Protokoll 151124

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 24 november 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel  Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén. Extra inbjuden som  adjungerande  ledamot: Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom med kompletterande upplysningar att skyltar är färdiga för avhämtning på Tibro Reklam, samt att Gerald låtit meddela att de flesta fastigheterna, som godkänts som medlemmar, är inlagda på ”fiberkartan.se”. Varefter protokollet lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter informerades:
 • Ekomomi: Den 23 november fanns 18.856;88 kronor i föreningens kassa. Ej betalda skulder cirka 6.385 kronor.
 • Nya medlemmar: F n 194 medlemmar varav 1 ej betalt medlems/inträdesavgift.(193 betalande). Inga nya medlemsansökningar hade inkommit.
 • Skyltar: Bo-Evert Jonsson skall få skyltar för uppsättning , när de avhämtats hos Tibro reklam.
 • Säbyområdet: Lars Holmén presenterade förslag på inriktningsavtal/samförläggning och kanalisation som inkommit från VänerEnergi. Lars H presenterade även en förprojektering av Säbyområdet och kunde utifrån den konstatera att utökningen av föreningens område med Säbyområdet, skulle innebära ett tillskott för föreningen med cirka 20.000 kronor.  Övriga i styrelsen framför ett stort tack till Lars Holmen för ”hedervärt utfört arbete”.
  Beslutades därefter att Lars H kontaktar ”Säby” och ber dem anmäla sig som medlemmar på föreningens hemsida, samt inbetala medlems-/inträdesavgift, totalt 200 kronor.
  Beslutades också att vid nästa sammanträde ta beslut om framtagna förslag om regler för avgift/insats för ägare av flera hus på samma fastighet.
  Lars Holmén påtog sig också att tills vidare vara s k områdesansvarig för Säbyområdet.
 1. Nils Ryrberg hade inte kontaktats av Håkan Landenmark. Avvaktar med kontakten tills avtalen är färdigskrivna.Beslutades att avvakta med kompletteringar till ansökan.Håkan Landenmark kontaktat Monika Ek- Remmert angående lånelöfte. Hon hänvisar till ett antal kommuner som gått i borgen för lån till fiberföreningar. Beslutades att bjuda in Johan Abrahamsson till nästa sammanträde, för att förhöra vad Mariestads kommun tagit för beslut i frågan. Håkan Landenmark åtog sig att kontakta Swedbank angående lånelöfte.

  Gunnel Johansson fick i uppdrag att inbjuda Johan A till nästa sammanträde.

 1. Companion kontaktats angående anslutnings-/markavtal, där de låter meddela att föreningen själv designar avtalen. Konstaterades att det finns många frågetecken runt momsplikten. Skatteverket har låtit meddela att de behöver mer information för att kunna bedöma frågan. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker frågan vidare.

 

 1. Enligt uppgift kan upphandling av KO-entreprenör, göras tidigt. Beslutades att Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson jobbar fram ett utkast på upphandlingsavtal snarast möjligt.
 1. Under ”övriga frågor” meddelades att mail inkommit från Christine Ziske där hon låter meddela sin positiva inställning till engagemang i föreningens styrelse. Eftersom det är stämman som beslutar styrelsens konstitution får hennes intresseanmälan överlämnas till valberedningen. Det beslutades att hon dock skall bjudas in till nästa sammanträde, och då även Jovan Paskota,  som ev kan utses som områdesansvarig för ”Säbyområdet”.Lars Holmén påpekade att det f n finns 2 olika versioner av föreningens områdeskarta, en på Facebook och en på föreningens hemsida. Beslutades ta upp detta på nästa sammanträde med Gerald Wallstersson.
 1. Nästa sammanträde beslutades äga rum, torsdagen den 10 december 2015, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                           Maria Israelsson