Protokoll 160121

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 18:30
Plats: Brygghuset Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, PG Larsson. Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot, samt Christine Ziske.
Frånvarande: Solveig Holmén

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.

3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.

6. Rapporter:

  • Kassabehållningen i föreningen är f n 4.672,38 kr
    Föreningen har f n 200 medlemmar varav 2 ännu ej betalt medlems/inträdesavgift.
  • Lars Holmén gick igenom projekteringen. Han rapporterade att Säbyområdet i det närmaste är klart och även området Örvallsbro.
  • Gerald Wallstersson förevisade uppdateringen på fiberkartan som finns på hemsidan.
  • Skyltar finns men går inte att sätta upp pga tjälen i marken. Kommer att sättas upp senare.
  • Länstyrelsen meddelar att inga förhandsbesked om bidrag ges ut. Den 28 februari börjar länstyrelsen ta beslut om vilka som får bidrag. Gunnel tar kontakt med banken igen angående lånelöfte till föreningen.
  • Håkan rapporterar om att något KO-avtal inte behövs för att bli momsregistrerad. Han kontaktar skattemyndigheten ang. detta.

7. Det fördes diskussion om vad insatsenoch medlemsavgiften ska vara för de medlemmar som har flera fastigheter och extra anslutningar. Detta måste diskuteras närmare och något beslut togs därför inte.

8. Anslutningsavtal-Markavtal. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga.

9. Upphandling KO-entreprenör. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga

10. Inriktningsavtal angående Samförläggning och Kanalisation mellan föreningen och Vänerenergi AB i område vid väster om Hassle-Säby är nu klart och undertecknades.

11. Nästa sammanträde kommer att hållas onsdagen den 10 februari kl: 18:30 i Brygghuset Sundsören.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Maria Israelsson

Justerat:

Håkan Landenmark Tommy Israelsson