober.

 • Sedan ordinarie föreningsstämma i början av juni har vi haft 9 styrelsemöten.
 • Vi är nu drygt 187 medlemmar och fler är på ”ingång” sedan vi utökat vårt upptagningsområde med Örvallsbro.
 • Vi har haft möten och erfarenhetsutbyte med representanter för andra fiberföreningar.
 • Möten med företrädare för kommunens och Länsstyrelsens handläggare i fiberfrågor har ägt rum ett antal gånger.
 • Samtal med Skara Stift har skett angående passage över kyrkans marker.
 • Projekteringsarbete har pågått under hela våren och är idag så gott som klart.
 • Kontakter har knutits med flera kommunikationsoperatörer och vi är nu snart mogna att starta anbudsförfarandet.
 • I dagarna sände vi in vår ansökan till Länsstyrelsen om EU-bidrag. Vi har planerat för några extra anslutningar i reserv, så har ni grannar som tvekar om medlemskap, påminn dem att nu är det hög tid att lämna in sin ansökan för att kunna få fiber med bidrag.
 • Det är just nu en lång kö av föreningar som söker bidrag, så vi kan bara hoppas på att behandlingen hos myndigheten går någorlunda snabbt och smidigt.
 • Mycket arbete återstår men vi känner att vi driver vårt projekt en bit framåt för varje dag.
 • Vad som står närmast för dörren är att teckna anslutningsavtal med alla våra medlemmar. Så under hösten kommer vi börja ta kontakt med var och en av er för att ordna upp detta.
 • Än så länge har vi hushållat gott med våra ekonomiska resurser, men i takt med att projektet fortskrider och våra utgifter ökar kommer vi behöva be er inbetala ytterligare del av insatskapitalet. Om detta återkommer vi.

Protokoll 150930

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Onsdagen den 30 september, kl 18.30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, PG Larsson, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Lars Johansson och Gunilla Johansson.

Frånvarande: Solweig Holmén

 

 1. Mötet öppnades
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom och godkändes.
 6. Under rapporter meddelas:
 • Kassabehållningen i föreningen är f n 20.325,38
 • Föreningen har f n 184 medlemmar varav 4 ännu inte betalt medlems-/inträdesavgift
 • Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. 4 ansökningar har inkommit från Örvallsbro vilka ej åtgärdats då kriterierna för ”Örvallsbroanslutning” ännu ej är uppfyllda.
 • Skyltar finns att hämta hos Conny Johansson.
 • Ändringen som gjordes i stadgarna vid årsmötet den 7 juni är insänd till Bolagsverket. Därtill också att Gunnel Johansson tar över posten som kassör i föreningen i stället för Kjell Norholl.
 • Svaret på ansökan om momsregistrering lästes upp. Det fanns en del punkter som måste diskuteras eftersom ansökan ej gått igenom.
 1. Ansökan om projektstöd fylldes i och skickades in. Därtill gicks allt igenom såsom kartmateriel, projektering och budget.
 2. Lars Holmén kommer att ta kontakt med Wikstrands om kostnad på ev. hjälp med projektering. Lars Holmén informerade även om ett möte med Vänerenergi angående ev samläggning av nätet för att slippa ”vita fläckar” torsdag den 8 oktober. Den som vill kan närvara. Det beslutades att styrelsen ska maila till medlemmarna om vad som händer i föreningen eftersom alla kanske inte läser det på hemsidan. Detta gör Gunnel Johansson.
 3. Nästa möte blir den 22 oktober kl. 18:30 i Brygghuset.
 4. Mötet avslutades

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Maria Israelsson

 

 

Justerat:

 

 

Håkan Landenmark                                               Joachim Johansson

 

Protokoll 150914

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 14 september 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Gunilla och Lars Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén, P-G Larsson, del av sammanträdet, Håkan Landenmark, senare del av sammanträdet.

Frånvarande: Gerald Wallstersson

 

 1. Till ordförande valdes Gunnel Johansson och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Föregående mötens protokoll, dels från extrastämman 16 augusti dels styrelsemöte den 19 augusti 2015, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Fem nya medlemsansökningar godkändes.
 1. Inkommen medlemsansökan från Fredrik Karlsson, Lilla Bergatorp, avslås, då denne inte bor inom föreningens upptagningsområde. Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta vederbörande.
 1. Det meddelades att det f n finns 21.445,38 kr i föreningens kassa. Det finns 181 godkända medlemmar varav 2 ej betalt och en av dessa förfallit till betalning. Se bilaga. ./.         Inga leverantörsskulder finns f.n. De styrelsemedlemmar som haft utlägg, ombeds fakturera på särskild upprättad fakturamall, med hänvisning till beslut som togs vid förra sammanträdet. Se punkt 7 i protokoll från den 19 augusti 2015.
 1. Markägarförteckningen som upprättats kommer kompletteras av Gunilla Johansson.
 1. Nya området, Sundsörn 1:1, (ägare Johan Abrahamsson), diskuterades. Den karta över området som presenterades innehöll många frågetecken. VänerEnergi kommer att lägga el-kablar i området och behöver få till stånd ett möte mellan dem,  Johan Abrahamsson samt grävare, för att räta ut frågetecknen. I samband med grävningen för el-kabel, planeras samförläggning av fiberslang i området, som bekostas av Johan Abrahamsson.
 1. Lars Holmén meddelade att han i dag haft kontakt med Wikstrands Maskin AB angående kostnadskalkyl. Områdeskartan kompletterad med Örvallsbro, överlämnad i PDF-fil. Det meddelades också att Bergs Fiberförening tecknat avtal med Wikstrands Maskin AB. Det är för närvarande ”högt tryck” på befintliga anläggningsentreprenörer, där ibland Wikstrands, då många fiberföreningar bildats och är i färd med att upphandla entreprenör. Detta kan enl Lars Holmen innebära att såväl priser för material som arbetskostnad kommer att öka.
 1. Ryktet om 75% anslutning av året-runt-boende för att få bidrag, diskuterades. Enligt ordf i Torsö Skärgårdsfiber, som närvarat på information i Göteborg den 13 september, hade detta framförts. Beslutas kontrollera upp påståendet i morgon, då det är möte med VänerEnergi. Det diskuterades också möjligheten att påbörja fiberprojektet, innan bidrag beviljats. Enligt Gunnel Johansson är  50,28 % av föreningens medlemmar året-runt-boende. När Wikstrands Maskin AB kalkyl visar sig stämma med den grovkalkyl, som framtagits av Lars Holmén, bedömdes det finnas möjligheter att ”starta tidigare” när ansökan är inlämnad men ej beviljad. Det poängterades att ett sådant beslut skulle kräva en extra stämma.
 1. I morgon, den 15 september har VänerEnergi kallat till informationsmöte. Någon mer än Håkan Landenmark, som kan delta? Beslutades att P-G Larsson skulle delta.
 1. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om sin kontakt med RelaCom om ev samförläggning/nedgrävning av telekabel då föreningen gräver för fiber. De låtit meddela att om samförläggning kommer ske, kommer bero på vilken KO föreningen upphandlar.
  Det meddelades också att Torsö Skärgårdsfiber förhandlat med Stiftet, att beslut tagits, men vilket, var inte officiellt, då protokollet ej var justerat.
  Det beslutades också att Maria Israelsson skulle ta ny kontakt med hyresgäst i Humlekärr angående ansökan om medlemskap i fiberföreningen. Denne vidtalad tidigare av Lars Holmén, och då uttalat stort intresse.
  Rörande Örvallsbro, beslutades att Lars Holmén tar kontakt med Bo-Evert Jonsson. Denne är utsedd som kontaktperson för Örvallsbro och får ombesörja att kraven för att de skall ingå, uppfylls.
 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 september, kl 18.30, på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

Gunnel Johansson                                                              Joachim Johansson