Protokoll 151112

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 12 november 2015, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Solveig Holmén.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen, med tillägg av punkter rörande Örvallsbro och Säby under ”Övriga frågor”, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det vid dags dato är 191 medlemmar.  Att det i föreningens kassa  finns 21.823;88 kr.
  Gunnel Johansson informerade från de bankbesök hon gjort för att förehöra om lånelöfte för föreningen. Detta visar sig svårt då bankerna antingen kräver ”Handling som säkerställer EU-bidrag”, eller annan säkerhet för att låna ut. En av bankerna lånar inte ut till föreningar över huvud taget.  Håkan Landenmark har mailat Monica Ek Remmert b l a med frågeställningen hur föreningen skall förfara med ekonomin om EU-bidraget dröjer.
  ”Ny medlem” Gordon Ahlberg, anmält sig på nytt. Håkan Landenmark fick i uppdrag att på nytt kontakta honom, då medlemskap inte är aktuellt då G A bor utanför föreningens upptagningsområde.
  Informerades om att Anette Trenge övertagit Ingemar Trenge´s fastighet, belägen i Hemmingstorp.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Tibro Reklam och beställa 50 stycken skyltar. Tommy och Maria Israelsson åtog sig att hämta dem och v b f till Conny Johannson, Grönebäck för montering.
  Lars Holmén meddelade att han varit i kontakt med Wikstrands och fått besked att deras kostnadskalkyl baserar sig på exklusive moms. Att de på förfrågan hur Wikstrand´s  tidplan ser ut för ev entreprenad, svarat; att ”2016 ser ansträngt ut och att de tar ställning i frågan när offertförfrågan inkommit”.
 1. Håkan Landenmark meddelade att Nils Ryrberg är villig att åta sig uppgiften ”upphandlingskunnig” i föreningen. Det fastslogs att ansökan om EU-bidrag måste kompletteras med fler handlingar. Beslutades att invänta med komplettering tills samtliga handlingar inkommit.
 2. Anslutnings-/markavtalen diskuterades och bedömdes vara i  behov av omformulering utifrån framtagna mallar.  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Companion, men även konsulterar Nils Ryrberg för att formuleringen skall bli rätt.
 1. Det fastslogs att frågan om KO-upphandling och momsfrågan är högaktuell. Formuleringen ”Anslutningsavgift/insats” blev förvillande. Hur skapa klarhet i dessa begrepp och få dem juridiskt hållbara, för att föreningen skall få tillbaka erlagd moms? Håkan Landenmark fick i uppgift att höra med Companion om de har några råd att ge oss.
 1. Under punkten övriga frågor lät Lars Holmén meddela att han varit i kontakt med Bo-Evert Jonsson, Örvallsbro, och fått besked att denne är intresserad att ingå som adjungerad ledamot i föreningens styrelse samt ”områdesansvarig” för Örvallsbro. Det konstaterades att han  ev också bör tillfrågas för området ner mot kyrkan och Gullberget. Beslutades att lämna besked till Gunnel Johansson när områdesansvaret för Bo-Evert är helt klart. Beslutades också att bjuda in Bo-Evert till nästa sammanträde.
  Lars rapporterade vidare om kontakten med Johan Lidefeldt och refererade samtidigt till mötet med VänerEnergi och kommunens fibersamordnare. VänerEnergi ser helst att Säby ingår i Torsövägens Fiberförening, men enligt den kostnadskalkyl Lars Holmén gjort, framgår att kostnaderna kommer överstiga intäkterna. Området Säby bordlades t v, men det beslutades att Jovan Paskota skall kontaktas av Lars Holmén för att diskutera frågan vidare.
  Gerald Wallstersson åtog sig att lägga ut medlemmarna/fastigheterna i ”fiberkartan.se”. Lars Holmén projekterar vidare i ”Tekla”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 24 november 2015, kl 18.30, Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

 

Protokoll 151022

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 22 oktober 2015.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Under punkten ”Rapporter” informerades:
 • Ekonomi: Att det f n finns 21.123:88 kronor i föreningens kassa. Inga leverantörsskulder.
 • Nya medlemmar: 3 stycken nya medlemmar hade godkänts. För närvarande finns 187 medlemmar, varav 184 stycken betalt inträdes/medlemsavgift. Det noterades att det saknas medlemsansökningar från Örvallsbroområdet för att de skall kunna komma i fråga för anslutning till fiberföreningen. Det var tidigare satt ett krav att 6 ev 7 fastigheter måste anslutas för att det inte skall innebära ”merkostnad” för föreningen. Solveig Holmén åtog sig kontakta Bo-Evert Jonsson, som är kontaktperson för området och ber denne ”stöta på” de medlemmar som inte ansökt.
 • Styrelseledamöterna Lars och Gunilla Johansson, har i mail begärt att få bli entledigade som styrelseledamöter tillika områdesansvariga, med omedelbar verkan. Enligt stadgarna kan enbart stämman ge entledigande, varför det beslutades, ge dem tillåtelse till ”time out” fram tills stämman, i gängse ordning, ger dem entledigande.
  Valberedningen kontaktas av Håkan Landenmark för att den skall ta fram ersättare för Gunilla och Lars Johansson, dels som områdesansvariga, dels som styrelseledamöter.
 • Möte med VänerEnergi Tomas Birgersson, Ulf Gustafsson och Anders Johansson den 8 oktober 2015. Lars Johansson, Lars Holmén, Håkan Landenmark närvarade. Lars Holmén redogjorde för VänerEnergi´s önskan att komma fram till Hassle skola. VänerEnergi  vill inte ta med Säby, utan ser att det vore en fördel att de får ingå i Torsövägens Fiberförenings område. Det konstaterades att anslutning av Säby i så fall får bli ett beslut för stämman.
  I fastigheten Säby ingår flera hus och det diskuterades förslag till reducerad anslutningsavgift, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att formulera ett utkast på regelverk för extraanslutning. Förslaget kommer skickas till styrelsen via mail.
 • Skatteverket låtit meddela att de inte drar av moms i förskott. Det beslutades att föreningen ej registrerar sig för moms i nuläget.  För övrigt noterades att föreningen dock fått godkännande för F-skatt.
 • Bolagsverket begärt in kompletteringar för att kunna behandla föreningens ansökning. Gunnel Johansson och Solveig Holmén fick i uppdrag att skicka in de kompletteringar som krävs, senast den 3 november 2015.
 • Mail från Monika Ek-Remmert inkommit där hon b l a påpekar vikten av att ange namn på Ekonom, Upphandlingskunnig, Teknisk kompetens samt att hon vill ha en beskrivning på hur föreningen tänker betala fakturorna fram tills Jordbruksverket släpper e-ansökningsprogrammet för utbetalningar, vilket kan dröja till hösten 2016.
  Följande namn beslutades: Ekonom: Gunnel Johansson, Upphandlingskunnig: Nils Ryrberg kontaktas av Håkan Landenmark för att efterhöra om han är vilig att åta sig den uppgiften. Teknisk kompetens: Lars Holmén.
  Om Nils Ryrberg påtar sig uppdraget, skickar Håkan Landenmark in ovan angivna namn till Monika Ek-Remmert.
 1. P g a Jordbruksverkets försening av utbetalningar som angetts ovan i punkt 6, konstaterades att det kan bli aktuellt att förhöra hos bank om lånelöfte. Det beslutades att ge Gunnel Johansson i uppdrag att kontakta bank för att undersöka möjligheten till lånelöfte på  1,5 miljon kronor.
 1. Avtalsservitut/Markinlösen beräknades till en kostnad av c a 75.000 kr.
 1. Under punkten övriga frågor informerade Lars Holmén om Wikstrand´s beräkning av kostnaderna för föreningens projektering. Wikstrand´s kom fram till en betydligt lägre kostnad, vilket innebär att föreningen har en god säkerhetsmarginal för fortsatt projektering. Lars Holmén fick i uppdrag att kontrollera att Wikstrand´s framräkning inkluderar moms, samt göra förfrågan om deras tidsplanering och tillgänglighet. När svar på ovanstående inkommit uppmanas Wikstrand´s att därefter fakturera sina utförda tjänster.
  Nästa sammanträde skall styrelsen besluta vilka som kan bli aktuella för upphandling av gräventreprenad. P-G Larsson påpekade att det också är viktigt att snarast arbeta fram en kravspecifikation för upphandling av KO.
  Diskuterades även var man finner mallar för anbudsförfrågan. Håkan Landenmark påtog sig att ta fram anbudsunderlag för KO och för grävning.
  Frågan om anslutning till ”fibergrannar” diskuterades också. Gerald Wallstersson påpekade att det kan vara klokt att höra med Torsö Skärgårdsfiber och Norra Vadsbo hur de tänker i den frågan med tanke på framtiden och för eventuella gemensamma upphandlingar.
  Det beslutades också att föreningen köper in 2 skåp till Johan Abrahamssons område till en kostnad av c a 3.000 kr/styck.
  Håkan Landenmark kontaktar Gunilla Johansson för att förhöra om hon kan fortsätta med arbetet att lägga in nya medlemmar i Kartex.
 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 12 november, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                          Maria Israelsson