Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: 1 februari 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Solweig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson.

Frånvarande: Joachim Johansson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll från den 11 januari samt protokollet från extrastämman den 29 januari, gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar godkändes.
 1. KO-upphandling annonserades ut den 23/1-2017
 2. Utdebitering av insatsen 10 000 kr + 100 kr medlemsavgift kommer ske snarast.
 3. Bordlades
 4. Beslutades att medlemsmatrikeln på hemsidan kommer att vara lösenordskyddad hädanefter och endast tillgänglig för styrelsen.Föreningen har fått en skylt som visar att vi fått bidrag till investering i ett nytt fibernät av EU och Sverige. Skylten kommer snarast att sättas upp.

  Vid aktuella tillfällen kommer markägarträffar äga rum.

 1. Nästa möte kommer att äga rum den 13 mars kl. 18.30  på Brygghuset.
 2. Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                           Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?