Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                        16 juni 2019

Plats.                    Torsö Bygdegård

Närvarande:     Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Nils Ryrberg, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson.

  1.  Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2.  Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3.  Att justera dagens protokoll utses Gunnel Johansson.
  4.  Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
  5. Beslutas att utse Kjersti Wold till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
  6. Beslutas att utse Bo-Evert Jonsson till sekreterare i föreningen.
  7. Det har uppstått behov av en smärre, kompletterande grävning i Örvallsbro. Lars Holmén får i uppdrag att anlita en gräventreprenör.
  8. Beslutas att sammankalla till ett möte med Lrf Konsult.
  9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 augusti.


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                                                       Gunnel Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?