Protokoll 151022

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 22 oktober 2015.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Under punkten ”Rapporter” informerades:
 • Ekonomi: Att det f n finns 21.123:88 kronor i föreningens kassa. Inga leverantörsskulder.
 • Nya medlemmar: 3 stycken nya medlemmar hade godkänts. För närvarande finns 187 medlemmar, varav 184 stycken betalt inträdes/medlemsavgift. Det noterades att det saknas medlemsansökningar från Örvallsbroområdet för att de skall kunna komma i fråga för anslutning till fiberföreningen. Det var tidigare satt ett krav att 6 ev 7 fastigheter måste anslutas för att det inte skall innebära ”merkostnad” för föreningen. Solveig Holmén åtog sig kontakta Bo-Evert Jonsson, som är kontaktperson för området och ber denne ”stöta på” de medlemmar som inte ansökt.
 • Styrelseledamöterna Lars och Gunilla Johansson, har i mail begärt att få bli entledigade som styrelseledamöter tillika områdesansvariga, med omedelbar verkan. Enligt stadgarna kan enbart stämman ge entledigande, varför det beslutades, ge dem tillåtelse till ”time out” fram tills stämman, i gängse ordning, ger dem entledigande.
  Valberedningen kontaktas av Håkan Landenmark för att den skall ta fram ersättare för Gunilla och Lars Johansson, dels som områdesansvariga, dels som styrelseledamöter.
 • Möte med VänerEnergi Tomas Birgersson, Ulf Gustafsson och Anders Johansson den 8 oktober 2015. Lars Johansson, Lars Holmén, Håkan Landenmark närvarade. Lars Holmén redogjorde för VänerEnergi´s önskan att komma fram till Hassle skola. VänerEnergi  vill inte ta med Säby, utan ser att det vore en fördel att de får ingå i Torsövägens Fiberförenings område. Det konstaterades att anslutning av Säby i så fall får bli ett beslut för stämman.
  I fastigheten Säby ingår flera hus och det diskuterades förslag till reducerad anslutningsavgift, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att formulera ett utkast på regelverk för extraanslutning. Förslaget kommer skickas till styrelsen via mail.
 • Skatteverket låtit meddela att de inte drar av moms i förskott. Det beslutades att föreningen ej registrerar sig för moms i nuläget.  För övrigt noterades att föreningen dock fått godkännande för F-skatt.
 • Bolagsverket begärt in kompletteringar för att kunna behandla föreningens ansökning. Gunnel Johansson och Solveig Holmén fick i uppdrag att skicka in de kompletteringar som krävs, senast den 3 november 2015.
 • Mail från Monika Ek-Remmert inkommit där hon b l a påpekar vikten av att ange namn på Ekonom, Upphandlingskunnig, Teknisk kompetens samt att hon vill ha en beskrivning på hur föreningen tänker betala fakturorna fram tills Jordbruksverket släpper e-ansökningsprogrammet för utbetalningar, vilket kan dröja till hösten 2016.
  Följande namn beslutades: Ekonom: Gunnel Johansson, Upphandlingskunnig: Nils Ryrberg kontaktas av Håkan Landenmark för att efterhöra om han är vilig att åta sig den uppgiften. Teknisk kompetens: Lars Holmén.
  Om Nils Ryrberg påtar sig uppdraget, skickar Håkan Landenmark in ovan angivna namn till Monika Ek-Remmert.
 1. P g a Jordbruksverkets försening av utbetalningar som angetts ovan i punkt 6, konstaterades att det kan bli aktuellt att förhöra hos bank om lånelöfte. Det beslutades att ge Gunnel Johansson i uppdrag att kontakta bank för att undersöka möjligheten till lånelöfte på  1,5 miljon kronor.
 1. Avtalsservitut/Markinlösen beräknades till en kostnad av c a 75.000 kr.
 1. Under punkten övriga frågor informerade Lars Holmén om Wikstrand´s beräkning av kostnaderna för föreningens projektering. Wikstrand´s kom fram till en betydligt lägre kostnad, vilket innebär att föreningen har en god säkerhetsmarginal för fortsatt projektering. Lars Holmén fick i uppdrag att kontrollera att Wikstrand´s framräkning inkluderar moms, samt göra förfrågan om deras tidsplanering och tillgänglighet. När svar på ovanstående inkommit uppmanas Wikstrand´s att därefter fakturera sina utförda tjänster.
  Nästa sammanträde skall styrelsen besluta vilka som kan bli aktuella för upphandling av gräventreprenad. P-G Larsson påpekade att det också är viktigt att snarast arbeta fram en kravspecifikation för upphandling av KO.
  Diskuterades även var man finner mallar för anbudsförfrågan. Håkan Landenmark påtog sig att ta fram anbudsunderlag för KO och för grävning.
  Frågan om anslutning till ”fibergrannar” diskuterades också. Gerald Wallstersson påpekade att det kan vara klokt att höra med Torsö Skärgårdsfiber och Norra Vadsbo hur de tänker i den frågan med tanke på framtiden och för eventuella gemensamma upphandlingar.
  Det beslutades också att föreningen köper in 2 skåp till Johan Abrahamssons område till en kostnad av c a 3.000 kr/styck.
  Håkan Landenmark kontaktar Gunilla Johansson för att förhöra om hon kan fortsätta med arbetet att lägga in nya medlemmar i Kartex.
 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 12 november, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                          Maria Israelsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*