Protokoll 181203

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2018-12-03.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. Styrelsen beslutar att återbetala den resterande låneskulden, 300 000 kronor, till Nordea.
 8. Telia har meddelat att föreningen att det är möjligt att utöka antalet gruppavtal.
  Styrelsen beslutar att via ett massutskick erbjuda medlemmar möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
 9. Merparten av tidigare påpekade återställningsarbetena har nu åtgärdats. Föreningen har träffat representanter för Örvallsbro vägsamfällighetsförening och gemensamt besiktigat grävarbetena där. Lars H får i uppdrag att i samråd med vägsamfälligheten ta fram ett förslag till åtgärder.
 10. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan L och Gunnel J att lämna in en delredovisning till Länsstyrelsen.
 11. En medlem har drabbats av ett längre avbrott i sin anslutning på grund av ett hårdvarufel i Telias utrustning hos medlemmen. Telia har tagit på sig ansvaret och har reducerat föreningens faktura för gruppavtalet med 1 395 kronor.
  Styrelsen beslutar att kompensera medlemmen med samma belopp.
 12. Föreningsstämman har beslutat att det ska utgå arvoden till styrelsen om totalt 15 000 kr/år och att styrelsen själv får göra fördelningen av beloppet.
  Styrelsen beslutar att göra en fördelning enligt bilaga.
 13. Styrelsen beslutar att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt datalagen ”General Data Protection (GDPR) med föreningens tjänsteleverantörer, Zitius, NSI och LRF konsult.
 14. Styrelsen beslutar att lägga ut en reviderad version stadgan på hemsidan. Ändringen har gjorts för att möta Bolagsverkets krav.
 15. Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnel J och Bo-Evert J att inleda en översyn av föreningens avgiftssystem.
 16. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 21 januari 2019.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Protokoll 181008

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 8 oktober, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén Gerald Wallstersson,
Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Efter korrigering av uppgiften under punkt 6 i föregående protokoll om storleken på beviljat bidrag till det rätta, 1 737 760 kronor, lades protokollet till handlingarna.

 

 1. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Håkan har ännu inte fått besked från Telia om när utökningen av antalet gruppavtal tidigast kan ske.
  Återställningsarbetena vid Karlsvik, Mörtevik och Hemmingstorp inleds den 13 oktober.
  Jordkabeln runt nodhuset är nu nedgrävd.

 

 1. Håkan och Lars får i uppdrag att fylla på föreningens 41 skåp med ytterligare Leca-kulor.
 2. Styrelsen beslutar att genomföra en trivselaktivitet tillsammans med avgångna styrelsemedlemmar och revisorer.
 3. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 3 december.

 

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Lars Holmén