Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson

Frånvarande: P-G Larsson, Solveig Holmén, Tommy och Maria Israelsson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte. Banken har utlovat en snabb handläggning efter det att Kommunfullmäktige beslutat om förlängning av tiden för borgensåtagandets löptid.
  • Föreningen har fått in två svar på offertförfrågan gällande föreningens fakturahantering. Gunnel och Håkan får i uppdrag att utvärdera offerterna och återkomma med förslag till beslut vid nästa sammanträde.
  • Upptändningen av nätet blev något försenat och några medlemmar i Elfstorpsområde har ännu inte fått grävt, beroende på att Vänerenergi, som samförlägger för föreningens räkning, inte kunnat gräva då Länsstyrelsen inte beviljat tillstånd p.g.a. deras strandskyddsutredning inte är klar. Vänerenergi startar arbetet så fort som alla tillstånd är klara. Föreningens medlemmar i området är informerade om den uppkomna situationen .
 7. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia för att räta ut en del frågetecken kring fakturering av gruppavtalen.
 8. Gunnel meddelar att hon inlett det tämligen omfattande arbetet med att förbereda en första delredovisning till Länsstyrelsen
 9. Nästa möte kommer att äga rum den 28/2 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?