Protokoll 160419

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 19 april 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, P-G Larsson, (senare delen av mötet).

Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade väkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Diskuterades formuleringen av punkt 7 ”Differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet”. Bo-Evert tagit fram en version som styrelsen beslutade anta. Därefter lades protokollet till handlingarna.
 1. Det rapporterades att 11 nya medlemmar ansökt om medlemskap och dessa godkändes. Lars Holmén tog på sig uppdraget att uppdatera fiberkartan samt föreningens karta på hemsidan. Sex stycken medlemmar begärt utträde. Konstaterades att det f n finns 202 medlemmar i föreningen.
  Rörande föreningens ekonomi rapporterades att det f n fanns 850.100 kr i kundfordringar, 170 medlemmar hade inte betalat in den fakturerade summan på 5.000 kr, samt att det fanns 154.190:80 kr på föreningens plusgiro.
  Erik Grimlunds medlemsansökan kunde godkännas då han åtagit sig att själv bekosta grävningen från Örvallsbro fram till Tjos. Detta innebär att Fiberföreningens område utökas med Tjos och förutsättningarna för detta kräver ”särskilt avtal”. I sammanhanget diskuterades även Johan Abrahamssons område. Lars Holmén redogjorde för det mail han sänt till Johan A där han upplyst om hur samgrävning skett med Väner Energi. Oklart hur det blir med anslutning till campingen och Brygghuset i nuläget. Även med Johan Abrahamsson krävs s k ”särskilt avtal”.
  Håkan Landenmark lät meddela att han ämnar närvara på Leadermötet den 20 april.
  Han informerade också om kontakt med Monika Ek-Remmert, där hon upplyst om bl a regler för poängsättning för s k lånelöfte, att det generellt var goda utsikter att lyfta bidrag för föreningarna i Västra Götaland, samt att Jordbruksverket kan ha synpunkter på s k ”vita fläckar” som kan komma uppstå och då  lägga ansvaret på fiberföreningarna att ”täcka dem”, vilket i förlängningen skulle kunna innebära att fiberföreningarnas områden ofrivilligt utökas.
 1. Beslutades avvakta Kommunfullmäktiges beslut om borgen den 25 april. Om bifall, kommer styrelsen uppsöka bank för s k lånelöfte.
 2. Diskuterades entreprenadupphandling. Bo-Evert tagit fram ”mall” rörande anbudsförfrågan. Den innefattar många detaljerade uppgifter som skall anges och specificeras. Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson fick i uppdrag att ta fram förslag till formuleringar. Lars Holmén fick också i uppdrag att ta fram karta som illustrerar var grävning kommer att ske.
 1. Under punkten ”Övriga frågor” diskuterades följande: Håkan Landenmark tog upp fågran om medlemskap i ”Fibersamverkan” (ett nätverk för fiberföreningar). Medlemsavgift 300 kr. Det beslutades ge Gunnel Johansson i uppdrag att ansöka om medlemskap samt betala medlemsavgiften.
  Gunnel presenterade Årsredovisningen som undertecknades av styrelsen.
  Torsö Skärgårdsfiber uttryckt önskemål om erfarenhetsutbyte. Beslutades avsätta tid för sådan träff.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Ellevio (Anders Johansson) angående eventuell samgrävning.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 4 maj 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                Joachim Johansson

Protokoll 160330

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 30 mars, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars och Solveig Holmén, P-G Larsson, första delen av mötet.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson.

Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det f n fanns 22.770;80 kronor i föreningens kassa, och en fordran från staten på inbetald moms till ett belopp av 6.496;47 kronor. Inga leverantörsskulder.  En ny medlemsansökan inkommit och som godkändes.
  Ägaren av Tjos, Grimlund, hade på nytt påtalat sitt stora intresse att få bli medlem i föreningen, vilket skulle innebära en utökning av fiberföreningens område. Tidigare kalkyl har visat på förlust för föreningen att inkludera Tjos. Grimlund erbjudit att ombesörja grävning från Örvallsbro, vilket skulle kunna göra anslutningen ekonomiskt försvarbar för fiberföreningen. Det beslutades att avvakta utökning av området Tjos, t v.Håkan Landenmark rapporterade från informationsmötet den 8 mars 2016, som Väner Energi inbjudit till. Flera fiberföreningar hade blivit inbjudna och  b l a presenterades områdeskartor, och  informerades om hur långt de kommit i processen. Även frågan om kommunal borgen hade kommit upp och då beslutats att ge Torsövägens fiberförening i uppdrag att upprätta en gemensam skrivelse ställd till Kommunstyrelserna i Mariestad och Töreboda  med förfrågan om kommunal borgen.  I skrivelsen som Håkan Landenmark skrivit och skickat in, hänvisades även till ”Bredbandsstrategi 2,0 Västra Götalands län” (reviderad 2015-09-15).
 1. Diskuterades beslut om differentierade avgifter vid fler fiberanslutningar på samma fastighet. Beslutades enligt följande:
   
  Flera anslutningar på samma fastighet eller samma byggnad
  Medlem kan ansluta flera byggnader på samma fastighet och/eller få flera anslutningar på samma byggnad. Anslutningsavgiften är momsbelagd och baserad på den slutliga medlemsinsatsen (max 25 000 kronor)
   
  Flera anslutningar på samma fastighet
  Medlem som ska ansluta flera byggnader på samma fastighet, betalar ett belopp motsvarande 50%  av insatsbeloppet + moms i anslutningsavgift för varje sekundär byggnad som ansluts på medlemmens Fastighet.Medlemmen bekostar förläggning inom fastigheten. Föreningen bekostar material, såsom slang och fiber. Föreningen bestämmer i varje enskilt fall vid vilken plats inmatning skall ske. Detta innebär att inmatning till flera byggnader på samma fastighet kan ske från ett eller flera ställen.
   
  Flera anslutningar på samma byggnad
  Medlem som ska ha extra anslutningar på samma byggnad, betalar ett belopp motsvarande 25%  av insatsbeloppet + moms för varje extra anslutning.
  I det fall någon önskar en tredje, fjärde eller ytterligare anslutning, kontaktas styrelsen.
  Medlemmen står själv för dragning av kanalisation från huvudanslutning till respektive lägenhet eller extra anslutning i samma byggnad. Föreningen står för material, installation och anslutning.

 

 1. Diskuterades komplettering av ansökan med lånelöfte, och konstaterades att föreningen får avvakta beslut från kommunfullmäktige med anledning av fiberföreningarnas skrivelse, se punkt 6.
 1. Lars Holmén informerade om samgrävningen med VänerEnergi och de kostnader som kommer uppstå. Rörande markägaravtal med Sveaskog (f d Domänverket) kräver de 5.000 kronor i s k ”handläggningsavgift” av fiberföreningen. Därefter 5 kr/m2. Det beslutades i sammanhanget att styrelseordföranden och Lars Holmén har rätt, var för sig teckna  de markupplåtelseavtal, som kommer att krävas.
 1. Det beslutades att ”Fastighetsanslutningavtalen” kommer att sändas ut via mail av styrelsens kassör i s k ”skyddad version” till medlemmarna där det samtidigt bifogas en inbetalningsanmodan rörande del av insatsen på 5.000 Skr.
  Medlemmen ombeds att underteckna  två exemplar av avtalet och återsända dem till kassören som sedan ombesörjer att styrelseordföranden undertecknar dem.  När så är gjort, skickar kassören tillbaka ett av de undertecknade avtalen till medlemmen och ett arkiveras hos styrelsen.
 1. Under punkten övriga frågor diskuterades b l a tidplan för entreprenadupphandling.
  P g a rådande förhållanden, mest sannolikt
  Lars Holmén informerade om pågående grävning i Johan Abrahamssons ”nya område”.
  Tid för årsstämma beslutades att äga rum den 5 juni, kl 15.00 i Kommunalhuset, Hasslerör.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 19 april, kl 18.30 på Brygghuset,
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

 

Håkan Landenmark                                                   Tommy Israelsson

Protokoll 160307

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Måndagen den 7 mars 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson; Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, Maria Israelsson.

Frånvarande: Tommy Israelsson.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under rubriken rapporter informerade Gunnel Johansson att det f n fanns 21.690:80 kronor i föreningens kassa och en fordran från staten på inbetald moms till ett belopp av 6.462:18. Hon lät också meddela att det fanns 203 godkända medlemmar. 7 stycken ansökningar hade avslagits då sökandena var bosatta utanför fiberföreningens område.
  12 medlemmar hade inte betalt medlemsavgiften för 2016.
  Beslutades att Gunnel Johansson i händelse att inbetalning medlemsavgift inte sker, skickar ut 2 påminnelser och därefter tar respektive områdesansvarig kontakt med medlemmen. Ett enklare sätt för kassören jämfört med det som beslutades i  protokoll 2016-02-22, punkt 6.

 

 1. Håkan Landenmark lät meddela att det fortfarande krävdes kompletteringar rörande ansökan till Jordbruksverket. Dels var inte borgensåtagandet/finansieringen klart, dels saknades uppgifter i ”obligatoriska fält” i ansökan som måste vara ifyllda innan den kan skickas in till Jordbruksverket.
  Beslutades att avvakta med kompletteringarna tills efter informationsmötet, som  VänerEnergi inbjudit till i morgon.

 

 1. Lars Holmén informerade om kostnaderna för samgrävning med VänerEnergi, första etappen Hemmingstorp – Furunäs.
  Beslutades att debitera varje fastighetsägare en del av insatsen, 5.000 kronor,  i samband med att denne tecknar anslutningsavtalet. Gunnel Johansson fick i uppdrag att skriva ett följebrev till deldebiteringen.

 

 1. Beslutades vidarebefordra Bo-Everts förslag till anslutningsavtal till Nils Ryrberg för granskning och utlåtande.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades åter Jordbruksverkets villkor för komplett ansökan, se punkt 7. Differentierade avgifter vid fler fiberanslutningar på samma fastighet togs också upp till diskussion. Beslutades att ta upp och besluta om dessa vid nästa sammanträde.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 mars, kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                       Maria Israelsson