Minnesanteckningar från möte med Tomas Birgersson, Vänerenergi och Jonas Lind, Fastbit.

Plats: Väner Energis kontor, Mariestad

Tid 141008 kl 18.30- 21.15


Styrelsemöte efter informationen.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Lars Holmén, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Kjell Norholl och Håkan Landenmark.

 1. Mötet öppnas
 2. Till att föra minnesanteckningar och protokoll utsågs Håkan L.
 3. Rapporter:
 4. Kjell Norholl informerade om att han ansökt om ett kombinerat Bankgiro/ Plusgiro på Nordea. Han har inte fått kontot öppnat tills dagens möte.
 5. P-G och Gerald informerade om att hemsidan uppdaterats och att den nu går att söka via goggle.
 6. Håkan L. fick i uppdrag att kontakta Norra Vadsbo Fiber och Skärgårdsfiber att be dem länka till vår hemsida. 
 7. Beslutades att när Kjell får girot öppnat skickar han ut fakturor till dem som anmält sig som medlemmar via e-post till dem som har angivit den på medlemsansökan. Till övriga medlemmar som bor i närheten tar områdesansvarig med sig fakturorna vid nästa möte och vidarebefordrar dem till resp. medlem. Till medlemmar utan e-postadress som bor på annan ort skickas fakturan via ordinarie postgång.
 8. Medlemsavgiften ska endast betalas mot faktura. Det ska framgå av fakturan att           medlemsavg. är årlig och att insatsen är en engångskostnad
 9. När kassan tillåter får Kjell och Gunilla i uppdrag att skaffa Karex karta och Gunilla
  får uppdraget att lägga in de medlemsfastigheter som hittills gått med som medlemmar på kartan.
 10. Nästa möte hos Håkan Landenmark den 29/10 kl. 18.30
 11. Mötet avslutas.

 

Vid tangenterna: ______________________

Håkan Landenmark

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?