Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, kl 18.30
Plats: ”Skjulet” hos fam. Landenmark
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.
Övrig närvarande: Gunnel Johansson, Gustaf Andersson, NVF.
Frånvarande: Kjell Norholl, P-G Larsson

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Gerald Wallstersson, utsågs att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna. Håkan L lämnat slutredovisningen till Leader.

6. Oklart i nuläget hur många av medlemmarna som betalat in medlems- och anmälningsavgift. Har alla fått inbetalningsanmodan? Beslutades att områdesansvariga i samband med att skylten lämnas ut, hör efter med medlemmen om denne betalat in nämnda avgift. Några nya medlemsansökningar har inkommit, men eftersom medlemsregistret skall revideras har styrelsen i nuläget inte det exakta medlemsantalet. Gunnel Johansson är ombedd och utsedd att fortsättningsvis ansvara för medlemsregistret , samt att revidera detsamma. Frågan uppkom om vilka variabler registret kan och skall innehålla.

Skyltarna är under montering av Conny Johansson och Claes Läth. Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Conny J för samordning av skylthämtningen. Det är beslutat sedan tidigare att områdesansvarig skall ombesörja utlämningen till resp medlem.

7. Lars Holmén redovisade hur långt han kommit i grovprojekteringen. Han har också gjort en bedömning om var samläggning med Vänerenergi kan äga rum. Samläggning kräver inget ”upphandlingsavtal” för föreningen. Den totala grävsträckan är beräknad till 28.300 meter , vilket i dagsläget innebär ca 257 m/medlem.(Räknat på 110 medlemmar). Elektronikhuset har konsulterats och de bedömer att kostnaden för grävsträckan ryms inom den beräknade kalkylen på max 25.000 kr/medlem. Så det innebär ”klartecken” för föreningen att fortsätta sitt arbete.

Avtal om ledningsrätt finns inte som krav från länsstyrelsen och en kostnad på c a 1.500 kr/fastighet som då besparas föreningen. Grävning för föreningens fibernät kommer troligtvis att starta våren 2016, p g a att mycket detaljplanering återstår.

8. Under punkten övriga frågor, diskuterades vad som står härnäst på agendan.

  1. Medlemsregistret skall revideras.
  2. Avhämta och distribuera ut skyltarna, samt då också kolla upp med fastighetsägaren att denne fått inbetalningsanmodan, samt betalt. (Åligger områdesansvariga.)
  3. Oklarhet rådde om filformat på ”fiberkartan.se”.
  4. Göra klart projekteringsunderlaget för inlämning till Länsstyrelsen, för där ansöka om bidrag.
    Här krävs E-legitimation, vilket Håkan Landenmark åtar sig att kolla upp. Lars Holmén gör klart projekteringsunderlaget.
  5. Mötet den 23/3 som Torsö Skärgårdsfiber bjudit in till, där kan de som vill närvara.
  6. Säby egendom, önskar ansluta med 8 fastigheter.

9. Nästa möte, beslutades äga rum den 1 april, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?