Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: Onsdagen den 3 december, kl 18.30, 2014.

Plats: Hos P-G Larsson, Segolstorp 6.

Närvarande: P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, Lars Johansson, Gunilla Johansson,

Frånvarande: Maria Israelsson, Joachim Johansson, Håkan Landenmark, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var P-G Larsson och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades att 110 medlemmar nu registrerat sig. Det konstaterades att det kan ev förekomma s k ”dubbelregistreringar, då några både lämnat in ansökan via hemsidan och brevledes. Det noterades också att medlems- samt inträdesavgift (100 kr + 100 kr)ej inkasserats ännu. Kassören kommer i möjligaste mån maila medlemmarna att betala in avgifterna, de övriga kommer få inbetalningskort.
  Lars Holmen presenterade förslag på skylt till fiberföreningen, som är ämnad att sätta på medlemmarnas tomter. En logotyp för föreningen är framtagen, dock inte helt klar i nuläget. Synpunkter lämnades på att logotypen bör vara större, webadressen kan vara mindre, liksom Leader och EU´s logotyper. Pröva olika typsnitt för att få fram en så tydlig och lättläst text som möjligt. Plats skall också finnas för att skriva till fastighetsbeteckning på skylten. Det beslutades att till nästa möte skall slutgiltigt förslag presenteras.
 7. Gerald Wallstersson informerar om hemsidan. Här finns nu inlagda dokument såsom protokoll och anteckningarna från ”Sötåsenträffarna”. Det finns också en ”nyhetsdel” där b l a finns en s k ”omvärldsbevakning”. Det konstaterades också att Facebook är ett utomordentligt bra forum att sprida vår information vidare, här finns även den s k omvärldsbevakningen samt en länk vidare till vår hemsida. Ju fler som gillar desto större spridning får informationen.
 1. Kartmaterialet diskuterades. Svårigheter har förelegat för styrelsemedlemmarna att ladda ner materialet. Gerald informerade att han laddat ner materialet på vår gemensamma lagringsplats i Google Drive. Här finner vi också medlemsregistret, som kommer att uppdateras.
 2. I övrigt fortsatte diskussionerna angående bl.a. medlemsregistret. Att det nu är viktigt att ha det uppdaterat så att vi kan påbörja identifieringen av var medlemmarna finns geografiskt på kartan. Gunilla Johansson påtog sig att markera in medlemmarna på kartan, under förutsättning att respektive områdesansvarig kontrollerar medlemsregistret innan och meddelar Gunilla att alla uppgifter är riktiga.
  Var samläggning kan ske med Vänerenergi för att nedbringa grävkostnaderna, var också en fråga som diskuterades. Lars Holmén påtog sig att ta fram kartor över Vänerenergi´s luftledningar och kontrollera om dessa även är kompatibla med Kartex.

  Gerald efterfrågade möjligheten att lagra Kartex olika plan för att på så sätt kunna ta fram valda delar ur kartan, när så krävs. Slutligen visade Gerald hur vi finner dokumenten i Google Drive. Han poängterade vikten av att använda hemsidan och Facebook som informationskälla. Dessa forum är ett verktyg för att värva medlemmar.

  Hemsidan kan även bli en form av blogg med möjligheter att kommentera, men den funktionen är inte installerad, enligt Gerald. Skulle en sådan funktion bli aktuell, så är det av största vikt att ”någon” då tar på sig att svara på kommentarer som kommer och även ta bort de som inte är relevanta i sammanhanget.

 3. Nästa möte beslutades äga rum den 17 december, kl 18.15, hemma hos Kjell Norholl.
 4. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

P-G Larsson                                                                Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?