Protokoll 160914

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 14 september 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson.

Frånvarande: Maria Israelsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten ”rapporter”:
 • Bo-Evert Jonsson och Håkan Landenmark informerade om mötet med fiberföreningarna inom MTG som ägt rum den 13 september.
 • Enligt Monika Ek Remmert kommer alla föreningar som lämnat in ansökan om bidrag, få sin ansökan beviljad. Vår förening uppnått kravet på 345 poäng.
 • Trafikverket har långa handläggningstider rörande avtalen.
 • Den 26 oktober 2016, kommer en informationsdag angående utbetalningar av bidrag, äga rum i Skara. Inbjudan kommer.
 • Jordbruksverket har fortfarande ”problem” med sitt datasystem.
 • Ny lag för ekonomiska föreningar, kräver stadgeändring.

 

 1. Då det inkommit för få anbud på förfrågan på entreprenad, grävning, föranleder det till ny upphandling.Beslutades att upprätta förfrågningsunderlag till upphandling, totalentreprenad.Konstaterades att förfrågningsunderlaget kräver fler kompletterande bilagda uppgifter jämfört med tidigare.

  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Lugnåsbergets fiberförening och Lars Holmen med Muggebergs fiberförening för att förhöra hur deras mall för totalupphandling har formulerats.

 

 1. Diskuterades specialavtalen för Fåleberg, Säby, Tjos samt ”Abrahamsson´s”. Companion vidtalade och utlovat mall för specialavtal, men har inte sänt över någon, varför Håkan L på nytt kontaktar Companion i frågan.Det noterades att Tjos och ”Abrahamsson´s” kräver mer ingående och detaljerade avtal.

 

 1. Diskuterades kostanden för kommande anslutningar, dels de under byggtiden, dels de som vill ansluta efter att nätet är färdigbyggt.Beslutades att uppdra åt Gerald Wallstersson att formulera texten, som kommer att publiceras på föreningens hemsida.

 

 1. Momsfrågan diskuterades.
  Beslutades att Håkan Landenmark kontaktar Jens Karlsson, Vänerkantens fiber, i frågan.

 

 1. Under punkten övriga frågor diskuterades:
 • Saknades två undertecknade avtal. Beslutades att Gunnel tar över ansvaret för vidare kontakt med dessa två medlemmar.
 • Beslutades att upprättandet av markägaravtalen handläggs av föreningen.
 • Bo-Evert Jonsson fick i uppdrag att kontrollera hur man bryter/häver tidigare upphandling, liksom redigerar i mallen till förfrågningsunderlaget, totalentreprenad.
 • Lars Holmén lät meddela att Ellevio lämnat beskedet att de ställer sig positiva till att föreningen utför förläggning i deras ledningsrätt.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum den 28 september kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                   Tommy Israelsson