Protokoll 160524

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Tisdagen den 24 maj 2016  kl. 18:30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel Johansson, Maria o Tommy Israelsson. Från 20:30 Joachim Johansson.

Extra inbjuden: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot.

Frånvarande: Solweig Holmén och P-G Larsson

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson
 3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Rapporter:
 • Föreningen har f n 202 medlemmar varav 3 st är nya och 1 medlem är återvändande. 188 anslutningsavtal har hittills inkommit och flera är på väg. Tilläggsavtal till de som har flera anslutningar på samma fastighet måste också till.
 • Kassabehållningen i föreningen är fn 898.916:15 kr
 • Det har kommit in en del frågor i samband med anslutningsavtalen som gicks igenom och diskuterades. De kommer att tas upp på stämman den 5/6.
 • Den 11 maj hade styrelsen möte med Torsö skärgårdsfiber där de bl.a meddelade att de börjat gräva och att de har samläggning av sin fiber på en stor del av sin grävsträcka med Vänerenergi, som utför en del av sina arbeten på Torsö.
 1. Styrelsen diskuterade kommande anslutningsavgifter angående Bef. Ägare/ Försäljningar / Nybyggen. Förslag kommer att diskuteras på stämman den 5/6. Det kommer också att diskuteras och beslutas på stämman om ev. förseningsavgift vid för sen inbetalning av insatsbeloppet.
 2. Bo-Evert Jonsson gick igenom avtal för kommande entreprenadupphandling och jobbar vidare på det.
 3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar av Gunnel före stämman.
 4. På punkten Övriga frågor meddelades att 3 markavtal nu är skrivna och inkomna.
 5. Efter föreningsstämman i Hassle kommunalhus, hålls konstituerande möte med nya styrelsen, varvid tid o plats för nästa styrelsemöte bestäms.
 6. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                                                        Tommy Israelsson