Kallelse och dagordning

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening Ekonomisk förening.

 

Söndagen den 7 juni kl. 15.00

Plats: Hassle fd. kommunalhus, Hasslerörsvägen 34.

 

Vi kommer att inleda mötet med information om fiber och vad kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer kan erbjuda oss den dag vi har ljus i vårt fibernät.

Har ni grannar som ännu inte har blivit medlemmar så får ni gärna ta med dessa till informationen.

 

Dagordning på ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

  1. Presentation av förprojektering och bedömda kostnader för projektet.
  2. Beslut om fortsatt projektering och genomförande av projektet.
  3. Medlemsmatrikel på hemsidan
 17. Mötets avslutande

 

 

VÄLKOMNA!

// Styrelsen för Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening

Protokoll 150513

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 13 maj, kl 18.30.

Plats: Hemma hos P-G Larsson.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Gunilla Johansson, Lars o Solveig Holmén.

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

Frånvarande: Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Under punkt 7 beslutades göra ett tillägg:

  Lars Johansson tipsade vid sammanträde den 21 april om att föreningen bör, genom att gräva fram till telestationen i Hassle, möjliggöra anslutning för flera kommunikationsoperatörer. Likaså reserverade sig Lars och Gunilla Johansson  mot konsultation av fiberprojektör vid Vänerenergi, då den s k ”likabehandlingsprincipen” ej tillämpas och att tolkningen då kan bli att Vänerenergi fått förhandsinformation och på så sätt kan dra fördelar vid en framtida upphandling. Detta skulle i förlängningen kunna föra med sig att bidraget från Länsstyrelsen reduceras/uteblir.
  Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen  för att få klarhet i om bidraget skulle påverkas negativt om fiberprojektör vid Vänerenergi konsulteras i förprojekteringsskedet.

 6. Under rapporter meddelas:

  201,44 kronor finns f n på föreningens konto.
  144 medlemmar anmälda varav 101 har betalt medlems-/inträdesavgift. Lars Johansson påpekade att medlemsregistrets existens på föreningens hemsida inte är förenligt med PUL (Personupplysningslagen). Medlemmarnas samtycke har inte inhämtats. Beslutades att ta up denna frågan på årsmötet den 7 juni. Lars Johansson reserverade sig, liksom Gunilla Johansson.  Diskussionen utmynnade i omröstning i frågan om medlemsregistret skall få stå kvar t v fram till årsmötet vilken resulterade i 8 st ” ja” och 2 ”nej”.

  Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. Några frågetecken runt adress och bostadstyp uppstod. Det fastslogs att den bostadstyp som angetts av uppgiftslämnaren, måste föreningen lita på. För övrigt angående Grimlund, avvakta och Magnus Johansson, Grevby, skulle plockas ur matrikeln, då det i nuläget inte ser ut att finnas försvarbara ekonomiska möjligheter att låta Grevby ansluta.

  Rutiner rörande mastern, tas områdesindelningen bort då den upplevs förvillande.

  Håkan Landenmark meddelar Gunnel kontinuerligt, vilka som betalt medlems- och inträdesavgift.

  Gerald Wallstersson meddelar Gunnel då ny ansökan inkommit, varefter Gunnel uppdaterar mastern, även noterar vilka som betalt medlems- och inträdesavgift. Efter uppdatering sänds den ut med jämna mellanrum, för kännedom, till samtliga i styrelsen. Därefter får Gerald i uppgift att ”rensa bort” de som inte betalt avgift, varefter mastern omvandlats till matrikel och läggs ut på hemsidan.

  Områdesansvariga får i uppdrag att ”stöta på” de som inte betalt.

  Nya skyltar har avhämtats, varav 5 stycken större, som skall sättas upp på följande utvalda platser: Fåleberg, Hassle kyrka, Korsningarna Torsövägen – Bergavägen (vid Säby), Torsövägen – Ekenäsvägen. Det beslutades också att skyltarna tillfälligt skall kompletteras med information om årsmötet den 7 juni. Tid och plats. Kompletteringen fick Lars o Solveig Holmén i uppdrag att ta fram. Själva monteringen och uppsättning av skyltarna fick Joachim Johansson o Tommy Israelsson i uppdrag att utföra. De mindre skyltarna, 50 stycken, fick Lars Holmén i uppdrag att lämna hos Conny Johansson, Grönebäck, för montering.

  Rapporterades från mötet på Sötåsen, angående framtida paraplyorganisation. Det hade tagits beslut om att de fiberföreningar som tagit initiativ till träffen, fått i uppdrag att försöka bilda en paraplyorganisation i syfte att bevara de små föreningarna från att de tas över av stora kommunikationsoperatörer som i förlängningen inte skapar möjligheter för priskonkurrens.

 7. Lars Holmén rapporterade om förprojekteringen. F n  är Hemmingstorp och Sundsören kvar. Lars H presenterade anslutning för Säby. Kostnadskalkyl ej helt klar ännu, men ser ut att kunna gå jämnt ut, men också med ”snudd på” förlust. Lars H och Håkan L får i uppdrag att ta en diskussion med Johan Lidefeldt, Säby, för att diskutera förutsättningarna för anslutning.

  Rörande kartmaterialet har Lars H exporterat fil till Gunilla Johansson för att lägga över i Kartex. I Kartex markeras medlemmen ut först när denne betalt och fått ett medlemsnummer. Dimensioneringen av ”fibernätet” beräknas till 100% med 10 % överdimensionering vid skåp och/eller anslutningspunkt. Samt med ett förutseende med överdimensionering i anslutning till tätbebyggelse.

 8. Inför årsmötet den 7 juni diskuterades kallelsen, som skall vara skriftlig och skickas per post eller e-post, senast 24 maj. Det beslutades:

  kallelsen upprättas/skrivs av Håkan Landenmark, varefter Gerald Wallstersson upprättar en e-postlista och skickar ut kallelsen till dem som har e-post, övriga får sändas ut via traditionell postgång. Till kallelsen bifogas också dagordningen.

  Håkan L kontaktar Zitius och Openbit, som kommer informera den 7/6, liksom valberedningen, Claes Läth och Conny Johansson, då nya ledamöter skall väljas, samt en ordförande till årsmötet.

  Håkan L och Solveig H upprättar verksamhetsberättelsen.
  Till årsmötet skall också en revisionsberättelse vara klar, liksom beslut vara tagna om div avgifter, såsom de som ansluter ”för framtiden”.

 9. Att närvara vid möte den 21/5 med kommunen på Trädgårdens skola i Mariestad, utsågs Lars Johansson och P-G Larsson. Även Håkan Landenmark kommer delta, men ej under hela mötet.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 2 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Protokoll 150422

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 21 april, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson. Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl.

Övriga närvarande: Mats Jangdal, Gunnel Johansson.

Mats Jangdal, Myrhults fiberförening, som bjudits in särskilt, informerade mellan kl 18:30 – 20:30,  om  bl. a.

 • Att föreningen i ganska sent skede gjorde upphandling av kommunikationsoperatör.
 • Medlemmarna hade erlagt insats, för att ej behöva betala moms. Betalning skett på delfaktura á  000 kr varannan månad. Förtydligade att anslutningsavgift är momsbelagd. Insats momsfri för ekonomisk förening.
 • Medlemmar med flera fastigheter fått betalat fullpris för anslutning.
 • Föreningen ansvarade för grävarbetet fram till ”husvägg” = avlämningsplats. Detta sätt rekommenderades. Poängterade vikten av att i avtalet ange hur grävningen kommer att ske. Föreningen hade i avtalet skrivit att man grävde ”närmaste vägen”, avsade sig ansvar för ev skada på buskar eller träd. Man hade heller inte löst in mark, eller ersatt markägarna. Man hade också tillämpat totalentreprenad för att på så sätt undvika flera kontakter och därmed förenkla vid e v reklamation.
 • Mats Jangdal tackades för att han delgett styrelsen ”sina”, Myrhults fiberförenings

Härefter fortsatte styrelsemötet.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades:
  • att 16.301,04 kronor fanns på föreningens konto.
  • att c a 90 betalt medlemsavgift.
  • Nya medlemsansökningar gicks igenom o godkändes, förutom 2 stycken som ordföranden        kommer  kontakta och delge styrelsens beslut att inte anta.
  • Nya medlemsansökningar. Se bilaga 1.
  • Gunnel Johansson gick igenom rutiner rörande masterlistan. Se bilaga 2.
  • Frågan om hur medlemsnumreringen uppstått, diskuterades. Numret måste vara ”unikt”, lätt att identifiera för bl a entreprenören/entreprenörerna. Numreringen måste vara kompatibel med Kartex, varför det beslutades att fortsätta med den numrering som vi påbörjat.
  • Det beslutades att ordföranden meddelar styrelsen vilka medlemmar som betalt, anmälnings-/medlemsavgift. Gunnel Johansson numrerar dem, meddelar därefter Gunilla Johansson, varefter hon ”lägger in” dem i Kartex.
  • Rapport från möte 18/4 på Brygghuset där Sundsörens samfällighetsförening höll möte. Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson hade informerat om vår fiberförenings arbete och hemsida. Gerald Wallstersson hade tidigare besökt Hemmingstorps stugområde då dessa hade städdag och även där lämnat information. På båda träffarna ”mycket folk och tämligen stort intresse”.
  • Konstaterades att vi behöver fler skyltar. Lars Holmén får i uppdrag att beställa ytterligare 100 stycken samt 5 st av större format. De större skall sättas upp vid vägkorsningar utmed Torsövägen samt innan/vid brofästet.

   

 7. Lars Holmén rapporterade om projekteringsarbetet. Sanktionerade samtidigt hos styrelsen, att få konsultera fiberprojektör vid Vänerenergi, mot timersättning. Informerade om olika typer av rör/kanalisation som fibern skall dras igenom. Hur många rör behövs i reserv? Lars Johansson påpekade att ”stamfiber” måste läggas ända ut i ändarna av fibernätet för att man senare skall kunna bygga ut nätet, om behov visar sig finnas. Lars Johansson fick i uppdrag att kontrollera vidare. ”Sannolikheten måste styra” om området skall utökas. Det beslutades också att Lars H skickar över projekteringen i s k exportfil till Gunilla J för att kontrollera om den går att föra över i Kartex.
 8. Under punkten övriga frågor, diskuterades vilka från styrelsen som kan närvara på träffen den 23 april på Sötåsen. Håkan Landenmark och Lars Johansson meddelade att de kunde åka.
 9. Nästa sammanträde beslutades äga rum den 13 maj, kl 18.30. Plats: Hos P-G Larsson.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson