Protokoll 171207

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 december 2017

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson,
Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén

Frånvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte.
  • Grävläget är oförändrat och Vänerenergi håller fortfarande på och gräver vid de ställen där det misslyckats att trycka under väg.
  • Föreningen har ansökt och fått beviljat av Jordbruksverket om förlängd slutdatum till 2020-12-31 för slutredovisning av hela projektet.
  • Den 29/11 var det byggmöte med NSI där det diskuterades om tomtgrävning och fakturering för det. Beslutades om att ha ett uppsamlingsheat för de tomter som ej är bebyggda och att NSI ordnar dem gemensamt. Håkan får i uppdrag att kontakta K-G Gustafsson om slutbesiktning.
 7. Av totalt 228 inlämnade anslutningsavtal är det nu 183 som önskar gruppanslutning.
 8. Tidpunkten diskuterades för ansökan om utökning av budgeten- förtätningen med tillkommande anslutningar efter bidragsansökan lämnats in.
 9. Under punkten övriga frågor redogjorde Joachim Johansson om jullunchen ”pinnpojkarna” kommer att bjudas på den 15/12.
  • Det har inkommit några ÄTA-fakturor som styrelsen kommer att gå igenom.
  • Nätavgiften för de medlemmar som är passiva beslutades till 25kr/mån.
  • Bo-Evert och Håkan ser efter olika möjligheter att köpa tjänsten för fakturering.
  • Fakturering till de medlemmar som valt gruppavtalet diskuterades.
  • Håkan kontaktar NSI för att försöka få hjälp att fylla i av Zitius begärd kundlista.
  • Håkan kontrollerar med Telia om när de lämnar ut routers till de som valt gruppavtalet.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 20/12 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 2. Mötet avslutades.

 

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

Viktig information om aktuellt läge

Bäste medlem!

 

Här kommer information om det aktuella läget för vårt fibernätsbygge.

 

 • Vår entreprenör NSI är i det närmaste färdiga med fibernätet. Det återstår bara lite svetsningar samt några samgrävningar med VänerEnergi. Detta innebär att löftet som NSI gav på vår extrastämma i januari – att de skulle vara klara till julen 2017 har uppfyllts.

 

 • Vi har den senaste veckan diskuterat tidsplanen för upptändningen med vår kommunikationsoperatör Zitius. Eftersom de använder Scanovas telestation i Mörtevik så är de beroende av att de får till en signal och anslutning där. Vi hade ett telefonmöte fredagen 8 december där både Zitius och Scanova deltog. I vårt avtal med Zitius framgår att fibernätet ska tändas upp senast 2018-01-31. Det är samma datum som i kontraktet med NSI. Vi fick inget klart besked på detta telefonmöte, men ska pratas vid i kommande vecka. Förhoppningsvis får vi då ett datum när upptändning kan ske. Vi återkommer naturligtvis så snart vi vet. Klart är att det inte blir Kalle Anka via fiber denna Julen.

 

 • Vi har full förståelse för att ni vill veta så att ni kan säga upp befintliga tjänsteavtal.

 

 • Beträffande gruppavtalen med Telia så har vi idag drygt 180 st som anmält att de vill ansluta sig till detta. Vi ska nu meddela till Telia vilka medlemmar som valt detta och får därefter de routrar som ingår i abonnemanget levererade till oss på ett ställe. Besked om hur vi ska distribuera dessa återkommer vi med.

  VIKTIGT: Det är några medlemmar som fortfarande inte meddelat oss vilket alternativ ni vill ha. Oavsett vilket av de fyra valen för uppkoppling ni väljer vill vi ha er anmälan. Detta för att kunna se att alla gjort ett aktivt val och att alla fått erbjudandet. För er som har flera anslutningar gäller det att lämna in ett avtal för varje anslutning, även om valet är lika för samtliga. Viktigt att vi får in svar från alla så att vi inte missar någon som vill ha gruppavtalet!

 

 • Beträffande den slutliga kostnaden är det för tidigt att göra några utfästelser idag. Vi jobbar med prognoser allt eftersom arbetet med fibernätet fortskridit. Den slutliga kostnaden kan vi inte meddela förrän vi ser slutbetalningen från Länsstyrelsen.

 

 • Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Torsövägens fiberförening

Protokoll 171123

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdag 23 november 2017

Plats: Hos Ulla o Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga samt medlemsläget. Det diskuterades kring rapporten som Håkan och Gunnel gav från en träff den 14/11 med Länstyrelsen ang. utbetalningar. Angående grävläget återstår det tryckning under en del vägar, annars är grävningen klar. NSI håller nu på att sammansvetsa hela nätet. Nodhuset har nu försetts med ett lås. Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson redogjorde från möte med Johan Abrahamsson den 29/10.
 7. Av de tjänsteavtal som inkommit till föreningen har 170 st anslutit sig till gruppavtal.
 8. Ansökan om utökande av budgeten- förtätningen med kommande anslutningar efter att bidragsansökan lämnades in diskuterades.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl. 18.30 hos Håkan o Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson