Protokoll fört vid styrelsens, i Torsövägens fiberförening konstituerande möte

Datum 2014-08-31
Plats: Hassle Kommunalhus
Protokoll nr 1/2014.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Kjell Norholl, Solveig Holmén, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson.

§ 1. Mötet öppnades av Håkan Landenmark som valdes till ordförande för mötet. Ordföranden utsåg Solveig Holmén till sekreterare för mötet.
§ 2. Till att jämte ordföranden justera protokollet, valdes Tommy Israelsson.
§ 3. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Landenmark och till vice ordförande P-G Larsson. Till kassör valdes Kjell Norholl. Kassören fick i uppdrag att upprätta medlemsmatrikel.
§ 4. Till särskilda firmatecknare utsågs Håkan Landenmark, ordförande , P-G Larsson, vice ordförande samt Kjell Norholl, kassör, att teckna firman var för sig.
§ 5. Mötet avslutades med påminnelsen om nästa sammanträde som hålls den 3 september, kl 18, på Brygghuset.

Vid protokollet:

Solveig Holmén
Justeras, Sundsören den

Håkan Landenmark, Ordförande Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?