Protokoll 170403

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: Torsdagen den 3 april 2017 kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Solweig Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Lars Holmén redogjorde för träffen den 30 mars med de som hjälper till med utstakningar, vilken gick väldigt bra. Nästa träff med ”Pinnpojkarna” blir den 5 april. Fiberföreningen kommer medverka vid Sundsörens Gårds Samfällighets möte, och markägarkontakter diskuterades.
 7. Beslutades att områdesansvariga får delegation att teckna markavtal.
 8. Upphandlingen av KO diskuterades och vid dagens möte medverkade en av anbudsgivarna.
 9. NSI fiber kommer att börja gräva för vårt nät nästa vecka.
 10. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar och om efteranslutningar. Gunnel och Bo-Evert tar fram förslag på det till nästa styrelsemöte.
 11. Nästa möte beslutades äga rum tisdag 18 april kl. 18.30 på brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                     Joachim Johansson

 

Protokoll 170323

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid:  Torsdagen den 23 mars 2017, kl 18.30

Plats:  Brygghuset

Närvarande:  Lars Holmén,  Gerald Wallstersson,  P-G Larsson,  Joakim Johansson, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson,  Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar.
  Föreningen har nu tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för medlemmarna hos Länsförsäkringar.
  Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén och Håkan Landenmark informerade om fibermötet de var på den 21/3 med  Vänerenergi.
  Föreningen har skickat ut ett tilläggsavtal till medlemmarna angående grävning fram till tomtgräns.
  Uppdrag kommer att ges till Karl Kvaldén på NSI fiber om kostnad för grävning över 30 m.
  Föreningen har nu gjort en kundregistrering hos  Ahlsells.
 1. Styrelsen hade besök av en KO vid mötet som redogjorde för dess utbud.
 2. Träff med markägare kommer att ske den 29/3.
 3. Träff med ”pinnpojkarna” dvs. de som vill hjälpa till, kommer ske den 30/3 då det kommer informeras om utstakningar mm.
 4. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar. Beslut tas senare.
 5. Nästa möte beslutades äga rum måndag den 3/4 Kl. 18:30 på Brygghuset.
 6. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Tommy Israelsson