Protokoll 170111

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 11 januari 2017, kl 18.30.
Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Joachim Johansson.

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs P-G Larsson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes liksom kontraktet med NSI som framtagits, godkänts och undertecknats, lades till handlingarna.
 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga. ./.
  Nya medlemmar rapporterades och godkändes.
  Frågan om anslutning i Hasslerör kom upp till diskussion. VänerEnergi (Fastbit) har informerat om att de måste passera järnvägen från ”Helgosson” ner till Hasselrörs skola, vilket skulle innebära möjlighet till samförläggning.
  Beslutades att Lars Holmén tar fram kostnadsförslag.
 1. Beslutades att gruppen som utsetts arbeta fram upphandlingsunderlag, jobbar vidare med det. Bo-Evert har påbörjat arbetet, enligt Håkan L. Gruppen träffas den 18 januari, kl 18.30, för att ha underlaget klart inför stämman den 29 januari.
 1. Diskuterades planering inför extrastämman den 29 januari, kl 15.
  Beslutades att styrelsemedlemmarna infinner sig kl 14. Joachim tar med AV material. I övrigt komma ihåg att ta med matrikel för ev rösträkning, förbereda sittplatser, samt ta fram ”förslag till beslut”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 1 februari, kl 18.30 på Brygghuset,
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       P-G Larsson

Sent tillkommande medlemmar

Medlemsantalet den 30:e november 2016 kommer ligga till grund för föreningens EU bidrag.
Detta har prismässigt följande konsekvenser:


 1. Nya medlemmar som tillkommer efter den 30:e november 2016 är inte bidragsberättigade och kommer därmed få en förhöjd kostnad med 40%, om de inkommer med ansökan under byggnadstiden.
  Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms

 2. Medlemmar som tillkommer efter att nätet färdigställts, kommer debiteras förhöjd kostnad 50% motsvarande bidragsdelen + faktisk kostnad utöver övriga medlemmars kostnader.
  Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms + Faktisk merkostnad.

Protokoll 161219

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 19 december 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria o Tommy Israelsson, Gunnel o Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig o Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Noterades att skriftligt lånelöfte inkommit, samt att Håkan Landenmark ännu inte kontaktat Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Han har för avsikt att lämna in aktuell karta tillsammans med lånelöftet.
 1. Informerades att Kommunstyrelsen beviljat kommunal borgen. Det är ett delbeslut och slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige som sammanträder den 30 januari 2017. Då förväntas fullmäktige tillstyrka kommunstyrelsens beslut. Om Länsstyrelsen skulle kräva, kan ett skriftligt delbeslut lämnas innan den 30 januari.
 1. Bo-Evert Jonsson redogjorde för kommunikationen med kommunens inköpsavdelning, med anledning av upphandlingen av totalentreprenad. Det föreligger 10 dagars avtalsspärr, efter att besked lämnats till berörda entreprenörer om vem som ”vunnit” upphandlingen. Under ”spärrtiden” kan inte avtal tecknas. I beskedet skall framgå från vilken dag avtalsspärren gäller. Krav som Länsstyrelsen ställer enligt LOU.Beslutades att tilldela NSI uppdraget, utifrån utvärdering av upphandlingsunderlaget.Referenser är tagna rörande NSI från såväl Dalnet som Odensåker och båda föreningarna är mycket nöjda och har enbart givit goda omdömen.Vid utvärdering och tilldelning av totalentreprenad skall särskilt protokoll upprättas. I övrigt fick Bo-Evert uppdraget att kontrollera hur man formellt går tillväga med tilldelningsbeslutet.Beslutades tillsätta en grupp, bestående av Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark, som skall arbeta fram kontraktsunderlag.Beslutades även att kalla till stämma den 29 januari 2017. Uppgift om tid och plats kommer senare.
 1. Beslutades att sända ut en julhälsning till samtliga medlemmar i föreningen. Inom kort kommer mer information om hur långt styrelsen kommit i sitt arbete med att få ett fungerande fibernät.Beslutades även att tillsätta en grupp, bestående av P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson Gerald Wallstersson och Håkan Landenmark som skall arbeta fram upphandlingsunderlag för KO.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 11 januari 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                             Joachim Johansson