Protokoll 210602

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-06-02.

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 13 januari, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. Styrelsen diskuterade föreningens framtida strategi kring avskrivningar. Tre nya medlemsansökningar har kommit in och styrelsen godkänner samtliga. Fem medlemmar har anslutit sig till gruppavtalet, Håkan Landenmark tar kontakt med dem och kontrollerar så att allt har kommit igång.
 7. Styrelsen beslutar att årets föreningsstämma ska hållas den 21 juni 19.00 i Torsö bygdegård. Anna Abrahamsson ser till att kallelse skickas ut till medlemmarna. Håkan Landenmark gör klart verksamhetsberättelsen för 2020. Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna innan mötet men måste beställas. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson tar kontakt med revisorerna samt valberedningen.
 8. Övriga frågor:
  Serviceavtalet med NSI är uppsagt och upphör 30 juni. Lars Holmén informerade om arbetet att teckna ett nytt serviceavtal.

  Lars Holmén kommer att skaffa en hylla, för förvaring av bland annat pärmar, till nodhuset.

  Lars Holmén informerade om Vänerenergis önskan att ansluta sig till en del av föreningens nät.

  Västra Götalandsregionen har erbjudit föreningen att delta i en utbildning som ska stötta fiberföreningar i arbetet med att arbeta fram en verksamhets/förvaltningsplan. Håkan Landenmark tar kontakt med regionen och meddelar att vi är intresserade.

  Konsulten K-G Gustafsson har erbjudit sig att hjälpa till med förvaltningsarbetet av föreningen men styrelsen beslutas att tacka nej.
 9. Nästa möte blir ett konstituerande möte den 21 juni efter föreningsstämman.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Föreningsstämma 2021

TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

Tid:               Måndagen den 21 juni 2021 kl 19.00

Plats:            Torsö Bygdegård

DAGORDNING

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3.    Godkännande av röstlängden
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6.    Fastställande av dagordningen
7.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12.  Val av ordförande
13.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
       sammankallande
16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
       föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
17.  Mötets avslutande 

Även i år är det restriktioner för att hålla sammankonster.  Vi ska vara i stora salen på Torsö Bygdegård. Vi bedömer att det där kan hållas avstånd. P.g.a. detta vill vi gärna att ni anmäler deltagande på stämman på  mailto: torsovagensfiber@gmail.com

Om ni vill ha årsmöteshandlingar hemskickade via mail använd mailadressen ovan.

//Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Protokoll 210113

Plats: Per capsulan (Skype).

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 15 september, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om ansökningar angående tre ägarbyten och en ansökan om nytt medlemskap. Styrelsen godkänner samtliga.
  Lars Holmén informerar om att sex medlemmar vill ansluta sig till gruppavtalet med Telia. Gerald Wallstersson lägger ut information på hemsidan om möjligheten att ansluta sig.
  Håkan Landenmark informerar om checklistan för slutredovisningen och vilka delar som andra föreningar fått påpekanden för. Lars Holmén och Gerald Wallstersson tittar vidare på vissa delar av checklistan.
  Gerald Wallstersson berättar om hur han hjälpt en medlem att få igång uppkopplingen, vilket gav värdefulla erfarenheter. Styrelsen beslutar att medlemmen inte behöver betala för tiden då uppkopplingen inte fungerat.
  Håkan Landenmark informerar om en förfrågan från länsstyrelsen om eventuell utbyggnad av nätet under 2021-2022. Håkan meddelar länsstyrelsen om att det handlar om en förtätning.
 7. Styrelsen beslutar om fördelning av 15.000 kronor för styrelsearvoden under 2021.
  Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson börjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2020.
  Styrelsen beslutar att årets stämma ska hållas 20 juni i Torsö bygdegård. Datum och plats är preliminära beroende på hur pandemin utvecklas. Stämman ska hållas före 30 juni. 
 8. Övriga frågor:
  Nordisk Service Installation (NSI), en av föreningens entreprenörer, har genomgått en ekonomisk rekonstruktion. Nils Ryrberg kontrollerar företagets läge är just nu.
  Gerald Wallstersson informerar om en plattform där styrelsen kan lägga in information om föreningens verksamhet.
 9. Datum för nästa styrelsemöte hålls öppet och anpassas efter väder och pandemiläge. 
 10. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson