Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening Ekonomisk förening.   Söndagen den 7 juni kl. 15.00 Plats: Hassle fd. kommunalhus, Hasslerörsvägen 34.   Vi kommer att inleda mötet med information om fiber och vad kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer kan erbjuda oss den dag vi har ljus i vårt fibernät. Har ni grannar som ännu inte har blivit medlemmar så får ni gärna ta med dessa till informationen.   Dagordning på ordinarie föreningsstämma.
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
  1. Presentation av förprojektering och bedömda kostnader för projektet.
  2. Beslut om fortsatt projektering och genomförande av projektet.
  3. Medlemsmatrikel på hemsidan
 17. Mötets avslutande
    VÄLKOMNA! // Styrelsen för Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?