Protokoll 171207

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 december 2017

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson,
Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén

Frånvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte.
  • Grävläget är oförändrat och Vänerenergi håller fortfarande på och gräver vid de ställen där det misslyckats att trycka under väg.
  • Föreningen har ansökt och fått beviljat av Jordbruksverket om förlängd slutdatum till 2020-12-31 för slutredovisning av hela projektet.
  • Den 29/11 var det byggmöte med NSI där det diskuterades om tomtgrävning och fakturering för det. Beslutades om att ha ett uppsamlingsheat för de tomter som ej är bebyggda och att NSI ordnar dem gemensamt. Håkan får i uppdrag att kontakta K-G Gustafsson om slutbesiktning.
 7. Av totalt 228 inlämnade anslutningsavtal är det nu 183 som önskar gruppanslutning.
 8. Tidpunkten diskuterades för ansökan om utökning av budgeten- förtätningen med tillkommande anslutningar efter bidragsansökan lämnats in.
 9. Under punkten övriga frågor redogjorde Joachim Johansson om jullunchen ”pinnpojkarna” kommer att bjudas på den 15/12.
  • Det har inkommit några ÄTA-fakturor som styrelsen kommer att gå igenom.
  • Nätavgiften för de medlemmar som är passiva beslutades till 25kr/mån.
  • Bo-Evert och Håkan ser efter olika möjligheter att köpa tjänsten för fakturering.
  • Fakturering till de medlemmar som valt gruppavtalet diskuterades.
  • Håkan kontaktar NSI för att försöka få hjälp att fylla i av Zitius begärd kundlista.
  • Håkan kontrollerar med Telia om när de lämnar ut routers till de som valt gruppavtalet.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 20/12 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 2. Mötet avslutades.

 

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

Viktig information om aktuellt läge

Bäste medlem!

 

Här kommer information om det aktuella läget för vårt fibernätsbygge.

 

 • Vår entreprenör NSI är i det närmaste färdiga med fibernätet. Det återstår bara lite svetsningar samt några samgrävningar med VänerEnergi. Detta innebär att löftet som NSI gav på vår extrastämma i januari – att de skulle vara klara till julen 2017 har uppfyllts.

 

 • Vi har den senaste veckan diskuterat tidsplanen för upptändningen med vår kommunikationsoperatör Zitius. Eftersom de använder Scanovas telestation i Mörtevik så är de beroende av att de får till en signal och anslutning där. Vi hade ett telefonmöte fredagen 8 december där både Zitius och Scanova deltog. I vårt avtal med Zitius framgår att fibernätet ska tändas upp senast 2018-01-31. Det är samma datum som i kontraktet med NSI. Vi fick inget klart besked på detta telefonmöte, men ska pratas vid i kommande vecka. Förhoppningsvis får vi då ett datum när upptändning kan ske. Vi återkommer naturligtvis så snart vi vet. Klart är att det inte blir Kalle Anka via fiber denna Julen.

 

 • Vi har full förståelse för att ni vill veta så att ni kan säga upp befintliga tjänsteavtal.

 

 • Beträffande gruppavtalen med Telia så har vi idag drygt 180 st som anmält att de vill ansluta sig till detta. Vi ska nu meddela till Telia vilka medlemmar som valt detta och får därefter de routrar som ingår i abonnemanget levererade till oss på ett ställe. Besked om hur vi ska distribuera dessa återkommer vi med.

  VIKTIGT: Det är några medlemmar som fortfarande inte meddelat oss vilket alternativ ni vill ha. Oavsett vilket av de fyra valen för uppkoppling ni väljer vill vi ha er anmälan. Detta för att kunna se att alla gjort ett aktivt val och att alla fått erbjudandet. För er som har flera anslutningar gäller det att lämna in ett avtal för varje anslutning, även om valet är lika för samtliga. Viktigt att vi får in svar från alla så att vi inte missar någon som vill ha gruppavtalet!

 

 • Beträffande den slutliga kostnaden är det för tidigt att göra några utfästelser idag. Vi jobbar med prognoser allt eftersom arbetet med fibernätet fortskridit. Den slutliga kostnaden kan vi inte meddela förrän vi ser slutbetalningen från Länsstyrelsen.

 

 • Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Torsövägens fiberförening

Protokoll 171123

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdag 23 november 2017

Plats: Hos Ulla o Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga samt medlemsläget. Det diskuterades kring rapporten som Håkan och Gunnel gav från en träff den 14/11 med Länstyrelsen ang. utbetalningar. Angående grävläget återstår det tryckning under en del vägar, annars är grävningen klar. NSI håller nu på att sammansvetsa hela nätet. Nodhuset har nu försetts med ett lås. Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson redogjorde från möte med Johan Abrahamsson den 29/10.
 7. Av de tjänsteavtal som inkommit till föreningen har 170 st anslutit sig till gruppavtal.
 8. Ansökan om utökande av budgeten- förtätningen med kommande anslutningar efter att bidragsansökan lämnades in diskuterades.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl. 18.30 hos Håkan o Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

 

Protokoll 171017

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017

Plats: Hos Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Maria Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Tommy Israelsson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp, gicks igenom och godkändes.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilaga.
  Håkan Landenmark ordnar ändringsavtalen med Tjos och Säby.
  NSI är nu klara med grävarbetet och har flyttat sina maskiner. Vänerenergi har dock en del grävarbete kvar. Detta pga fördröjning av ansökningar om att få gräva och trycka under en del vägar.
  Bygglovet för nodhuset är nu klart och det diskuterades om målning och lås till det. Lars Holmén kontaktar NSI om det.
 7. Antal avtal om gruppanslutning. enligt bilaga
 8. Vi kommer inte hinna få in alla leverantörsfakturor i tid före projektets slut/klardatum och därmed inte kunna redovisa till Länsstyrelsen inom angiven tid. På grund av detta riskerar vi att missa hela stödet för investeringen. Beslutades därför att hos Jordbruksverket ansöka om förlängning av projektet med tre månader.
 9. Nästa möte kommer att äga rum den 23 november kl. 18.30 hos Håkan Landenmark.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 170824

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 24 augusti 2017.

Plats: Brygghuset.

 

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson.

 1. Mötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes efter att ha omvärderat beslut som tagits tidigare, angående fakturering av grävning på tomt. Nytt beslut får tas när faktura inkommit från NSI.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten ”rapporter”, redogjorde Gunnel Johansson för det ekonomiska läget samt nya medlemmar, enligt bilaga.
  Angående ändringsavtalen, beslutades att Håkan Landenmark kontaktar Johan Lidefeldt och Eric Grimlund.
  Lars Holmén redogjorde för ”Pinnpojkarnas” arbetssituation samt för grävläget. Grävningarna har hittills gått bra och beräknas vara klara i slutet av september.Det meddelades att bygglov beviljats för Nodhus, för vilket hyresavtal för upplåten mark, överlämnats till Johan Abrahamsson för undertecknande.
 7. Det meddelades att 164 medlemmar anmält sig till den s k ”gruppanslutningen”. Förslag var framtagna för såväl avtal om tjänster som följebrev till det samma, vilka samtliga godkändesBeslutades att avtal tillika följebrev med bifogad länk om ”frågor och svar” skickas ut snarast möjligt till medlemmarna. Svar i form av undertecknat avtal, skall vara inlämnat till föreningen senast 30 september. Maria Israelsson utsedd som ”kontaktperson” med uppgift att samla in dem.Bo-Evert påpekade i sammanhanget att beslut måste fattas rörande kostnad för s k ”passivt avtal”.Beslutades avvakta med beslut rörande ”passivt avtal” efter att Håkan Landenmark förhört med Odensåker.
  Beslutades även att Håkan Landenmark kontaktar berörd medlem angående tilläggsavtal.
 8. Under punkten ”övriga frågor”, diskuterades planerad ”trivselaktivitet”, tillägnad NSI´s personal, som preliminärt är satt till den 14/9, på eftermiddagen.
  Då det visade sig att många i styrelsen hade svårigheter att närvara den 14:e, fick Lars H i uppdrag att kontakta NSI och lämna nytt förslag på datum. Den 6/9 istället och då förslagsvis vid 18-tiden.
 9. Beslutades att nästa sammanträde preliminärt kommer äga rum den 13/9, kl 18.30 på Brygghuset, om behov visar sig uppstå.
 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                        Maria Israelsson

Frågor och svar om driften

Fråga: Hur beställer jag tjänster till mitt internet utan gruppavtal?

Så här gör du för att koppla upp dig första gången och välja Internet-leverantör (för säkerhets skull kan du göra det från din gamla anslutning innan du släcker ner den. Alternativt beställer du från mobiltelefon med mobilt bredband:

 1. Koppla ihop mediaomvandlare, till egeninköpt router och dator. Sätt därefter på strömmen.
 2. Gå in på zmarket.se
 3. Ange fastighetens adress.
 4. Välj enlig eget önskemål valfri internetleverantör, hastighet, bindningstid, TV-leverantör mm.
 5. Följ anvisningar från vald tjänsteleverantör.
 6. Support ges av vald tjänsteleverantör.

Fråga: Mitt internet har slutat att fungera

Svar:
Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ärendet bör du fundera över följande frågor innan du kontaktar leverantören. 

1. Kontrollera att mediaomvanlarens (Raycore) powerlampa lyser med FAST blått sken. En blinkande lampa betyder att du inte har kontakt med vårt nodhus. Stäng av och sätt därefter på Router och Mediavandlaren.

2. Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget? 

3. Har du testat att byta nätverkskabel? 

4. Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant? 

5. Vår kommunikationoperatör Zitius, har på sin hemsida info om större driftsstörningar på https://vastragotaland.zmarket.se/privat/kundservice

Om du behöver ytterligare hjälp och
– har gruppavtal. Ring Telia 90200. Vårt gruppavtalsnr = Telia PA00271
– har eget tjänsteavtal. Ring din tjänsteleverantör

***

Fråga: Vart vänder jag mig vid faktuafrågor

Svar: LRF konsult (Fort Nox) fakturerar medlemsavgift, nätavgift och för de med gruppavtal tjänstekonstnaden. Vid frågor ring 0501-68851 Ylva Källgård eller maila ylva.kallgard@lrfkonsult.se
Om du inte har gruppavtal kommer särskild faktura från den/de tjänsteleverantörer du beställt tjänst/er från.

***

Fråga: Jag har gruppavtal och min TV box säger att jag skall ange aktiveringskoder för att starta upp den. Var hittar jag koderna.

Koderna för TV är personliga för varje medlem med gruppavtal även om avtalet går genom föreningen. Du hittar dem när du loggar in på www.telia.com/minasidor och loggar in med det personnummer som ni har angivit vid tecknande av avtalet. Du hittar koderna under särskild meny ”koder”

***

Fråga: Jag har inte gruppavtal men skulle vilja beställa det.

Svar: Medlemmar kunde teckna sig för gruppavtal från Telia med internet, TV och fast telefoni samt mobil playtjänst vid uppstarten av vårt nät.
Möjlighet till nya avtal är begränsad till en gång årligen. Kontakta styrelsen. Under tiden från du välja andra egna avtal via Zmarket.se Tänk på eventuella bindningstider.

***

Fråga: Måste jag beställa tjänster i nätet?

Svar: Nej det väljer du själv. Årlig medlemsavgift i föreningen ska ändå betalas. Har du i anslutningsavtalet valt passiv anslutning betalar de endast en reducerad nätavgift så länge du inte aktiverat någon tjänst.

***

Fråga: Kan man ha tjänster bara för delar av året?

Svar: Ja, titta på https://vastragotaland.zmarket.se Där finns tjänsteleverantörer som erbjuder månads- eller veckoabonnemang. Du betalar dock löpande nätavgift för hela året till föreningen så snart du tagit nätet i drift oavsett om du bara nyttjar tjänster under delar av året.

***

Fråga: Kan varje hyresgäst anmäla vad de vill ha själva, eller måste det gå genom mig som är hyresvärd/fastighetsägare?

Det är medlemmen (fastighetsägaren) som tecknar Gruppavtalet med föreningen och den som blir fakturerad på grundavgiften. Medlemmen kan överlåta till hyresgästen att aktivera anslutningen, och hyresgästen kan då välja ytterligare tjänster som utökat TV-utbud, annat telefonabonnemang än grundutbudet Mini m.m. Hyresgästen får då en egen faktura för kostnaderna för extratjänsterna utöver grundutbudet.

***

Fråga: Hur gör vi med de hus som vi grävt in till men som det inte är aktuellt att ha något avtal i än?

Svar: Om du inte vill aktivera din anslutning i samband med att nätet startas upp, kan du välja alternativet ”Passiv anslutning”.

***

Fråga: Kan man ha flera Digitalboxar för flera TV-apparater?

Svar: Ja, kolla villkor med din valda tjänsteleverantör för TV. De som väljer Gruppavtalet beställer när de aktiverar gruppabonnemanget hos Telia.

***

Fråga: Kan man ha trådlös anslutning för TV:n?

Svar: Ja, det finns utrustning för det. Kolla med din valda tjänsteleverantör för TV om pris. Har du Gruppavtal är en TV-sändare inbyggd i Routern från Telia som kan skicka signalen trådlöst till en eller flera TV-apparater Du beställer den trådlösa utrustningen och eventuell annan extrautrustning när du aktiverar ditt gruppabonnemang hos Telia.

***

Fråga: Vad krävs om man vill ha fler än en TV?

Svar: En digitalbox per TV. Kolla med den Tjänsteleverantör du valt för TV.

***

Kostnad för fibertjänster

Gruppavtal Enskilt avtal
(endast internet)
Enskilt avtal budget
(endast internet)
Bindningstid5 år1 månad1 månad
InnehållTripple play
250/100
TV + telefoni
Endast internet 100/100
valbar leverantör
Endast Internet 10/10
valbar leverantör
Tjänstekostnad295 kr/månad i 5 årca 320 kr/mån i drift
beroende på leverantör
ca 249 kr/mån i drift
beroende på leverantör
Nätavgift 50 kr/månad 50 kr/månad 50 kr/månad
Medlemsavgift 2018200 kr/år200 kr/år200 kr/år
Summa kostnader4 340 kr/år
Vid helårsbruk
1 760 kr/år
Vid 3 månaders bruk
1 547 kr/år
Vid 3 månaders bruk

Viktigt om gruppavtal för internettjänster

Bäste medlem! 

För dig som vill ta del av vårt framförhandlade GRUPPAVTAL är det nu dags för en intresseanmälning. Vi behöver veta det totala antalet intresserade för att kunna underteckna den offert vi har fått från Telia.

Vi behöver ditt svar senast den 1 augusti 2017!

Anmäl via mail till Gunnel Johansson gunnel@solvik.nu eller Håkan Landenmark hakan.landenmark@gmail.com eller via SMS till Håkan Landenmark 070-659 16 89 ev frågor besvaras av Håkan Landenmark 070-659 16 89

 

Väljer man detta GRUPPAVTAL gäller det i 5 år. Det är fastigheten man ansluter. Fiberföreningen får faktura från Telia och fakturerar sedan vidare till medlemmarna. Man kan göra tillägg till detta avtal, tilläggen faktureras då av tjänsteleverantören.

 

GRUPPAVTALET innehåller

   Internet 250/100

   TV paket Lagom samt

   Ip-telefoni

Detta för 295:-/månad + 50:-/månad i nätavgift (se bifogade filer).

I paketet ingår även en trådlös router med bra prestanda.

Teliakunder som inte är gruppanslutna betalar 947:-/månad (se sidan 2 i bifogad fil). 

För er som vill ha ENSKILDA AVTAL finns olika erbjudande på Zmarket, se denna länk:

https://vastragotaland.zmarket.se/privat/bredband

(Adress utöver ”Västra Götaland” behöver inte anges)

 

Hälsningar

TorsöVägens Fiberförening

Styrelsen

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 170608

Protokoll, fört vid konstituerande styrelsemöte.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Per-Gunnar (P-G) Larsson.

 

 1. Styrelsemötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Till vice ordförande valdes Per-Gunnar Larsson.
 5. Till kassör valdes Gunnel Johansson. Beslutades att Gunnel Johansson, P-G Larsson samt Håkan Landenmark har rätt att teckna firma var för sig.
 6. Håkan informerade att Telia skickar över PowerPointmaterialet , med avsikt att lägga ut det på föreningens hemsida, men då utan prisuppgifter
  Framkom att medlemmarnas val av abonnemang är brådskande
  Beslutades att skicka ut ett skriftligt formulär (mail)till samtliga medlemmar med uppmaning om val före den 23 juli, liksom en  påminnelse om val av abonnemang på hemsidan.
 7. Nästa möte beslutades äga rum den 27 juli 2017, kl 18.30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson