Protokoll 180404

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 4 april 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen, och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten ”rapporter” redogjorde Gunnel Johansson för föreningens ekonomi, enligt bilaga
 • Gunnel meddeladeockså att banklånet nu var klart och utbetalats, samt att inbetalning av medlemsavgiften sänts ut till medlemmarna. Även inbetalning rörande gruppavtal samt nätavgift för tre månader har sänts ut. Har dock uppstått frågetecken fr o m när faktureringen skall gälla, varför Telia kommer kontaktas i frågan.

 

 • Håkan Landenmark lät meddela att han kontaktat Fibersamverkan angående försäkring av nätet. De hänvisade i sin tur till Försäkringskompetens. Även Länsförsäkringar har kontaktats i frågan.
  Beslutades att Lars Holmén och Håkan Landenmark fyller i ansökan till
  Försäkringskompetens som Länsförsäkringar.

 

 • Lars Holmén, redogjorde för slutfakturan från NSI. Kunde konstateras att den, efter korrigering av NSI, överensstämmer väl med inlämnat anbud.

 

 1. Efter inventering av gruppavtalspaketen kunde konstateras att två inte är avhämtade och att tre ”avlämningskvitton” (kvittenser) saknades.

 

 1. Serviceavtal på befintlig installation från NSI, diskuterades. Viss oklarhet rörande vad garantin omfattar kunde konstateras, och vissa punkter i avtalet måste klargöras innan beslut kan tas. Beslut rörande serviceavtalet kommer fattas vid nästa sammanträde.

 

 1. Gunnel Johansson lät meddela att redovisningen till LST (Länsstyrelsen) är påbörjad och pågår för fullt.

 

 1. Under punkten övriga frågor meddelades att slutbesiktning av nätet kommer utföras av medlemmar ur styrelsen tillsammans med fiberkonsulten K-G Johansson och entreprenören NSI. Håkan Landenmark ombesörjer att slutbesiktningen kommer äga rum under vecka 17.

 

 • Det framkom att önskan inkommit från fastighetsägare på ”Berget” att bli ansluten. Som krav ställs medlemskap, varför ägaren har ombetts lämna in en ansökan om sådant.

 

 • Rapporterades att gruppavtalspaket till Mörtevik1:4 är klart.

 

 • Diskuterades lagring av överblivet material, grusning m m. Beslutades förhöra med några av medlemmarna om plats finns för lagring av överblivet material, då det inte kan lagras utomhus. Grusning måste vänta. Krävs att vägarna torkar upp först, för att grusningen skall ”hålla”.

 

 • Diskuterades färdigställande av Nodhuset exteriört. Beslutades att be NSI måla fasaden. Lars H fick i uppdrag att kontakta NSI om detta, samt även ta upp frågan om luftkonditionering. Nodhuset är i dag inte helt ändamålsenligt då det b l a finns monterat gammal UPS som skall tas bort. Temperaturövervakning, larm, förstärkt lås m m saknas. Allt detta måste åtgärdas och vara klart innan sommaren. Lars H tog på sig att kontakta Conny Johansson angående förstärkt lås.

 

 • Diskuterades datum och plats för kommande stämma.
  Beslutades att stämman kommer äga rum den 16 juni, kl 15. Plats Torsö Bygdegård.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum den 8 maj, kl 18.30, hos Ulla och Håkan.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Joachim Johansson