21-06-21 Konstituerande möte

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2021-06-21.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
 • Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 • Övriga frågor: 

Styrelsen ger Håkan Landenmark och Lars Holmén i uppdrag att teckna serviceavtal med Vänerenergi. 
Styrelsen beslutar att godkänna en betalningsplan för en medlem. Anna Abrahamsson ordnar detaljerna. 
En förfrågan om medlemskap beviljades. Samtidigt väntar föreningen på en uppsägning av ett tidigare avtal.
Styrelsen beslutar att skaffa en router att ha i reserv. Håkan Landenmark kontrollerar möjligheterna.
Gerald Wallstersson informerar om att en medlem inte kan koppla ihop sitt abonnemang via föreningen med ett abonnemang på en annan ort.

 • Nästa sammanträde sker den 16 augusti kl 18.30. Plats bestäms senare.
 • Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Föreningsstämma 210621

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: Måndagen 2021-06-21, klockan 19.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Barbro Wallenstein samt Ingemar Bergström.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Se bilagor. Handlingarna finns även på hemsidan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade på ett underskott på 183.219 kronor. I ny räkning överförs – 183.219 kronor.
 9. Stämman beslutade om att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor arvode att fritt fördela inom styrelsen godkändes av stämman.
 11. Stämman beslöt att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslöt att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslöt om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Lars Holmén och Nils Ryrberg.
 14. Helén Torstensson och Åke Brandberg valdes till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslöt att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga ärenden hade inkommit.
 17. Håkan Landenmark avslutade mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Barbro Wallenstein               Ingemar Bergström‹