Sökes: Styrelsemedlem

Vi söker nu medlemmar som kan delta i styrelsearbetet kommande år. 
Vi håller just nu på med att planera för nytillkomna fastigheter inom vårt verksamhetsområde. 

Kontakta valberedningen:
Tobias Wold: tobias@solvik.nu
eller 
Marie-Louise Bergström: mattias_korn@hotmail.com

KALLELSE

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med
TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

Tid:               Söndagen 16 juni 2019 kl 15.00

Plats:            Torsö Bygdegård

Året som gått: ” Vårt första år med ljus i fibern”

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
 17. Mötets avslutande 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Protokoll 190423

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-04-23

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. Efter det att föreningen fr.o.m. 1 mars utökat antalet anslutningar till föreningens gruppavtal, har det inkommit ytterligare förfrågningar. Styrelsen beslutar att avvakta med nya anslutningar tills det är klarlagt hur många anslutningar det i så fall handlar om. Enligt avtalet med Telia, kan gruppavtalet endast utökas en gång per år. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia i ärendet.
 8. Styrelsen konstaterar att det föreligger ett behov översyn av avtal, mallar, flödesscheman och andra dokument och uppdrar åt Håkan, Gunnel och Bo-Evert att ta fram förslag.
 9. Styrelsen beslutar att 2019 års årsstämma ska genomföras den 16 juni, klockan 15.00.
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 22 maj

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark Joachim Johansson