Kostnad för fibertjänster

Gruppavtal Enskilt avtal
(endast internet)
Enskilt avtal budget
(endast internet)
Bindningstid5 år1 månad1 månad
InnehållTripple play
250/100
TV + telefoni
Endast internet 100/100
valbar leverantör
Endast Internet 10/10
valbar leverantör
Tjänstekostnad295 kr/månad i 5 årca 320 kr/mån i drift
beroende på leverantör
ca 249 kr/mån i drift
beroende på leverantör
Nätavgift 50 kr/månad 50 kr/månad 50 kr/månad
Medlemsavgift 2018200 kr/år200 kr/år200 kr/år
Summa kostnader4 340 kr/år
Vid helårsbruk
1 760 kr/år
Vid 3 månaders bruk
1 547 kr/år
Vid 3 månaders bruk

Viktigt om gruppavtal för internettjänster

Bäste medlem! 

För dig som vill ta del av vårt framförhandlade GRUPPAVTAL är det nu dags för en intresseanmälning. Vi behöver veta det totala antalet intresserade för att kunna underteckna den offert vi har fått från Telia.

Vi behöver ditt svar senast den 1 augusti 2017!

Anmäl via mail till Gunnel Johansson gunnel@solvik.nu eller Håkan Landenmark hakan.landenmark@gmail.com eller via SMS till Håkan Landenmark 070-659 16 89 ev frågor besvaras av Håkan Landenmark 070-659 16 89

 

Väljer man detta GRUPPAVTAL gäller det i 5 år. Det är fastigheten man ansluter. Fiberföreningen får faktura från Telia och fakturerar sedan vidare till medlemmarna. Man kan göra tillägg till detta avtal, tilläggen faktureras då av tjänsteleverantören.

 

GRUPPAVTALET innehåller

   Internet 250/100

   TV paket Lagom samt

   Ip-telefoni

Detta för 295:-/månad + 50:-/månad i nätavgift (se bifogade filer).

I paketet ingår även en trådlös router med bra prestanda.

Teliakunder som inte är gruppanslutna betalar 947:-/månad (se sidan 2 i bifogad fil). 

För er som vill ha ENSKILDA AVTAL finns olika erbjudande på Zmarket, se denna länk:

https://vastragotaland.zmarket.se/privat/bredband

(Adress utöver ”Västra Götaland” behöver inte anges)

 

Hälsningar

TorsöVägens Fiberförening

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31

 

År 2016 är föreningens tredje verksamhetsår, ett år präglat av mycket arbete men med fortsatt framgång vad beträffar ökningen av medlemsantalet. Vi har även gjort stora framsteg i det rent praktiska arbetet på vår väg till ett fungerande fibernätverk.

 

Vi lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2016.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 • Håkan Landenmark Ordförande
 • Per Göran Larsson Vice ordförande
 • Gunnel Johansson Kassör
 • Solveig Holmén Sekreterare
 • Gerald Wallstersson Ledamot
 • Lars Holmén Ledamot
 • Maria Israelsson Ledamot
 • Tommy Israelsson Ledamot
 • Joachim Johansson Ledamot
 • Bo-Evert Jonsson Ledamot

 

 

 

Revisorer

Revisorer under verksamhetsåret har varit

 • Anders Ljungström
 • Ingwor Carlén

 

Valberedning

Valberedning under verksamhetsåret har varit

 • Claes Läth (sammankallande)
 • Conny Johansson

Styrelsemöten – Stämmor

 • Styrelsen har under året haft 24 st. protokollförda sammanträden, varav 1 st konstituerande sammanträde i anslutning till Ordinarie Föreningsstämma
 • Ordinarie Föreningsstämma har hållits den 5 juni

 

Medlemmar – information

 • Medlemsantalet var vid årets utgång 200 st. med 225 st. anslutningar
 • Medlemsansvariga för våra olika områden har fortsatt arbeta. Dessa personer ska vara kontakt- och informationsperson ut mot medlemmarna
 • Vår hemsida hålls  uppdaterad och kompletteras  på Fiberkartan och Båda dessa sociala media uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

 

Verksamhet

 • Vi kompletterade vår ansökan om projektstöd och lyckades få den inlämnad i slutet av november 2016 efter att vi fått klartecken för momsregistrering och kommunal borgen för det lånelöfte för bidragsdelen som jordbruksverket krävde för att ansökan skulle anses vara komplett.
 • I december fick vi vår ansökan godkänd!
 • Vi genomförde upphandlingen av en totalentreprenad. NSI vann den upphandlingen och avtal tecknades i början av januari 2017.
 • Medlemsantalet har fortsatt öka varför vi köpt in ytterligare skyltar med vår logga.

 

Till sist…

Även 2016 var ett intensivt år med mycket byråkrati, täta kontakter med myndigheter, företag och andra fiberföreningar. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vårt tuffa och envisa arbete nu bär frukt och inte minst – vi känner ett stort och gott stöd från våra medlemmar.

Det var en härlig känsla när NSI började förlägga fiberslang i påskveckan 2017.

Allt tyder på att vi får igång vårt fibernät i slutet av 2017!

 

 

Sundsören 2017-05-22

 

Håkan Landenmark, ordförande                                          Per Göran Larsson, vice ordförande

 

Solveig Holmén, sekreterare                                                 Gunnel Johansson

 

Lars Holmén                                                                             Maria Israelsson

 

Tommy Israelsson                                                                   Joachim Johansson

 

Gerald Wallstersson                                                                Bo- Evert Jonsson

Protokoll 170522

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 maj 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra  kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.

  Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt

  Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på  ”TVF”-skylten.

  Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!

  Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.

 7. Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
 8. Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
 9. Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
 10. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

Märkning av skylt. Till alla medlemmar.

Som många av er noterat, är det nu full fart med grävningen för vårt fibernät. För att underlätta för vår entreprenör NSI och minska risken för felaktigheter, ber vi nu alla medlemmar att märka sina skyltar med fastighetsbeteckningen.

Skriv fastighetsbeteckningen med permanent penna på framsidan av skylten.
Obs fastighetsbeteckningen har format exv. Hemmingstorp 1:58. (Skriv inte adressen Hemmingstorp 546)

 

Protokoll 170418

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Bo-Evert Jonsson, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig och Lars Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Pinnpojkarna har återigen träffats den 5/4 och anslutningen var bra. Utstakningarna utmed Ängavägen och Fåleberg är nu klar och Nolhassle kommer att stakas ut den 19/4. För att hinna med grävarna måste pinnpojkarna nu delas i två lag så de kan jobba med varsina områden. Markägare kommer att kontaktas vid utstakning för att förhindra avgrävning av kablar, vattenslangar och diverse. Hemsidan är nu åtgärdad av vår driftansvarige för data.
 7. KO-upphandlingen diskuterades och vid beslut kommer ett särskilt protokoll skrivas om tilldelningen av sådan för föreningen.
 8. Bo-Evert och Gunnel redogjorde för arbetet de gjort med ett nytt särskilt avtal till dem som ska ha flera anslutningar.
 9. Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 22 maj kl. 18:30 på Brygghuset. Årsstämma kommer att hållas i Hassle kommunalhus den 18 juni kl. 15:00.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Tommy Israelsson

ZITIUS blir föreningens kommunikationsoperatör

Ett steg närmare ett färdigt fibernät

Nu är upphandlingen med kommunikationsoperatören för vårt Fibernät klar!

Torsövägens fiberförening kommer att skriva avtal med Telia-ägda tjänsteleverantören ZITIUS. Våra medlemmar kommer att erbjudas valbara alternativ för Internet TV  och telefoni med kort bindning på 1 månad, lämpligt för sommarboende, eller bundet gruppavtal inkluderande Internet+TV+Telefoni till förmånligt pris för året-runt boende.

De enskilda obundna avtalen tecknas online via zmarket.se med stor valfrihet och brett utbud vad gäller, internet från olika tjänsteleverantörer, hastighet, TV kanaler mm

Gruppavtalet kommer innehålla internet med hastighet 250/100 Mbit/s, 31 TV kanaler samt internettelefoni allt från TELIA. Gruppavtalet kommer vara bundet i 60 månader. Till medlemmar som tecknar det bundna gruppavtalet levereras Router med WiFi utan extra kostnad.

Besök vårt föreningsmöte söndagen den 18:e juni för mer information.


Protokoll 170403

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: Torsdagen den 3 april 2017 kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Solweig Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Lars Holmén redogjorde för träffen den 30 mars med de som hjälper till med utstakningar, vilken gick väldigt bra. Nästa träff med ”Pinnpojkarna” blir den 5 april. Fiberföreningen kommer medverka vid Sundsörens Gårds Samfällighets möte, och markägarkontakter diskuterades.
 7. Beslutades att områdesansvariga får delegation att teckna markavtal.
 8. Upphandlingen av KO diskuterades och vid dagens möte medverkade en av anbudsgivarna.
 9. NSI fiber kommer att börja gräva för vårt nät nästa vecka.
 10. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar och om efteranslutningar. Gunnel och Bo-Evert tar fram förslag på det till nästa styrelsemöte.
 11. Nästa möte beslutades äga rum tisdag 18 april kl. 18.30 på brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                     Joachim Johansson

 

Protokoll 170323

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid:  Torsdagen den 23 mars 2017, kl 18.30

Plats:  Brygghuset

Närvarande:  Lars Holmén,  Gerald Wallstersson,  P-G Larsson,  Joakim Johansson, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson,  Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar.
  Föreningen har nu tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för medlemmarna hos Länsförsäkringar.
  Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén och Håkan Landenmark informerade om fibermötet de var på den 21/3 med  Vänerenergi.
  Föreningen har skickat ut ett tilläggsavtal till medlemmarna angående grävning fram till tomtgräns.
  Uppdrag kommer att ges till Karl Kvaldén på NSI fiber om kostnad för grävning över 30 m.
  Föreningen har nu gjort en kundregistrering hos  Ahlsells.
 1. Styrelsen hade besök av en KO vid mötet som redogjorde för dess utbud.
 2. Träff med markägare kommer att ske den 29/3.
 3. Träff med ”pinnpojkarna” dvs. de som vill hjälpa till, kommer ske den 30/3 då det kommer informeras om utstakningar mm.
 4. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar. Beslut tas senare.
 5. Nästa möte beslutades äga rum måndag den 3/4 Kl. 18:30 på Brygghuset.
 6. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Tommy Israelsson