TorsöVägens Fiberförening PROTOKOLL

2014-12-17

Styrelsemöte hemma hos Kjell Norholl
Närvarande: Kjell Norholl, Håkan Landenmark, Lars Johansson, Joakim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Lars Holmén, Gunilla Johansson.
Ej närvarande: Maria och Tommy Israelsson och Solveig Holmén

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och till sekreterare valdes Gunilla Johansson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joakim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående protokoll från 2014-12-03 gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Nya medlemmar: Beräknades till ca 106 medlemmar. En del har skickat in två gånger. Kjell skickar ut medlemsavgifter (100 kr i insatsavgift samt 100 kr i medlemsavgift) till medlemmarna som därmed får ett medlemsnummer.Kompletteringar av ansökan, utbetalning av fibercheck: Kvitton kompletteras.

  Möte 15 januari, 2015 i Mariestad: Daniel Liljeklev på ByNet och Torsö Fiberförening ska träffa VänerEnergi och har även kallat Torsövägens Fiber till ett möte i VänerEnergis lokaler torsdagen den 15 januari kl. 16:00

  Övrigt: Lars Holmén beställer skyltar (enkelsidiga) med fästpinne för max 4000 kr. Vi får ett provexemplar innan den ska tryckas. Loggan m.m. diskuterades.

  Diskuterade olika alternativ för ev. samdragning med VänerEnergi.

  Gunilla tipsar om Ledningskollen.se (Företag som har ledningar i vårt område och är med i Ledningskollen) och har skapat ett gratis konto. Alla kan gå in och använda detta: Ex. ta ut en karta över ditt område när projekteringen ska göras.
  Gunilla hade även utdrag över ledningar från Skanova, Fortum och VänerEnergi som exempel. Lars H visade ledningskartor från VänerEnergi.

 7. Hemsidan:
  Hemsidan fungerar bra. Gerald visade runt
 8. Kartmaterial:
  Gicks igenom. Gunilla visade hur det är tänkt i Kartex. Alla lägger in ”sina” medlemmar i ”sitt” område och lämnar till Gunilla snarast. Gunilla lägger in alla medlemmars medlemsnummer i Kartex.
 9. Övriga frågor:
  På begäran visar Gerald Google-drive igen och även Excel.
 10. Nästa möte:
  Nästa möte hålls den 15 januari 2015 efter mötet i VänerEnergis lokaler.
 11. Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

………………………. ………………………..
Gunilla Johansson Joakim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?