Projektbeskrivning Torsövägens fiber (TVF)

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg+svensk

Bakgrund

Svensk utbyggnad av bredband i städerna har efter millennieskiftet varit omfattande och genomförts av många kommersiella aktörer. På landsbygden, där avståndet mellan fastigheterna är större och kostnaden högre, var dock en bredbandsutbyggnad endast möjlig genom finansiellt centralt stöd och ideellt arbete inom ramen av föreningar för ändamålet. Eftersom tillgången till bredband varit en viktig del i landskapsutvecklingen har delfinansiering med EU bidrag för uppförande av ett fibernät, varit en av nyckelfaktorerna för en framgångsrik utbyggnad. 

Föreningsbildning

Föreningen TFV bildades 2014-08-31 såsom ekonomisk förening med verksamhet i Mariestads kommun. Föreningens verksamhetsområde avgränsades av Vänern i väster, Järnvägen, väg 26 i och Friaån i öster enl figur. Länk till Google Maps

En arbetande styrelse utsågs bestående av medlemmar med bred kompetens för att genomföra projektet och verkade även som projektledning.

Projektmål

Målet för projektet blev att byggande av ett öppet medlemsägt fibernät där alla fastighetsägare i verksamhetsområdet skall erbjudas medlemskap i föreningen. Föreningen skall äga den passiva delen av nätet och teckna tidsbegränsade avtal med kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. Medlemmarna får därigenom tillgång till en eller flera anslutningar för Internet-, TV och telefonitjänster till en rimlig kostnad.

EU-bidrag

En ekonomisk möjlighet för genomförandet tillhandahölls av EU genom ett bidrag på 40% för investeringskostnaderna. Bidraget administreras av Jordbruksverket och omgärdas av en rad krav för att säkerställa ett fibernät av hög kvalitet och med hög tillgänglighet för invånarna i området. Nätet skall byggas enligt standarden för Robust fiber

Medlemsrekytering

Som ett första steg inventerade styrelsen intresset för att ansluta sig till ett framtida fibernät bland de 488 fastigheterna inom verksamhetsområdet. Av dessa är idag 230 anslutna till nätet med 270 anslutningar och föreningen består nu av 250 medlemmar. När det blev klarlagt att intresset var tillräckligt stort för att få ekonomisk bärighet, kunde man gå vidare till ett genomförande. 

Genomförande

En omfattande projektering över hur nätet skulle byggas gjordes av styrelsen tillsammans med upphandlad entreprenör NSI som också utförde grävning, blåsning och inkoppling av nodhus och abonnenter. Markavtal tecknades med medlemmar och övriga markägare. 

Vissa delsträckor samgrävdes genom ett gott samarbete med kommunala Elbolaget Vänerenergi så att befintliga luftledningar kunde ersättas med markkabel. Detta hade som konsekvens att grävningskostnaderna för dessa delsträckor delades mellan fiberföreningen och Vänerenergi samt att elnätet blev mindre sårbart för nedfallande träd och åsknedslag. 


Nodhuset, där inkommande internet-förbindelse fördelas till fastigheterna, anskaffades och ägs av föreningen. Utrustningen innefattar rack för switchar, ventilation, batteribackup, reservkraftverk, larm och brandskydd. Upphandling av kommunikationsoperatör resulterade i ett avtal med ZITIUS som ansvarar för fungerande internettrafik och switchutrustning i nodhuset samt mediaomvandlare i anslutningspunkten på respektive fastighet. 

Nätet kunde tas i drift, januari 2018 dvs 3 ½ år från det att styrelsens planeringen påbörjats.  

Val av tjänsteleverantör står varje medlem fritt att välja eftersom nätet är öppet för marknadens leverantörer. Styrelsen har dock upphandlat ett 5 årigt gruppavtal med Telia för Internet 500/500, TV (Telia Lagom) och telefoni för de medlemmar som önskar, till ett förmånligt pris. Detta avtalet förnyades för 5 år framåt till 2028.

Ekonomi och Administration.

Styrelsen har haft möten närmast varje månad med uppehåll under somrarna sedan 2014 och arbetar ideellt med ett ringa styrelsearvode.
I ett inledningsskede administrerade styrelsens kassör medlemsförteckning, in- och utbetalningar. Då arbetet blev alltmer omfattande engagerades företaget Ludwig & Co för del av ekonomihanteringen. Möjlighet till autogiro och digital signering har underlättat både för medlemmar och styrelse.

Teknisk support och underhåll

Efter driftstart ansvarade entreprenören NSI tillsammans med kommunikationsoperatören Zitius för nätets funktionalitet inom ramen för garanti och serviceavtal. I Juni 2021 uppdrog styrelsen istället Vänerenergi att underhålla nätet då det fanns samordningsvinster vid exempelvis utsättning inför 3:e mans grävning och även vid nyanslutning av fastigheter till fibernätet som ombesörjs av Vänerenergi. Dokumentationen för fibernätverket flyttades samtidigt från NSI till Vänerenergi´s datasystem. Föreningens fibernät är identifierbart via www.Ledningskollen.se

Felanmälan och support sker hierarkiskt från medlem till tjänsteleverantör eller styrelse samt kommunikationsoperatör och Vänerenergi enl. nedan och separat drifts och underhållsplan.

 

 

Kommunikationsvägar

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna via mail som är huvudkanal för information, fakturering och i förekommande fall även avtalsskrivning. Som komplement har föreningen en hemsida www.torsovagensfiber.se där samtliga protokoll publiceras tillsammans med övrig information. Föreningen har även en Facebooksida. 

Framtid

Fibernätet har konstruerats så att tillkommande nya fastigheter i området kan anslutas. Kanalisation mellan fördelande fiberskåp är dubblerad med ett tomrör så att kabel med fler fibertrådar kan ersätta befintlig kabel med färre fibertrådar utan att grävning behöver ske. 

Fibernätet är också förberett för sammankoppling till närliggande fiberföreningar om ett sådant behov skulle uppstå. Den elektroniska utrustningen i nodhus och mediaomvandlare tillhandahålls av kommunikationsoperatör och levererar internettrafik upp till 1 gigabit/s. Vid nytecknande av det tidsbegränsade avtalet kan utrustningen bli föremål för uppgradering om behov föreligger. Kostnaden för detta faller på kommunikationsoperatören.

TVF Verksamhetsområde
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?