Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 15 januari, 2015, kl 18.00.

Plats: VänerEnergi´s lokaler på Strandvägen i Mariestad.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Solveig Holmén, Lars Holmén.

Frånvarande: Joachim Johansson, Kjell Norholl, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Gerald Wallstersson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 december 2014, gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Kjell Norholl låter meddela via mail att han nu sänt ut inbetalning av inträdes- och medlemsavgifter till medlemmarna med mailadress. Resterande får inbetalningsanmodan per post.Nya medlemmar strömmar till. Ytterligare 5 anmälningar rapporterades ha inkommit. Det beslutades att ytterligare en ruta med ”faktureringsadress” skall infogas i medlemsansökan på vår hemsida. Detta för att medlemmen kan vara bostatt på annan ort än på fastigheten som skall anslutas.

  Skyltarna är under tryck. 150 stycken är beställda. Lars Holmén skall ta ny kontakt med Tibro tryckeri som utlovat en ”provskylt” som ännu inte levererats. Beslutades att vi sätter ut skyltarna när ”vädret tillåter”.Angående mötet som föregick sammanträdet, diskuterades PON- respektive Switch-teknikerna.
  PON-tekniken utesluter inte att föreningen ändå bygger en teknikbod ”nodhus”. Driftsäkerhet och åskokänslighet var egenskaper som betonades vara viktiga.

  En förfrågan från Grevby gård har lämnats till Håkan L om att få ansluta till vår fiberförening. Beslutades att ägaren på Grevby gård får till uppgift att inventera hur många som är intresserade från Grevby (gräns E-20), fram till och med Örvallsbro. Blir antalet tillräckligt många tar vi ställning till om de skall kunna ansluta inom ramen för vår ekonomiska kalkyl. Samma förhållande råder rörande området från Säby gård, andra sidan järnvägen och upp till E-20.

 

 1. Kartmaterialet diskuterades. Gunilla J delar ut kartor ”områdesvis” till områdesansvariga för att markera ut medlemsnummer och fastighet. Gunilla lovar därefter att lägga in dem i Kartex.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades Grevby gård och området från Säby upp mot E-20, huruvida anslutning kan äga rum i förhållande till ekonomisk kalkyl. Medlemsregistret som idag ligger på GoogleDrive har av ”någon anledning” lagrats i flera versioner. Detta gör det svårt att veta vilket som är det aktuella. Troligtvis beror detta på att flera av oss varit inne och redigerat och sparat och därmed har registret lagrats i ”mångfald”. Gerald W har lösningen till att detta problemet undviks. Var och en i styrelsen har ett ”eget användarnamn”. Exv ”Fibervägen1, Fibervägen2 osv. Angående användarnamn kommer var och en av oss få närmare besked om det.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 5 februari, kl 18. Hos Håkan L i ”Skjulet”
 2. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                         Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?