Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-08-15

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark samt nodhuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

  1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
  3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
  4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
  5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 22-05-18 och 22-06-12 samt från föreningsstämma 22-06-12 godkänns och läggs till handlingarna.
  6. Rapporter:

Lars Holmén redogör för en lösning att ansluta fiber vid ett av områdena. Styrelsen godkänner förslaget och Lars jobbar vidare.
Håkan Landenmark har godkänt förslaget från Telia angående ett nytt gruppavtal. Styrelsen jobbar vidare med frågan.
Nils Ryrberg jobbar vidare med sammanställningen av markavtal.
Frågan om hanteringen för de som vill gå från att vara aktiv till passiv medlem bordläggs för att tas upp vid kommande möte.

  1. Arbetet med slutredovisningen pågår.
  2. Övriga frågor:

Lars Holmén visar med ett realtest för hur backupen med reservkraft vid nodhuset fungerar samt hur det nyinköpta reservkraftverket ska skötas.
Lars köper även in en lampa, armatur samt diverse material till nodhuset.
Gerald Wallstersson redogör för arbetet med att installera larm i nodhuset.

  1. Nästa styrelsemöte blir måndag den 19 september 18.30 hos Håkan och Ulla.
  2. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?