Kostnader investering, drift och tjänster

AvgiftstypInsats 1Insats 2,3,4Extra anslutningsavgiftMedlemsavgiftBynätavgiftTrafikavgift
ÄndamålInvestering i fibernätetInvestering i fibernätetInvestering i fibernätetFöreningskostnaderNätunderhållKommunikations & Tjänsteleverantör
PeriodicitetInträdeJuni-16, Okt-16, Feb -17Vid färdigställandetÅrsvisMånadMånadsvis
Initalt belopp100 kr5 000kr + 10 000kr + resterandeVid flera anslutningar enl separata avtal100kr ca 50 krBeroende på eget val ca 350kr(150-800)
MomsbelagtNejNejJaNejJaJa
Takbelopp100 kr24 900 kr.
Högre efter bidragsperioden
12 500krEnl årsmötesbeslutEnl årsmötesbeslutEget val
ÅterbetalningJaNejNejNejNejNej
BetalningssättTill föreningenTill föreningenTill föreningenTill föreningenTill föreningenTill leverantör

Protokoll Styrelsemöte 160605

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening, konstituerande möte.
Tid: 5 juni, 2016, kl 16.00.
Plats: Hassle f d Kommunalhus.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Solveig o Lars Holmén, Bo-Evert Jonsson.

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och till sekreterare valdes Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Beslutades utse Bo-Evert Jonsson till 2:e vice ordförande.

5. Beslutades utse Gunnel Johansson som styrelsens kassör. Beslutades även att ordförande, vice ordförande samt kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.

6. Beslutades kontakta fiberkonsult K-G Johansson för arvoderad konsultation i samband med föreningens handläggning av ansökan.

7. Nästa möte beslutades äga rum den 16 juni, kl 18.30 på Brygghuset.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Protokoll Föreningsstämma 160605

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk  förening.

Tid: 5 juni, 2016, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus.

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna och redogjorde kort för vad som hänt och vilka förutsättningar föreningen jobbat under, sedan förra stämman, och förklarade därefter mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande för stämman, valdes Johan Abrahamsson och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Röstlängden godkändes.

 

 1. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Ragnar Kullander och Jonny Gustavsson.

 

 1. Upplystes att kallelse och dagordning blivit utsända via mail den 5 maj 2016 och därmed fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

 1. Dagordningen fastställdes, med tillägg om beslut under punkt 16, angående styrelsens hanteringen av tillkommande anslutningar under byggtiden samt ändring av § 16, punkt 16 i stadgarna. Därefter godkändes dagordningen.

 

 1. Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka därefter godkändes. Bilaga. ./.

 

 1. Balans- och resultaträkning visade på 73 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till 2016. Bilaga. ./.

 

 1. Beslutades ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

 1. Beslutades att betala ut ersättning för resor och telefonsamtal till styrelseledamöter och revisorer.

 

 1. Godkändes att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kronor.

 

 1. Håkan Landenmark omvaldes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, ekonomisk förening, på ytterligare 1 år.

 

 1. Till styrelsemedlemmar valdes, enligt valberedningens förslag följande: Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Solveig Holmén, P-G Larsson, samtliga omvalda samt Bo-Evert Jonsson som nyvald.

 

 1. Till revisorer på 1 år, valdes Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

 1. Till valberedning omvaldes Claes Läth som sammankallande, samt Conny Johansson.

 

 1. Gerald Wallstersson presenterade styrelsens förslag på plan för inbetalning av resterande insats, summor och tidplan. Se bilaga ”Kostnader för fiberinvestering, drift och tjänster”.

  Frågor om kostnader för samgrävning kom upp, vilka Lars Holmén svarade på.
  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

  Stämman beslutade även enligt styrelsens förslag om differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet.

  Informerades om beviljad kommunal borgen, som krävs för lånelöfte hos bank. Stämman beslutade om utökning av fiberföreningens verksamhetsområde med Säby och Örvallsbro.

  Information lämnades om att länsstyrelse/jordbruksverk kan komma kräva ytterligare utökning, för att täcka s k ”vita fläckar”.Beslutades att ge styrelsen mandat att, vid behov, besluta om mindre korrigeringar av verksamhetsområdets yttre gränser.

  Beslutades om tidsfrist för anmälan av övriga ärenden till stämman skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före stämman. Stadgeändring §16, punkt 16.

  Beslutades att låta styrelsen hantera frågan om tillkommande anslutningar under byggtiden, löpande. Samt att eventuella ändringar av avgifterna för anslutning skall meddelas på hemsidan, minst en månad före de träder i kraft.

 

 1. Mötet avslutades med att Håkan Landenmark tackade ordföranden Johan Abrahamsson för dagens insats. Överlämnande av blommor till Lars och Gunilla Johansson för sitt styrelsearbete, Gunnel Johansson för sin oersättliga insats som kassör samt P-G Larsson för sin nyutnämnda professur.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Johan Abrahamsson, ordförande

 

Ragnar Kullander                                                                               Jonny Gustavsson

 

 

 

Protokoll 160524

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Tisdagen den 24 maj 2016  kl. 18:30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel Johansson, Maria o Tommy Israelsson. Från 20:30 Joachim Johansson.

Extra inbjuden: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot.

Frånvarande: Solweig Holmén och P-G Larsson

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson
 3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Rapporter:
 • Föreningen har f n 202 medlemmar varav 3 st är nya och 1 medlem är återvändande. 188 anslutningsavtal har hittills inkommit och flera är på väg. Tilläggsavtal till de som har flera anslutningar på samma fastighet måste också till.
 • Kassabehållningen i föreningen är fn 898.916:15 kr
 • Det har kommit in en del frågor i samband med anslutningsavtalen som gicks igenom och diskuterades. De kommer att tas upp på stämman den 5/6.
 • Den 11 maj hade styrelsen möte med Torsö skärgårdsfiber där de bl.a meddelade att de börjat gräva och att de har samläggning av sin fiber på en stor del av sin grävsträcka med Vänerenergi, som utför en del av sina arbeten på Torsö.
 1. Styrelsen diskuterade kommande anslutningsavgifter angående Bef. Ägare/ Försäljningar / Nybyggen. Förslag kommer att diskuteras på stämman den 5/6. Det kommer också att diskuteras och beslutas på stämman om ev. förseningsavgift vid för sen inbetalning av insatsbeloppet.
 2. Bo-Evert Jonsson gick igenom avtal för kommande entreprenadupphandling och jobbar vidare på det.
 3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar av Gunnel före stämman.
 4. På punkten Övriga frågor meddelades att 3 markavtal nu är skrivna och inkomna.
 5. Efter föreningsstämman i Hassle kommunalhus, hålls konstituerande möte med nya styrelsen, varvid tid o plats för nästa styrelsemöte bestäms.
 6. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                                                        Tommy Israelsson

 

Fiber eller vänta på 5G?

Många undrar över om 5G kan vara ett alternativ till Fiber.

Läs denna artikel ur tidningen Ny teknik där experter på området
ger svar på vanliga frågor. Länk till artikeln

Telia menar att 5G finns på landsbygden år 2025.
Värt att vänta på?  Definitivt NEJ för många.

Inget kan bli snabbare och mer framtidssäkert än Fiber.
Mobilt bredband är och blir ett  komplement till Fiber men ersätter det inte.

Visste ni att masterna för 5G behöver placeras med ett max avstånd på 500-1000m från varandra?
Lätt i stan, men hur sannolikt är det att vi ser denna utbyggnad på landet.

Det finns ett skäl varför EU ger bidrag för fiberutbyggnad på landet.
I nästa vecka börjar grävarbetet utefter Ekenäsvägen.