Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: 2023-06-11, klockan 15.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 18 deltagare.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Revisor Lars Arestrand föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Se bilagor. Revisorerna efterlyste dock en flerårig underhållsplan som uppdateras årligen. Håkan Landenmark berättade att det finns en underhållsplan som tas fram i samband med slutredovisningen. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
 8. Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 29.985 kronor. I ny räkning överförs -167.626 kronor.
 9. Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
 11. Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Lars Holmén.
 14. Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga frågor hade anmälts, men Lars Holmén informerade om riskerna för elektronisk utrustning vid åskväder och Gerald Wallstersson om den nya routern, inte minst om den fasta telefonin. Johan Lidefelt tipsade om att Telia har ett lager av begagnade grejer.
 17. Håkan Landenmark avslutar mötet.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Agneta Möller                                                    Jan Möller

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?