Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-04-23

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

  1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
  4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
  5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
  6. Rapporter Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  7. Efter det att föreningen fr.o.m. 1 mars utökat antalet anslutningar till föreningens gruppavtal, har det inkommit ytterligare förfrågningar. Styrelsen beslutar att avvakta med nya anslutningar tills det är klarlagt hur många anslutningar det i så fall handlar om. Enligt avtalet med Telia, kan gruppavtalet endast utökas en gång per år. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia i ärendet.
  8. Styrelsen konstaterar att det föreligger ett behov översyn av avtal, mallar, flödesscheman och andra dokument och uppdrar åt Håkan, Gunnel och Bo-Evert att ta fram förslag.
  9. Styrelsen beslutar att 2019 års årsstämma ska genomföras den 16 juni, klockan 15.00.
  10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 22 maj

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark Joachim Johansson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?