Protokoll 161012

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 12 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: P-G Larsson.

 

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel Johansson för ekonomiska läget, samt aktuellt antal medlemmar i föreningen enligt bilaga./.
  Angående Enåsa meddelade Lars Holmén att han överlämnat begärda uppgifter till ”kommunens fibersamordnare” Anders Johansson.
  Håkan Landenmark lät meddela att Fastighetsbyrån tagit kontakt angående fiberanslutning för fastighet som är till salu vid ”brofästet”.
  Beslutades att Gunnel Johansson och Bo-Evert Jonsson deltar i kurs som anordnats i och med stadgeändringar för ekonomiska föreningar.
 1. Bo-Evert Jonsson, redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlag rörande totalentreprenad. Oklarheter rådde huruvida markägarförteckning skall/behöver bifogas underlaget. Beslutades att Lars Holmén undersöker saken samt att föreningen (beställaren)i förfrågningsunderlaget, konkretiserar vad beställaren redan har arbetat fram och förberett.
 1. Beslutades att fortsätta arbeta med specialavtalen (Fåleberg, Säby, Tjos och ”Abrahamsson´s”).
 1. Beslutades att ansöka på nytt för momsregistrering och då med kompletterande handlingar.
 1. Beslutades att ge Net at Once nya datum för träff, då deras representant inte kunde den 20/10.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 20 oktober 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Tommy Israelsson

Protokoll 160928

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 september 2016

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Lars och Solweig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter meddelade Håkan Landenmark att det inkommit en förfrågan från Anders Johansson, om en karta över området. Länstyrelsen har begärt in vissa kompletteringar av bredbandsansökan.Gunnel Johansson rapporterade om ekonomiläget och nya medlemmar.
 1. Bo-Evert och Lars arbetar på ett nytt upphandlingsunderlag rörande totalentreprenad.
 2. Specialavtal med Tjos kommer att skrivas. Lars och Håkan fortsätter med avtalsfrågan angående Fåleberg, Säby och Abrahamsson.
 3. Diskuterades om avgifter som blir vid senare anslutningar.
 4. Gunnel och Håkan gör ett nytt försök till skatteverket angående momsfrågan.
 5. Övriga frågor:
  Material- och personförsäkringar behöver inte tecknas i nuläget.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 12 oktober kl.18.30 och den 20 oktober kl.18.30 i Brygghuset.
 2. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson