Protokoll 191028

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
   
 6. Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas.         (bilaga)

 7. Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.

 8. Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.

  Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde.

 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson

Protokoll 191001

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas.                                          (bilaga)
 7. Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
 8. Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas. 
 9. Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan. 
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                      Lars Holmén                        

Protokoll 190819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-08-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Gunnel Johansson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 19 augusti redovisas.                   (bilaga)
 7. Föreningens revisor, tillika medlem och vald av föreningsstämman, har debiterat för sina tjänster via sitt företag, där föreningens uppfattning är att revisorn ska arvoderas som förtroendevald. 
  Styrelsen beslutar, på grund av att det råder en del oklarheter som behöver redas ut, att godkänna fakturan för 2018 och fortsättningsvis arvodera uppdraget som ett förtroendemannauppdrag. 
 8. I samband med ombyggnadsarbeten på en medlemsfastighet, uppkom skador på en redan etablerad fiberanslutning. Föreningens entreprenör, NSI, har reparerat anslutningen och fakturerat föreningen. 
  Styrelsen beslutar, utifrån skrivningarna i föreningens anslutningsavtal, att debitera medlemmen föreningens självkostnader för återställningen av anslutningen.
 9. Gerald presenterar ett förslag till uppgradering av hemsidan, innebärande bl.a. ett utökat utbud av handlingar med mera.
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 1 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras                           

Håkan Landenmark                                            Gunnel Johansson                       

Konstituerande möte 190616

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                        16 juni 2019

Plats.                    Torsö Bygdegård

Närvarande:     Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Nils Ryrberg, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson.

 1.  Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2.  Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3.  Att justera dagens protokoll utses Gunnel Johansson.
 4.  Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 5. Beslutas att utse Kjersti Wold till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 6. Beslutas att utse Bo-Evert Jonsson till sekreterare i föreningen.
 7. Det har uppstått behov av en smärre, kompletterande grävning i Örvallsbro. Lars Holmén får i uppdrag att anlita en gräventreprenör.
 8. Beslutas att sammankalla till ett möte med Lrf Konsult.
 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 augusti.


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                                                       Gunnel Johansson

Föreningsstämma Juni 2019

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Lördagen den 16 juni 2019, kl. 15.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Joakim Freij.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga./.
  Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade ett överskott på 86.772 kronor, vilka beslutades föras över till ny räkning.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag att lämna 15.000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för ”anställd”, godkändes av stämman.
 11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift och nätavgifter för medlemmarna.
 12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson och Lars Holmén, omval 1 år för Joachim Johansson och nyval 2 år för Nils Ryrberg. 
 14. Beslutades omval på 1 år för revisorn Anders Ljungström och nyval på 1 år för revisorn Anders Wulcan.
 15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Tobias Wold, tillika sammankallande samt Marie-Louise Bergström.
 16. I samband med stämmans avslutande framfördes ett stort tack till styrelsen för berömvärt arbete från samtliga medlemmar, genom Lars Arestrand. Slutligen avtackades den avgångne styrelseledamoten Tommy Israelsson och revisorn Ingwor Carlén för sina insatser.

Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justerat

Håkan Landenmark, ordförande

Kent Ställ                                                                                                            Joakim Freij

Protokoll 190603

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-06-03

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
 3. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 4. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 5. Styrelsen beslutar godkänna ett upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut.
 6. 6 av 8 av de nya anslutningarna är nu i drift. De kvarvarande 2 anslutningarna färdigställs av NSI inom kort. 
 7. Håkan och Lars rapporterar från ett möte med Örvallsbro samfällighetsförening med anledning av de skador som uppstått i samband med fiberföreningens grävning i byn.
  Styrelsen beslutar godkänna det framförhandlade förslaget till ekonomisk ersättning till Örvallsbro samfällighetsförening
 8. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum vid det konstituerande mötet efter föreningsstämman, den 16 juni.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

Viktigt meddelande från Telia om TV-kanaler

Telia har meddelat att man fortfarande förhandlar med underleverantör av TV kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks och eSportsTV. Befintligt avtal går ut 31:e Juni.

Om man inte kommer överens den 1:a Juli kommer dessa kanaler att bytas ut mot annat utbud. Det påverkar oss i föreningen som har gruppavtal med Telia Lagompaketet.

Läs mer på Telias hemsida

Protokoll 190522

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-05-22

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén (från kl. 20.10), Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Gunnel och Håkan arbetar med den sista delredovisningen till Länsstyrelsen.
 7. LRF konsult har tagit fram ett preliminärt bokslut för 2018. Håkan, Kjersti och Gunnel får i uppdrag att i samråd med LRF ta fram ett slutligt bokslut. 
  Ordföranden får i uppdrag att tillsammans med kassören och sekreteraren,
  ta fram föreningens verksamhetsberättelse för 2018.
 8. Styrelsen beslutar att fr.o.m. nästa faktureringsperiod påföra räntekostnader och eventuell inkassoavgift vid försenad betalning.
 9. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 3 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson