Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-10-05.

Plats: Hassle IP

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 16 augusti godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. 
  Sex ägarbyten har anmälts och de godkändes. Två nya medlemmar godkändes.
  Styrelsen diskuterade problemen kring gruppavtalen. Olika listor ska gås igenom. Blanketten, som finns på hemsidan, vid övertagande av avtal har uppdaterats. Nils Ryrberg fortsätter jobba med rutiner vid övertagande av gruppavtalen.   
 7. Arbetet med slutredovisningen fortsätter. Till nästa möte ska styrelsemedlemmarna gå igenom utskickade handlingar och fortsätta arbetet.
 8. Bo-Evert Jonsson har påbörjat arbetet med rapporten som PTS, Post- och telestyrelsen, vill ha om föreningens verksamhet. Håkan Landenmark och Bo-Evert Jonsson fortsätter arbetet.
 9. Nästa möte blir den 16 november 2021 klockan 18.30 vid Hassle IP.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?