KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

 

Tid:               Söndagen 5 juni 2016 kl 15.00

Plas:             Hassle f d Kommunalhus, Hasslerörsvägen 34

 

 

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dsposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden
  – Inbetalning av resterande insats – tidplan och summor
  – Utökning av vårt verksamhetsområde med Säby och Örvallsbro.
  – Tidsfrist för anmälan av övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Protokoll 160504

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 4 maj 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén. Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot; Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Tommy och Maria Israelsson samt P-G Larsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades att 2 nya medlemsansökningar inkommit vilka godkändes.
  Totalt fanns 202 medlemmar i föreningen.
  Rörande föreningens ekonomi meddelades att det f n fanns 764.860:80 kronor på föreningens Plus-giro, 215.100 kronor i kundfordringar samt inga leverantörsskulder.
  Anslutningsavtalen och delinbetalningar kommer fortfarande in och vissa behöver kompletteras då b l a utskriftsversionerna varierat och därmed skapat oreda bland sidstyckena.Säby (Lidefeldt) undertecknat ett avtal och skall underteckna fyra, eftersom fyra fastigheter skall anslutas.
  Frågan om s k byanätsavgift hade kommit upp i samband med undertecknandet av avtalen. Konstaterades att den inte är fastställd ännu. Bo-Evert fick uppgiften att kontrollera hur andra föreningar beslutat.
  Det påpekades vikten av en s k ”deadline” för undertecknandet av avtal och delinbetalning av insats. Efter ”deadline” ett högre pris för anslutning? Två typer av avtal? Dessa samt flera andra frågor som inkommit, kommer tas upp på stämman den 5 juni.
 7. Angående lånelöfte inväntas regelverk från kommunen. Beslutades därför att ta upp frågan på nytt.
 8. Rörande entreprenadupphandling har inget aktivt skett, mer än ”sondering” hur marknaden ser ut idag. Svårigheter ser ut att föreligga att upphandla totalentreprenad p g a ”överhettad” marknad?! Diskuterades alternativet att ha entreprenaden uppdelad på grävning och ”blåsning”, vilket kanske skulle vara en fördel p g a marknadsläget.
  Beslutas att Bo-Evert Jonsson ställer frågorna om total- respektive uppdelad entreprenad till kommunens fibersamordnare, Anders Johansson, och Håkan L och Lars H tar kontakt med andra fiberföreningar.
  Det som också kommit fram i ”sonderingen” är att avtalet är enklare formulerat vid enbart gräventreprenad samt att kravet på förprojekteringen inte är så detaljerad jämfört med totalentreprenad. Tidplan för grävning kom upp till diskussion. Med tanke på grävning i anslutning till åkermark, torde september – april vara den tid som skapar bäst förutsättningar för minsta möjliga ”skada”.
 9. Diskuterades planeringen inför Stämman (Årsmötet).Verksamhetsberättelse upprättas av ordföranden, kassören och sekreteraren. Kallelsen skickas ut vecka 19.Extern ordförande skall rekryteras.
  Sammankallande till valberedningen (Claes Läth) kommer kontaktas av ordföranden.Joachim J tar med AV-hjälpmedel Lars Holmén ombads redogöra för projekteringen. Joachim J och Tommy I fick i uppdrag att sätta upp textad information om det kommande årsmötet på de befintliga stora ”TVF-skyltarna”.
 10. Under punkten övriga frågor beslutades att lämna förslag på tre datum till Torsö Skärgårdsfiber, som påtalat önskemål om träff. Den 9, 10 och 11 maj blev förslagen.
 11. Nästa möte beslutades äga rum den 24 maj 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson