Protokoll 161130

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 30 november, 2016, kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim o Gunnel Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 och 29 november, lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsantal. Håkan informerade om att föreningen nu fått kommunal borgen men fortfarande väntar på lånelöfte från banken.
 7. Vid sammanträdet öppnades samtliga anbud som inkommit angående upphandlingen (se särskilt protokoll).
 8. Håkan Landenmark redogjorde för ett förslag till ett specialavtal som han skickat för godkännande till Grimlund på Tjos.
 9. Övriga frågor om ev. julhälsning till medlemmarna hänvisades till nästa möte.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl.18:30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 161129

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:                        Tisdag 29 november 2016

Plats:                    Brygghuset

Närvarande:     Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Lars och Solveig Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel och Joachim Johansson samt P-G Larsson

Detta extra styrelsemöte är utlyst för att formellt ta beslut om att föreningen avser ansöka om lånelöfte för lån å 1.200.000 kr hos Nordea.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 4. Dagordningen, som endast innehöll ett ärende, upplästes och godkändes.
 5. Beslutades att föreningen hos Nordea ansöker om lånelöfte för ett lån å 1.200.000 kr för att täcka det glapp som kommer att uppstå i fakturabetalningsprocessen fram till dess att vi fått full utbetalning av vårt EU-bidrag. 
  Vi räknar med att behöva utnyttja detta lån tidigast 2017-07-01.
  Har erhållit muntligt löfte från Mariestads Kommun om kommunal borgen för detta lån fram t o m 2018-12-31. Kommunstyrelsen har sitt nästa möte senare i december och då kommer formellt beslut att fattas.När vi erhållit vårt EU-bidrag fullt ut kommer lånet att lösas i sin helhet, vilket vi räknar med ska kunna ske senast 2018-12-31.
 1. Ordföranden påminde om att nästa möte hålls redan i morgon, den 30 november på Brygghuset.
 2. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Gunnel Johansson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Maria Israelsso

Protokoll 161117

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 17 november 2016, kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solveig Holmén, Joachim Johansson, Tommy Israelsson.

 

 1. Det beslutades att de i styrelsen som har ersättningskrav under året på telefonutgifter, bilersättning mm. Skall lämna in det senast 15 dec 2016.
 2. Specialavtalen med Säby, Fåleberg, Tjos och Abrahamsson kommer snarast att ordnas av Håkan.
 3. Lars Holmén redogjorde för de frågor som kommit in via mail. Bo-Evert Jonsson och Lars Holmén redogjorde och informerade om upphandlingen och att offerter inväntas.
 4. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi, medlemsantal och medlemsansökningar. Se bilaga!
  • Budgeten är reviderad och Håkan lämnar in den till Länstyrelsen.
  • Svar väntas på ansökningar om Kommunal borgen och lånelöfte.
  • Företrädaren för Net at Once kunde inte närvara vid mötet.
  • Håkan kunde med glädje meddela att föreningen äntligen blivit momspliktig.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Att justera dagens protokoll utsågs Gunnel Johansson.
 8. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 9. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 10. Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 30 november kl. 18.30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Gunnel Johansson

Protokoll 161020

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 20 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 2. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 3. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 4. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 5. Under punkten rapporter, redogjordes för det aktuella ekonomiska läget, nya medlemmar, medlemsantal   mm, enligt bilaga.
 6. Bo-Evert Jonsson redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlaget rörande upphandling, totalentreprenad.Beslutades att godkänna mallen, samt fastställa kalendariet, enligt följande:
  Annonsering den 31 oktober 2016.
  Sista dag att ställa frågor, den 21 november 2016.
  Sista dag att lämna anbud, den 28 november 2016.
 7. Bo-Evert Jonsson informerade att det f n inväntas kontakt med Tjos ägare, Grimlund för upprättande av specialavtal.
 8. Håkan Landenmark lät meddela att han skickat in underlaget för momsregistrering, samt att han ännu inte fått något svar.
 9. Under punkten övriga frågor beslutades att bjuda in representanten för  Net at Once till den 17 november.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 17 november, samt den 30 november, kl 18.30.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson