Protokoll 160705

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid:  5 juli, 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel o Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig o Lars Holmén, P-G Larsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll, från den 16 juni, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi, medlemsantal samt inlämnade avtal. Se bilaga!  ./.Rapporterades från träff med K-G Johansson, samordnare i Skövde kommun, tillika fiberkonsult, den 20 juni 2016. På inrådan av K-G. J lägger Lars Holmén in grävsträckorna på Google Earth för att underlätta för grävaren, då denne lättare kan se var det skall grävas. K-G. J rekommenderade även totalentreprenad, vilket ansågs vara omöjligt p g a den ”överhettade” marknad som råder f n.

  Lars Holmén redogjorde också för kalkylen som framtagits rörande Enåsa. Den visar på för långa grävsträckor och för få intresserade, vilket medför en försämring för föreningens medlemma. Beslutades att avvakta t v med Enåsa.

  Håkan Landenmark meddelade att han blivit kontaktad av Zitius (Olle Fransson) där denne framfört det angeläget för Zitius att få köpa vår fiberförening. Håkan hade meddelat att detta inte var aktuellt, då föreningen har för avsikt att själv äga nätet.

 

 1. Att göra inför hösten.
 • Budgetkalkylen för utökat område (Tjos och Säby) färdigställs när kartan i Google Earth är klar.
 • Håkan skriver ny version av stadgar.
 • Enligt Kommunfullmäktigebeslut (§50), skall föreningen vara momsregistrerad. Löpande intäkter för föreningen krävs av skatteverket. Gunnel J fick i uppdrag att konsultera Lars Skogsberg i denna fråga.
 • Enåsa. Avvakta t v. se beslut punkt 6.
 • ”Specialavtalen”. Håkan L konsulterar K-G Johansson, rörande dessa.
 • Återstående markavtal rörande separatgrävning. Beslutas att Lars Holmén tar fram kartor till respektive områdesansvarig, som får ta kontakt med aktuell markägare. Handlägges på samma sätt som anslutningsavtalen.
 • Försäkring för föreningen och föreningens medlemmar diskuterades. Beslutades att Håkan L kontaktar H Tisner och hör hur Torsö Skärgårdsfiber handlat i frågan. Enligt Bo-Evert J rekommenderar Bredbandsforum ”Starkt försäkringsskydd” för samtliga medlemmar.
 • Upphandling entreprenad: Lars H och Bo-Evert J presenterade framarbetat förslag. Beslutades att preliminärt annonsera 20160715 via kommunens upphandlingsavdelning,( vilket kräver system för att föreningen skall få kännedom om vilka som anmält intresse). Om detta datum kan fastställas, (beror på kommunens upphandlingsavdelning) blir då (20160819) sista dag att ställa frågor,( 5 veckor efter annonsering), och (20160826) sista dag att lämna anbud, (6 veckor efter annonsering). Anbudets giltighetstid är 6 månader.
  Beslutades att Lars H och Bo-Evert J mailar ut reviderad version av upphandlingsavtalet till styrelsens medlemmar innan 15 juli.

 

 1. Beslutades att köpa in kabelsökarutrustning till en kostnad av 17.500 kronor exkl moms.

 

 1. Nästa möte:
  Om tidplanen håller rörande anbudet entreprenad, extra möte för delar av styrelsen den 30 augusti, kl 18.30, Brygghuset, för ”öppnande av anbud”.
  Ordinarie möte den 6 september, kl  18,30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                           Joachim Johansson