Viktigt meddelande från Telia om TV-kanaler

Telia har meddelat att man fortfarande förhandlar med underleverantör av TV kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks och eSportsTV. Befintligt avtal går ut 31:e Juni.

Om man inte kommer överens den 1:a Juli kommer dessa kanaler att bytas ut mot annat utbud. Det påverkar oss i föreningen som har gruppavtal med Telia Lagompaketet.

Läs mer på Telias hemsida

Protokoll 190522

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-05-22

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén (från kl. 20.10), Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Gunnel och Håkan arbetar med den sista delredovisningen till Länsstyrelsen.
 7. LRF konsult har tagit fram ett preliminärt bokslut för 2018. Håkan, Kjersti och Gunnel får i uppdrag att i samråd med LRF ta fram ett slutligt bokslut. 
  Ordföranden får i uppdrag att tillsammans med kassören och sekreteraren,
  ta fram föreningens verksamhetsberättelse för 2018.
 8. Styrelsen beslutar att fr.o.m. nästa faktureringsperiod påföra räntekostnader och eventuell inkassoavgift vid försenad betalning.
 9. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 3 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson