Protokoll 180508

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 8 maj 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Håkan och Ulla Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Solveig Holmén, Lars Holmén kom ngt senare.

Frånvarande: P-G Larsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge, enligt bilaga ./. Meddelades
  att preliminärt bokslut från Lars Skogsberg vidarebefordrats till föreningens revisorer,
  Anders Ljungström och Ingvor Carlén för genomgång och godkännande.att faktureringen av gruppavtalen från Telia skett fr o m 1 mars 2018. Föreningen kommer nästa gång att fakturera för juni och juli månad, för att på så sätt komma i fas med Telias fakturering och fortsättningsvis kommer faktureringen ske som förskottsinbetalning.

  Håkan L redogjorde för slutbesiktningen av föreningens fibernät och därtill hörande skåp och byggnad. Samfälligheterna skall brevledes meddelas att de har möjlighet att lämna erinran fram till sista maj 2018.

  Önskemål inkommit om utökning av antalet gruppavtal.
  Beslutades invänta erforderligt antal innan ansökan kan ske till Telia. Samma förfarande gäller även vid förtätning av nätet. Ansökan till Telia kommer ske 1 gång/år.

  Konstaterades att det finns ett ”gruppavtalspaket” hos Håkan L, som inte avhämtats. Oklart vem som inte hämtat.

  Rörande återställning av vägar m m, meddelades att det skall ske snarast möjligt. Meddelades att i  nuläget är det svårigheter med leverans från ”grusåkarna” som har det ”ansträngt”.

 7. Under punkten ”att göra efter slutbesiktningen” beslutades följande:
 • Fylla på lite mer leca i skåpen, efter råd av besiktningsmannen.
 • Jobba vidare med markavtalen. (Leander´s, Lundvall´s och ”Tjos”).
 • Ansöka om servitut alternativt ledningsrätt. Håkan varit i kontakt med Monica Ek-R i frågan.
 • Beslutades att undersöka saken vidare.
 • Offerter inkommit rörande företagsförsäkring. Beslutades anta Länsförsäkringars offert.
 • Lars Holmén lät meddela att han kontaktat VänerEnergi rörande ledningskollen.
 • Beslutades att Lars H tar fram förslag på avtal med Väner Energi. Joachim J poängterade i sammanhanget vikten av att samtliga medlemmar informeras om att s k utsättningsanvisning är gratis.
 • NSI´s serviceavtal presenterades och diskuterades. Serviceavtalet hade varit föremål för diskussion även vid slutbesiktningen.Viktigt att få tillgång till DWG-filerna för att kunna redigera och uppdatera fiberkartan.
 • Beslutades lägga till en del kompletteringar samt även höra med Odensåker.
 1. Beslutades att
 • sända ut kallelsen till årsstämman den 16 juni, under vecka 21.
 • som tillägg till verksamhetsberättelsen skriver Lars Holmén om byggandet av nätet och projektet i sin helhet.
 • Budget för 2018 – 19 sammanställs av Håkan L, Gunnel J och Bo-Evert J.
 • Ordförande för stämman Ulf Runesson.
 • Joachim J ansvarar för AV-utrustning. Uppgifter lämnats från Torsö Bygdegård att fullständig utrustning finns.
 • Valberedningens sammankallande, Claes Läth informerad om val av nya styrelseledamöter.
 1. Rapporterades att redovisning till länsstyrelsen pågår.

 

 1. Diskuterades förslag på tid och plats för NSI-avslutning. Beslutades föreslå den 31 maj, ev plats Norrkvarn.
  Nya PUL, (nya dataskyddslagen GDPR) föranleder information till medlemmarna vilka regler som gäller för de uppgifter föreningen har om dem och hur de hanteras av föreningen.
  Avtalet med Johan Abrahamsson skall revideras.
  Beslutades inköpa dator till kassören samt upprätta en ”egen” mailadress till densamme. Beslutades att Gunnel J tar fram offert på lämplig dator.
 2. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juni, kl 18.30, hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson