Protokoll 160121

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 18:30
Plats: Brygghuset Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, PG Larsson. Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot, samt Christine Ziske.
Frånvarande: Solveig Holmén

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.

3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.

6. Rapporter:

  • Kassabehållningen i föreningen är f n 4.672,38 kr
    Föreningen har f n 200 medlemmar varav 2 ännu ej betalt medlems/inträdesavgift.
  • Lars Holmén gick igenom projekteringen. Han rapporterade att Säbyområdet i det närmaste är klart och även området Örvallsbro.
  • Gerald Wallstersson förevisade uppdateringen på fiberkartan som finns på hemsidan.
  • Skyltar finns men går inte att sätta upp pga tjälen i marken. Kommer att sättas upp senare.
  • Länstyrelsen meddelar att inga förhandsbesked om bidrag ges ut. Den 28 februari börjar länstyrelsen ta beslut om vilka som får bidrag. Gunnel tar kontakt med banken igen angående lånelöfte till föreningen.
  • Håkan rapporterar om att något KO-avtal inte behövs för att bli momsregistrerad. Han kontaktar skattemyndigheten ang. detta.

7. Det fördes diskussion om vad insatsenoch medlemsavgiften ska vara för de medlemmar som har flera fastigheter och extra anslutningar. Detta måste diskuteras närmare och något beslut togs därför inte.

8. Anslutningsavtal-Markavtal. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga.

9. Upphandling KO-entreprenör. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga

10. Inriktningsavtal angående Samförläggning och Kanalisation mellan föreningen och Vänerenergi AB i område vid väster om Hassle-Säby är nu klart och undertecknades.

11. Nästa sammanträde kommer att hållas onsdagen den 10 februari kl: 18:30 i Brygghuset Sundsören.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Maria Israelsson

Justerat:

Håkan Landenmark Tommy Israelsson

Protokoll 151210

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: 10 december 2015, kl 18.30.
Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Gerald Wallstersson, Solveig Holmén. P-G Larsson fr o m kl 19 och Lars Holmén efter fikapausen, c a 21.00.
Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson som adjungerad ledamot samt Christine Ziske.
1. Håkan Landenmark hälsade de inbjudna särskilt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes med noteringen att Johan Abrahamsson blivit inbjuden till dagens möte, men lämnat förhinder. Protokollet lades därefter till handlingarna.

6. Under rubriken rapporter meddelades att det f n fanns 18.084;38 kronor i föreningens kassa. Fyra nya medlemsansökningar hade inkommit, men hade inte kunnat anmodats betala in medlems- och inträdesavgift p g a att kassörens internet f n är ur funktion. Skyltar, 6 stycken har överlämnats till Bo-Evert för uppsättning i Örvallsbro. Angående Säbyområdet, cirka 14 intresserade, varav det saknades drygt 10 medlemsansökningar. Beslutas att bjuda in Jovan Paskota till nästa sammanträde.

7. Diskuterades ansökan om lånelöfte, där kommunalråd Johan Abrahamsson låtit meddela att Mariestads kommun tagit beslut om att inte gå i borgen för lån till fiberföreningar, generellt. Bo-Evert Jonsson lät meddela att Gullspångs kommun borgar för lån till samtliga fiberföreningar inom Gullspångs kommun. Håkan Landenmark påtog sig, dels ta kontakt med andra fiberföreningar för att ev göra en gemensam ansökan om lånelöfte från Mariestads kommun, dels ringa upp Monika Ek Remnert angående förhandsbesked om bidrag, då det framkommit att Torsö Skärgårdsfiber erhållit sådant. Håkan påtog sig också att förhöra om ”riktigheten” i artikel i ATL (Lantbrukets affärstidning, tidigare troligen kallad Annonsblad Tidskrift för Lantmän) där det framgår att 20% av bidraget kan gå förlorat om antalet anslutningar blir 5% lägre än det antal som angivits i bidragsansökan. Detta skulle i så fall innebära att Jordbruksverket skärpt kraven dramatiskt gentemot bidragsmottagarna jämfört med tidigare. Rörande ansökan om lånelöfte beslutades att avvakta.

8. Beslutades att bordlägga frågan om anslutningsavtal – markavtal till nästa sammanträde.

9. Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson redogjorde för den mall/utkast de arbetat fram, för upphandling av KO/entreprenör. De påpekade att utöver mallen, behövs en komplettering med teknisk beskrivning samt ”skall-krav”. Även att det förmodligen krävs en mer detaljerad områdesbeskrivning. Utkastet rörande ”upphandling KO-entreprenör” gicks igenom och vissa delar omformulerades. Beslutades att styrelsen arbetar vidare med underlaget och går djupare i delarna som rör ”krav/viktning”. Gerald Wallstersson presenterade den s k ”publika kartan”. Den anger latitud och longitud och kan exporteras och användas av exempelvis grävaren samt även bifogas ansökan till KO. Gerald betonade att styrelsens medlemmar har olika behörighet för att ”gå in i” kartan. Lars Holmén har som exempel, behörighet att göra ändringar.

10. Under punkten övriga frågor presenterade Gunnel Johansson förslag till lägesrapport som kommer mailas/skickas ut till medlemmarna. Beslutades att regler för anslutningsavgift till flera hus på samma fastighet tas upp när samtliga styrelseledamöter är närvarande.

11. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 21 januari 2016, kl 18.30, på Brygghuset.

12. Ordföranden tackade för det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson